– آواز دادن || فا، متمم||<فا، متمم>
– آوردن || فا، متمم|| || فا، متمم، متح دری|| || فا، متمم، متح به ای||<فا، متمم، ( متح دری/ متح به ای)>
– آویختن || فا، متمم، متح ازی||<فا، متمم، متح ازی>
– بازایستادن || فا، متمم، متح ازی||<فا، متمم، متح ازی>
– بازآمدن || فا، متح ازی، متح به ای|| || فا، [متح به ای]|| || فا، متح به ای|| || فا||<فا، ( متح ازی)، (متح به ای)>
– باز بستن || فا، متمم، متح به ای||<فا، متمم، (متح به ای)>
– باز رستن || فا، متح ازی||<فا، متح ازی>
– باز رفتن || فا، متح به ای||<فا، متح به ای>
– باز کردن || فا، متمم||<فا، متمم>
– باز گشتن || فا، متح به ای|| || فا||<فا، ( متح به ای)>
– باز ماندن || فا، متح ازی||<فا، متح ازی>
– باز یافتن || فا، متمم|| || فا، [متمم]||<فا، متمم>
– باشیدن || فا، مس||<فا، مس>
– باقی ماندن || فا||<فا>
– بانگ زدن|| فا، متح بری|| <فا، متح بری>
– برآمدن || فا||<فا>
– برآمیختن || فا، متمم، متح باای||<فا، متمم، متح باای>
– بر پای خاستن || فا||<فا>
– برخیزیدن || فا||<فا>
– برخاستن || فا||<فا>
– برداشتن || فا، متمم، متح ازی|| || فا، متمم||<فا، متمم، ( متح ازی)>
– بردن || فا، متمم، متح به ای|| || فا، متمم||<فا، متمم، ( متح به ای)>
– بر زبان کسی رفتن || فا||<فا>
– برگرفتن || فا، متمم||<فا، متمم>
– برنشستن || فا||<فا>
– بستن || فا، متمم، متح بری|| || فا، متمم|| || فا، متمم، متح دری||<فا، متمم، ( متح دری/ متح بری)>
– بسنده کردن || فا، متح به ای||<فا، متح به ای>
– بودن( اسنادی) || فابند، مس|| || فا، مس||<فا/ فابند، مس>
– بودن ( وجودی) || فا، [متح دری]|| || فا|| || فا، متح دری|| || فا، متح به ای|| || فا، متح بری||<فا، ( متح دری/ متح به ای/ متح بری)>
– بودن || فا، متمم باواسطه||<فا، متمم باواسطه>
– به جای آوردن || فا، متمم||<فا، متمم>
– به کار آمدن || فا||<فا>
– به کار بردن || فا، متمم||<فا، متمم>
– بیان کردن || فا، متب||<فا، متب>
– بیرون شدن || فا، متح به ای|| || فا||<فا، ( متح به ای)>
– پاشیدن || فا، متمم، متح بری||<فا، متمم، متح بری>
– پاک کردن || فا، متمم، متح ازی||<فا، متمم، متح ازی>
– پای در هوا کردن || فا||<فا>
– پدید آمدن || فا، متح دری|| || فا، متح ازی|| || فا، متح ازی، متح دری|| || فا||<فا، ( متح ازی)، ( متح دری)>
– پراکندن || فا||<فا>
– پرسیدن || فا، متب|| || فا، متح ازی، متب||<فا، متب، (متح ازی)>
– پرکردن || فا، متمم، متح ازی||<فا، متمم، متح ازی>
– پرهیز کردن || فا، متح ازی||<فا، متح ازی>
– پنداشتن || فا، متب||<فا، متب>
– پوشانیدن || فا، متمم، متمم باواسطه||<فا، متمم، متمم باواسطه>
– پوشاندن || فا، متمم، متح به ای||<فا، متمم، متح به ای>
– پوشیدن || فا، متمم||<فا، متمم>
– پیش گرفتن || فا، متمم||<فا، متمم>
– پیوستن || فا، متح به ای||<فا، متح به ای>
– تاختن آوردن || فا، متح به ای||<فا، متح به ای>
– تتبع کسی کردن || فا||<فا>
– تحصیل کردن || فا||<فا>
– ترکیب کردن || فا، متمم، متح ازی||<فا، متمم، متح ازی>
– تعلق داشتن || فا، متح به ای||<فا، متح به ای>
– تعلیق کردن || فا||<فا>
– تقدیر کردن || فا، متمم||<فا، متمم>
– تکیه زدن || فا||<فا>
– تمام کردن || فا، متمم||<فا، متمم>
– توبه کردن || فا|| || فا، متح ازی||<فا، ( متح ازی)>
– حاصل آمدن || فا، متمم باواسطه|| || فا ||<فا، ( متمم باواسطه)>
– حفظ کردن || فا، [متمم]||<فا، متمم>
– حکایت کردن || فا، متب||<فا، متب>
– حلِّ اشکالی کردن || فا||<فا>
– خبر داشتن || فا، متح ازی||<فا، متح ازی>
– خبر دادن || فا، متح ازی، متح دری، متب||<فا، متح ازی، متح دری، متب>
– ختم کردن || فا، متمم|| || فا||<فا، ( متمم)>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *