تحقیق – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

تحقیق – بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

تعریف سطوح صفر تا ۵ در جدول و نمودار فوق به شرح زیر است:
سطح یک: به واحدهایی تلقی می شود که تنها از پست الکترونیک استفاده می نمایند.
سطح دو : به واحدهایی تلقی می شود که علاوه بر پست الکترونیک از جستجوی اینترنتی در راستای اهداف تجاری خود بهره می گیرند.
سطح سه: به واحدهایی گفته می شود که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی دارای یک وب سایت شامل اطلاعات عمومی شرکت مانند محصولات، قیمتها و … می باشد.
سطح چهار: به واحدهایی اختصاص می یابد که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، دارای یک وب سایت هستند که علاوه بر اطلاعات عمومی، امکان برقراری ارتباط بین سایت و مشتری و ارسال و دریافت متقابل وجود دارد.
سطح پنج: به واحدهایی اختصاص می یابد که علاوه بر پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی، امکان سفارش گیری اینترنتی از مشتری و مبادله مالی و ارائه خدمات به صورت اینترنتی را دارد.
سطح صفر: به واحدهایی اطلاق می شود که از هیچ یک از روشهای فوق برای تجارت بهره نمی گیرند.
از نمودار و جدول ۵-۱۲ آشکار است که بیش از نیمی از واحدها در سطح صفر قرار دارند و حدود %۳۰ تنها از پست الکترونیک و جستجوی اینترنتی استفاده می کنند. تنها ۱۵ درصد از واحدها وب سایت دارند که نیمی از آنها وب سایت ساده اطلاعاتی است. بنابراین شواهد دال بر این ادعاست که تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط مستقر در خوشه نساجی یزد جایی ندارد.
۵-۵- بررسی نرمال بودن داد ها
جدول۵-۱۳- سنجش نرمال بودن توزیع داده ها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
۴-۱-۱ .۲۴۹ ۱۸۴ .۰۰۰