سامانه پژوهشی – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۳۸

پایان نامه

سامانه پژوهشی – بررسی رفتار ناکارآمد و تأثیر آن بر تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی- قسمت ۳۸

جدول ۴-۹- مقادیر R2 (R Squares) و Q2 (Stone-Geisser criterion)
TI DB
۲۲/۰ ۳۰/۰ R2
۱۹/۰ ۲۲/۰ Q2

۴-۳-۱-۳- برازش مدل کلی:
در PLS، هیچ معیار کلی به‌منظور برازش مدل کلی (مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری می‌شود) وجود ندارد. به همین منظور تلاش‌های بسیاری برای حل این مشکل صورت گرفت. تنهاوس و همکاران[۶۳] (۲۰۰۴) معیاری کلی تحت عنوان GoF (Goodness of Fit) را برای حل این مشکل پیشنهاد دادند، که می‌تواند به‌عنوان شاخصی مطمئن برای برازش کل مدل محسوب شود. با توجه به بررسی‌های آن‌ها GoF از طریق معادله (۴-۱) قابل‌محاسبه می‌باشد. مقادیر به‌دست‌آمده توسط این فرمول با توجه به مطالعات وتزلس و همکاران[۶۴] (۲۰۰۹) می‌توان با سه مقدار ۰۱/۰، ۲۵/۰ و ۳۶/۰ در سه سطح ضعیف، متوسط و قوی تقسیم‌بندی شوند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

GOF =
معادله ۴-۱- فرمول محاسبه برازش کل درروش PLS

به‌منظور توضیح در رابطه با اجزا فرمول فوق، باید اذعان کرد که؛ نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه می‌باشد که برای بررسی برازش بخش مدل اندازه‌گیری مدل به کار گرفته می‌شود و برای ارزیابی کیفیت مدل‌های اندازه‌گیری از این معیار استفاده می‌شود. این معیار نشان می‌دهد که چه مقدار از تغییرپذیری شاخص‌ها (سؤالات) توسط سازه مرتبط با خود تبیین می‌شود. نیز مقدار میانگین مقادیر R Squares سازه‌های درون‌زای مدل می‌باشد که برای بررسی برازش بخش ساختاری مدل بکار گرفته می‌شود و نشان از میزان قوت سازه‌های درون‌زا با دیگر سازه‌ها دارد (داوری و رضازاده، ۱۳۹۲). بدین ترتیب GoF برای مدل پژوهش به‌صورت زیر محاسبه گردید.
GOF = =
با توجه به آنکه معیار نام‌برده برابر ۳۲/۰ می‌باشد، فلذا بنا بر پژوهش‌های وتزلز و همکاران (۲۰۰۹) برازش کلی مدل در حد “قوی” مورد تأیید قرارمی‌گیرد.
۴-۳-۱-۴- آزمون فرضیه‌های پژوهش
پس از بررسی برازش مدل‌های اندازه‌گیری و مدل ساختاری، و داشتن برازش مناسب مدل‌ها، به بررسی و آزمون فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود. لذا نتایج حاصل از ضرایب معناداری برای هریک از فرضیه‌ها، ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیه‌ها و نتایج بررسی فرضیه، در جدول (۴-۱۰) مطرح‌شده است. لازم به ذکر است که نتایج به‌صورت کامل در یک جدول خلاصه‌شده تا قابلیت مقایسه خروجی‌های پژوهش به سهولت امکان‌پذیر باشد.

Back To Top