تحقیق – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت …

پایان نامه

تحقیق – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت …

۱۰

بررسی تأثیر موقعیت مؤسسات حسابرسی بر استقلال حرفه حسابرسی، تضاد حرفه – سازمانی و رضایت شغلی

در این تحقیق نشان داده شد که فشار صریح برای به وجود آمدن رفتار ناکارآمد باعث می‌شود که تضاد و تعارضی را برای کارکنان حرفه‌ای که مسئولیت سازگار کردن خود با معیارهای اخلاقی رادارند به وجود می‌آورد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Bamber & Lyer, 2009

۱۱

بررسی حقوق حسابرس بر کیفیت حسابرسی

در تحقیقات خود این‌گونه نشان دادند که حسابرسان کمتری را یافتند تا اصول پذیرفته‌شده همگانی ([۵۰]GAAP) را بپذیرند و اینکه بیشتر ترجیح می‌دادند تا برای مشتری بهتر کار کنند که دستمزد بیشتری را دریافت می‌کردند.

Rani et al., 2007

۱۲

بررسی رفتار حسابرس فرصت‌طلب بر پاسخگویی و هزینه‌های اعتبار

اثر فشارهای موقعیتی و شغلی در حسابرسی را بر روی رفتار فرصت‌طلبانه حسابرسان در دانشگاه دولتی نیوجرسی بررسی نمود و به این نتیجه رسید که وجود فشار مذکور در حسابرسی، توجه به هزینه‌های شهرت فردی را افزایش داده و منجر به ایجاد انگیزه در حسابرسان برای انجام فعالیت‌هایی می‌گردد که می‌توانند اثربخشی فرایند حسابرسی را در معرض خطر قرار دهند.

Peytcheva, 2008

۱۳

فشار بودجه زمانی، نوع شخصیت حسابرسان، و ترویج اعمال کاهنده کیفیت حسابرسی

یافته‌های حاصل از تحقیق بیانگر این است که رابطه معنی‌داری بین فشار بودجه زمانی و اتمام قبل از موقع یک گام حسابرسی وجود دارد. همچنین رابطه معنی‌داری بین نوع شخصیت حسابرسان و وقوع دو نوع اعمال کاهنده کیفیت حسابرسی وجود دارد.

Gundry, 2007

۱۴

هویت حسابرسان، فشار مسؤولیت پاسخگویی صاحب‌کار و رفتار مصلحت‌آمیز حسابرسان

این پژوهش به این نتیجه رسید که علاوه بر انگیزه‌های اقتصادی و تمایلات جانب‌دارانه شناختی، عوامل اجتماعی و انفرادی نقش مهمی در رفتار مصلحت‌آمیز حسابرسان ایفاء می‌کنند.

Jones, 2008

۱۵

بررسی تأثیر فرهنگ و گرایش اخلاقی بر قضاوت اخلاقی حسابداران

در این پژوهش به بررسی رابطه بین فرهنگ‌سازمانی، ارزش‌های شخصی حسابرسان و قضاوت‌های حسابرسان پرداخته شد.. نتایج پژوهش آنان نشان داد که قضاوت در مؤسسات تحت تأثیر ارزش‌های شخصی و متغیرهای محیطی از قبیل آیین رفتار حرفه‌ای و دستورالعمل‌های اخلاقی است و فرهنگ مؤسسه بر قضاوت‌های اخلاقی اثر غیرمستقیم دارد.

Douglas, 2001

۱۶

Back To Top