بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی

بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی

بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی

1-8-2-تعریف عملیاتی:
1-8-2-1-جهت گیری مذهبی: نمره حاصل از پرسش نامه جهت گیری و اعتقادات مذهبی آلپورت .(ملاک وضعیت جهت گیری مذهبی دانشجویان است).در تحقیق حاضر، منظور از دین، دین اسلام و منظور از مذهب، مذهب شیعه می باشد. نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده جهت گیری مذهبی درونی است .
1-8-2-2-کیفیت زندگی: نمره ای است که فرد از طریق پرسشنامه مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، 1998 بدست می آورد ،این پرسشنامه دارای 26گویه ،پنج گزینه ای می باشد که کدگذاری برای گویهای با پاسخ مشابه به صورت 1تا5 و0تا4 به انجام رسیده است. نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده کیفیت زندگی بالاتر است .
1-8-2-3-سلامت روانی: نمره ای است که فرد از طریق پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ)که دارای 28 گویه پنج گزینه ای است بدست می آید . از صفرتا 4کدگذاری برای گویه ها به انجام رسیده است. نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده سلامت روانی پایین تر است .
1-8-2-4-عملکرد تحصیلی: میانگین نمرات امتحانات دانشجو در دو نیم سال تحصیلی گذشته.

فصل دوم:
مروری برتحقیقات انجام شده
2-1-مقدمه :
در این فصل ابتدا تعاریف و متغیرهای نظری درباره جهت گیری مذهبی ،سلامت روان ،کیفیت زندگی عنوان شده و سپس پیشینه و پژوهش هایی که در رابطه با این پژوهش در ایران و خارج از کشور انجام شده است ارائه می گردد.
2-2-بررسی نظریه های جهت گیری مذهبی :
گرایش انسان به دین با تاریخ بشر مقارن است ،تاریخ بشر نشان داده است انسان “دین ورز”قدمتی دیرینه دارد.گواه این مطلب با مطالعه ی جامع رابطه بین جهت گیری مذهبی و بهداشت روانی است.الیس اظهارداشت که تدین با تفکر غیرعقلانی و اختلالات عاطفی همراه است.درحالی که برگین با استفاده از شواهد موید ،همراهی تدین با آسیب شناسی روانی را رد می کند.کویینگ و همکاران به شواهدی اشاره می کنند که به نظرمتخصصان بهداشت روانی و پزشکان بیانگر رابطه مثبت بین مذهب و بهداشت روانی و سلامت جسمانی است.تورسن و هریس در پژوهش های خود اظهارداشته اند که عقاید و باورهای مذهبی بر سلامت جسمی و روانی بزرگسالان اثرمثبتی دارد. فرانسیس و همکاران بیان داشتند که جهت گیری مثبت به مذهب مسیحیت همراه با سطح نمرات بالاتر در پرسشنامه های سلامت عمومی است .
درسال های اخیر تحقیقات زیادی در مورد مذهب و نقش آن در زندگی و سلامت روانشناختی و کاهش اختلالات روانی صورت گرفته است .اقبال روز افزون نسبت به این موضوع در سطح دنیا ،بیانگر اهمیت مذهب و نشان دهنده بازگشت انسان به دین و معنویت است که در این میان جهت گیری مذهبی می تواند به عنوان یک الگوی تجربی مفید برای کشف ارتباط بین متغیرهای گوناگونی به کار رود.
مذهب بسیاری از نیازهای اساسی انسان را برآورده می کند و خلاء های اخلاقی ،عاطفی و معنوی او را پر می کند،امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی ،معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیارمحکمی برای انسان در برابر مشکلات و مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می کند (اسدی نوقابی و همکاران،1384)
به نظرمی رسد که افراد مذهبی و غیرمذهبی میزان فشار روانی مشابهی را تجربه می کنند،لیکن افراد مذهبی می توانند با رویدادهای منفی زندگی و عوامل فشارزای روانی مقابله کنند؛زیرا برای مقابله با فشارروانی به خوبی از مذهب استفاده می کنند؛واکنش آنها به فشار روانی تحت تاثیر عواملی مانند شرایط اجتماعی ،سخت کوشی شخصی،سبک مشکل گشایی و مانند آن قرارمی گیرد،که در افرادمذهبی موجب کاهش فشار روانی می گردد.افزون بر این اعتقادهای شناختی افراد مذهبی به آنان در مقابله با فشار روانی کمک می کند.اعتقادات ورفتارهایی مانند توکل به خدا ،زیارت،دعا،نماز و روزه و… می تواند از طریق ایجاد امید و تشویق نگرش های مثبت موجب آرامش درونی فرد شود(شطی وهمکاران،1383).
اسلام برنامه سالم سازی است ،این سلامت در سایه تسلیم در برابر مشیت الهی و اجرای دستورات و قوانین حیات بخش او بدست می آید.بنابراین بدیهی است که همه قوانین ،مقررات و برنامه های اسلام ،راه را برای آرامش خیال و سلامت روان انسان و تحقق خلیفه اله بودن او ،هموار و آماده می سازد.از این دیدگاه در بین تمام برنامه ها و قوانین اسلام ،نماز از جایگاه والایی برخوردار است و در آیات مختلف ،مستقیما به نقش آن در آرام سازی درون ،شفابخشی قلب و شادابی روح و روان اشاره شده است.از جمله در سوره طه آیه 14(اقم الصلوه لذکری) و سوره رعد آیه28(الابذکراله تطمئن القلوب).
امام جعفرصادق (ع) برای شخص باایمانی صفاتی را به شرح ذیل ذکر نموده اند. داشتن صفات زیر کمک زیادی به مقاومت افراد در برابر آسیب های روانی – اجتماعی می نماید. پاره ای از این صفات عبارتند از:
۱. متانت و استواری در برابر حوادث
۲. صبر و شکیبائی در گرفتاری ها
۳. شکرگزاری در نعمت
۴. قناعت به روزئی که خداوند داده است.
۵. روا نداشتن ستم بر دشمنان
۶. تحمیل نکردن خود بر دوستان
۷. تأمین آسایش دیگران با تحمل سختی ها (از محمد یعقول کلینی در کتاب ”اصول کافی“).

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~