بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- …

پایان نامه

بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- …

ارزش‌های اخلاقی در قضاوت حرفه‌ای حسابرس

این پژوهش تأثیر آیین رفتار حرفه‌ای را بر چگونگی قضاوت‌های حسابرسی در دو گام انگیزشی و عمل‌گرایانه مطالعه می‌نماید. نتایج این تحقیق مبین آن است که تأثیر آیین رفتار حرفه‌ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی مؤثر بوده و زنان، قضاوت‌های اخلاقی‌تری اعمال نموده‌اند.

حساس یگانه و مقصودی، ۱۳۸۹

۴

بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آ ن ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل سرپرستی بر رضایت شغلی حسابرسان و انگیزه آن‌ها برای تداوم همکاری با مؤسسات حسابرسی پرداخته شد و به این نتیجه رسیدند که بین میزان رضایت شغلی حسابرسان و میزان اعمال اقدامات سه‌گانه سرپرستی در سازمان حسابرسی در مقایسه با مؤسسات حسابرسی تفاوت معناداری وجود دارد.

رضازاده و همکاران، ۱۳۸۷

۵

آزمون عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی صورت‌های مالی

در این پژوهش عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی بررسی شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد اندازه شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع موسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی‌داری با حق‌الزحمه حسابرسی دارند. اما متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسئول تهیه‌کننده صورت‌های مالی، با حق‌الزحمه حسابرسی رابطه‌ای ندارد.

نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹

۶

بررسی اثر خدمات و میزان حق‌الزحمه‌های غیر حسابرسی مؤسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس

به این نتیجه رسیدند که از دیدگاه چهار گروه حسابداران، حسابرسان، مدیران سرمایه‌گذاری و اعتباردهندگان خدمات غیر حسابرسی درمجموع استقلال حسابرسان را نقض نمی‌کند. مقایسه دیدگاه این چهار گروه نشان می‌دهد ترتیب محافظه‌کاری آنان به ترتیب اعتباردهندگان، مدیران سرمایه‌گذاری، حسابداران و حسابرسان می‌باشد و تحقیق نشان می‌دهد که دیدگاه همه استفاده‌کنندگان نسبت به خدمات غیر حسابرسی غیرازاین، مواردی تقریباً شبیه یکدیگر است.

نیکبخت و مهربانی، ۱۳۸۵

۷

تأثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس

نتایج، نشانگر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم‌گیری گروه‌های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم‌تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین‌های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی‌شوند.

سیرانی و همکاران، ۱۳۸۸

۸

بررسی فعالیت‌ها و استقلال کمیته حسابرسی بر تقلب شرکت‌های بزرگ

به بررسی رابطه بین احتمال وجود سوء جریان در صورت‌های مالی و کیفیت حاکمیت شرکتی پرداختند. بررسی‌ها نشان داد، شرکت‌هایی که در آن‌ها تقلب صورت گرفته، درصد پایینی از مدیران مستقل را در ساختار هیئت‌مدیره خود دارند.

Seamer et al., 2000

۹

بررسی افشای اطلاعات بر قضاوت حسابرس

در تحقیقات خود بررسی نمودند که رفتار ناکارآمد حسابرس متأثر از عوامل اجتماعی و دستورات نادرست ناظران است، ولی مقدار کمی از این رفتارها براثر قضاوت حرفه‌ای و تصمیمات گزارش‌شده می‌باشند.

Dezor & Lord, 1994, 1997

Back To Top