دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

پایان نامه های ارشد سری هفتم

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه …

سن شرکت

کروسکال – والیس

۰٫۸۹۰

رد

سطح تحصیلات مدیران

کروسکال – والیس

۰٫۵۴۱

رد

میزان بکارگیری تجارت الکترونیک

کروسکال – والیس

۰٫۶۵۸

رد

با توجه به جدول فوق نظرات افراد در گروههای سنی، رده های شغلی و سطح تحصیلات مختلف با هم مقایسه شده اند. بنا به مقدار p.value بزرگتر از ۰٫۰۵ می توان گفت اختلافی بین این گروهها وجود ندارد. همچنین با دقت در جدول ۵-۱۶ می توان برداشت کرد که اختلاف معنی داری بین نظرات افراد با تجربه استفاده از اینترنت و بدون استفاده از اینترنت، وجود ندارد.
جدول ۵-۱۶ نشان می دهد تفاوت معنی داری در نظرات افراد از شرکتهای با قدمت زیاد و کم وجود ندارد. (Sig=0.89) همچنین سطح تحصیلات مدیران نیز عامل معنی داری در نگرش افراد نسبت به عامل اول شناخته نمی شود. (در جدول فوق مقدار p.value بزرگتر از ۰٫۰۵) است. همچنین این جدول گزارش می دهد که اختلاف معنی داری در پاسخ شرکتها با سطوح مختلف به کارگیری تجارت الکترونیک وجود ندارد.
بنابراین با جمعبندی تحلیلهای فوق در مورد عامل اول می توان گفت با اتفاق نظر افراد از گروهها و شرکتهای مختلف این عامل به عنوان یک عامل موثر در عدم توسعه تجارت الکترونیک در واحدهای مستقر در خوشه شناخته می شود.
۵-۶-۲- بررسی میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک از دیدگاه پاسخگویان
۵-۶-۲-۱- بررسی دیدگاه پاسخگویان در مورد عامل دوم ( کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص)
 
نمودار ۵-۱۴- میزان تاثیر کمبود نبروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک
جدول ۵-۱۷- میزان تاثیر کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص در عدم توسعه تجارت الکترونیک

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

Back To Top
  فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی