سامانه پژوهشی – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- قسمت ۷

پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه دولت الکترونیک و اعتماد عمومی )مطالعه موردی بانک صادرات(- قسمت ۷

انعطاف پذیر

ثابت

سبک مدیریت

سازندگی و بالندگی

رقابت کردن

انگیزه

پایین به بالا

بالا به پایین

استراتژی

در زمان حقیقی

فصلی

امورمالی

(میر فخرالدینی، ۱۳۸۵،ص۸۰)
اعتماد در شهر الکترونیک
از آنجا که شهر الکترونیک را از نگاه مدیریتی می توان به عنوان یک سازمان در نظر گرفت، اعتماد در انها قابل بررسی است و از آنجا که دارای ویژگیهای خاص خود هستند باید این مفهوم با در نظر گرفتن ابعاد این شهر جدید در آنها تبیین گردد. اگر اعتماد در شهر سنتی اهمیت دارد، در شهر الکترونیک بسیار با اهمیت تر است و اهمیت آن به این دلیل است که اعتماد تحت شرایط تغییر و بی ثباتی نقش ویژه ای را ایفا می کند. زمانی که قوانین، سیاست ها، معیارها، قواعد و اصول سنتی وجود ندارند، افراد برای هدایت به روابط شخصی رو می اورند و کیفیت این روابط تا حد زیادی با سطح اعتماد تعیین می شود.
در یک تقسیم بندی کلی موضوع اعتماد را در تیم های الکترونیک که در سازمان های الکترونیک فعالیت می کنند در سه سطح زیر می توان مورد ببرسی قرار داد:( ایشایا ومککلی،۱۹۹۹،ص۱۴۰).
اعتماد در سطح تکنولوژی
اعتماد در سطح رسانه
اعتماد در سطح اجتماع
تعمیم این سه سطح از اعتماد در رابطه با اعتماد فردی بین شهروندان و یا اعتماد بین چند شهرالکترونیک امکان پذیر می باشد.
سطح تکنولوژی و سطح رسانه به مکانیسم ها و نرم افزارهای مورد استفاده مربوط است و به قدرت عملیات، ظرفیت و توانایی های سیستم همکاری ارتباط دارد. این دو سطح از سطوح بنیادین در شهر الکترونیک مربوط است. ایجاد اعتماد در این سطوح با پیشرفتهای تکنولوژی های ارتباطی امکان پذیر است.
اما سطح اجتماعی اعتماد در شهر الکترونیک بسیار پیچیده تر از سطوح دیگر می باشد. در شهر الکترونیک به علت عدم وجود ارتباطات چهره به چهره، از انسانها حرکات و رفتارهایی سر می زند که در شهر سنتی به ندرت وجود دارد. متاسفانه در ارتباط رایانه ای حقه و نیرنگ، خود را به جای دیگران جای زدن، شایعه پراکنی، تقاضای بی دلیل، رد درخواستهای ضروری، گزافه گویی، قصور در انجام تعهدات و … فراوان وجود دارد و این نوع ارتباطات اعتماد را دچار مشکل اساسی می کند(هاگودیگران،۲۰۰۳،ص۲۷۴). هر چند علی رغم وجود اختلاف فرهنگی و طبقه اجتماعی افراد، آداب و رسوم، زبان و ملیت؛ در شهر الکترونیک ارتباطات بسیار موثر و مفید مبتنی بر اعتماد نیز وجود دارد. اما متاسفانه جو بی اعتمادی در فضای الکترونیک نسبت به فضای فیزیکی بیشتر است(هالند،۱۹۹۸،ص۶۴ ـ ۵۳).
۴-۲ انواع بی اعتمادی های موجود در شهر الکترونیک
گروهی از بی اعتمادی هایی که می تواند در شهر الکترونیک صورت پذیرد در زیر ذکر گردیده است:
بی اعتمادی درونی بین سازمان های شهری و شهروندان به علت دور بودن از یکدیگر و عدم ارتیاط رودررو
بی اعتمادی بیرونی بین شهرالکترونیک و سایر سازمان ها که نیاز به رابطه کاری با هم دارند.
بی اعتمادی به ساختار شهراز نظر بعد زیر ساخت (تکنولوژی) به علت عدم شناخت یا ضعف زیر ساخت مورد استفاده در سازمان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Back To Top