بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات بنا به مشخصات شرکت (سن شرکت)، آزمون فرض زیر تعریف شده است:
H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳
H1 : میانگینها با هم برابر نیستند
دسته ۱: شرکتها با قدمتی کمتر از ۵ سال
دسته ۲: شرکتها با قدمتی بین ۵ تا ۱۰ سال
دسته ۳: شرکتها با قدمتی بیش از ۱۰ سال
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.
۴-۵-۸-۱-۸- فرضیه هشتم
جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات بنا به سطح تحصیلات مدیران شرکت، آزمون فرض زیر تعریف شده است:
H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳
H1 : میانگینها با هم برابر نیستند
دسته ۱: شرکتهایی که مدیران سطح تحصیلات دانشگاهی دارند.
دسته ۲: شرکتهایی که مدیران سطح تحصیلات دیپلم دارند
دسته ۳: شرکتهایی که مدیران سطح تحصیلات زیر دیپلم دارند
لازم به توضیح است که در مواردی که بیش از یک نفر مدیریت شرکت را عهده دار است، بیشترین سطح تحصیلات لحاظ شده است. به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.
۴ -۵-۸-۱-۹- فرضیه نهم
جهت مقایسه پاسخها به هریک از سئوالات با توجه به سطح استفاده از تجارت الکترونیک، آزمون فرض زیر تعریف شده است:
H0 : µ۱ = µ۲ = µ۳ = µ۴ = µ۵ = µ۶
H1 : میانگینها با هم برابر نیستند
دسته ۱: شرکتهایی که از پست الکترونیک جهت اهداف تجاری خود بهره می گیرند.
دسته ۲: شرکتهایی که از پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی جهت اهداف تجاری خود بهره می گیرند.
دسته ۳: شرکتهایی که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، وب سایت ساده اطلاعاتی دارند.
دسته ۴: شرکتهایی که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، وب سایتی دارند که امکان برقراری ارتباط بین سایت و مشتری وجود دارد.
دسته ۵: شرکتهایی که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، وب سایت با قابلیت سفارش گیری اینترنتی دارند.
دسته ۶: شرکتهایی که از هیچ یک موارد فوق استفاده نمی کنند.
به منظور این مقایسه از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است.
۴-۵-۸-۲- تحلیل عاملی[۱]
تحلیل عاملی از تعدادی فنون آماری ترکیب شده و هدف آن ساده کردن مجموعه پیچیده ای از داده هاست (صدرالسادت و مینایی، ۱۳۸۰). این روش توسط کارل پیرسون (۱۹۰۱) و چارلز اسپیرمن (۱۹۰۴) برای اولین بار هنگام اندازه گیری هوش مطرح شد و برای تبیین تاثیرگذارترین متغیرها در زمانیکه تعداد متغیرهای مورد بررسی زیاد و روابط بین آنها ناشناخته باشد استفاده می شود (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).
عمده ترین هدف تحلیل عاملی، کاهش حجم داده ها و تعیین مهمترین متغیرهای موثر در شکل گیری پدیده است (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).
دو رویکرد اصلی برای تحلیل عاملی وجود دارد: اکتشافی[۲] و تاییدی[۳]. در تحلیل عاملی اکتشافی، پژوهشگر درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتا بزرگی از متغیرهاست و پیش فرض اولیه آن است که هر متغیری می تواند با هر عاملی ارتباط داشته باشد (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹). به طور کلی هدف از تحلیل عاملی اکتشافی، بررسی یک حوزه برای کشف ابعاد یا سازه های اصلی آن حوزه است (صدرالسادت و مینایی، ۱۳۸۰). تحلیل عاملی تاییدی که به وسیله یورس کوگ ابداع شده، بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها بارهای عاملی فرض می شود و آنگاه برای برازاندن هرچه دقیقتر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تاییدی انجام می گیرد (صدرالسادت و مینایی، ۱۳۸۰). بدین معنی که در تحلیل عاملی تاییدی پیش فرض اساسی آن است که هر عامل با زیرمجموعه خاصی از متغیرها ارتباط دارد (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).
در این تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته شده است که در ذیل به تفصیل این مبحث توضیح داده می شود.
۴-۵-۸-۲-۱ – مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی این مقوله به شرح زیر معرفی می شوند:
ضریب همبستگی[۴]: اندازه عددی درجه توافق میان دو مجموعه نمره است. این شاخص از ۱+ تا ۱- تغییر می کند که ۱+ بیانگر توافق کامل، صفر بیانگر عدم رابطه و ۱- بیانگر توافق منفی کامل است (صدرالسادت و مینایی، ۱۳۸۰).
ماتریس همبستگی: مجموعه ای از ضرایب همبستگی بین تعدادی از متغیرهاست (صدرالسادت و مینایی، ۱۳۸۰). تحلیل عاملی برای ساده کردن چنین ماتریسهایی طراحی شده است.
اشتراک[۵]: عبارت از میزان واریانس مشترک بین یک متغیر با دیگر متغیرهای به کارگرفته شده در تحلیل است (زارع چاهوکی، ۱۳۸۹).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top