جستجوی مقالات فارسی – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۱۸

پایان نامه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۱۸

همبستگی ابعاد یک متغیر را باهم می‌سنجد.

۳-۲-

روایی واگرا

همبستگی یک متغیر را با یک متغیر غیر مرتبط با آن (ازنظر پژوهشگر) می‌سنجد.

در این پژوهش از میان انواع مختلف روش‌های تعیین اعتبار اندازه‌گیری روایی پرسشنامه از روایی محتوا، صوری و سازه استفاده‌شده است. ازآنجایی‌که سؤالات پرسشنامه استاندارد می‌باشند، درنتیجه پرسشنامه از روایی محتوا برخوردار است. به‌منظور روایی صوری نیز، پرسشنامه با استفاده ازنظرات اساتید، خبرگان و محققین مورد تأیید و اصلاح قرار گرفت. در رابطه با روایی سازه نیز توسط نرم‌افزار Smart PLS مورد تأیید قرار گرفت.
۳-۵-۲- پایایی پرسشنامه
پایایی یک وسیله اندازه‌گیری، عمدتاً به‌دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند (مؤمنی، ۱۳۸۶). پایایی ابزار عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه‌گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته‌شده است را در شرایط مشابه و در زمان و مکان دیگری مورداستفاده قرار دهیم، نتایج مشابهی از آن حاصل شود (حافظ نیا، ۱۳۸۴). درواقع پایایی نشان می‌دهد که یک آزمایش، آزمون یا هر روش اندازه‌گیری به چه میزان در صورت تکرار و آزمون آن به یک نتیجه واحد نائل خواهد شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش، از معیار آلفا کرونباخ استفاده‌شده است. آلفا کرونباخ شاخصی کلاسیک برای تحلیل پایایی است که برآوردی را برای پایایی بر اساس همبستگی درونی معرف‌ها ارائه می‌دهد.
در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS، آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. برای اندازه‌گیری پایایی پرسشنامه، ابتدا به‌منظور پیش‌آزمون، تعداد ۳۰ پرسشنامه توزیع‌شده که هر ۳۰ پرسشنامه به‌صورت کامل جمع‌آوری گردید. طی این مرحله سؤالات به‌منظور فهم بیشتر آن‌ها اصلاح‌شده و سپس تعداد ۲۳۴ پرسشنامه به‌صورت مراجعه حضوری و پرسشنامه آنلاین بین مؤسسات توزیع گردیده و تعداد ۱۶۰ پرسشنامه به‌صورت کامل جمع‌آوری گردید. پایایی هرکدام از این دو مرحله در جدول ۳-۳ مشخص‌شده است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Back To Top
جدول ۳-۲- ضرایب آلفای کرونباخ
عنوان متغیر تعداد سؤالات آلفای کرونباخ تعداد نمونه آلفای کرونباخ تعداد نمونه
تغییر شغل ۵ ۷۱/۰ ۳۰ ۶۷/۰ ۱۶۰
فشار بودجه زمانی ۱ ۱ ۳۰