بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی

چارچوب نظری تحقیق قلمرو تئوریکی طرح و اساساً نگرش و چشم انداز نظری است که برای بررسی موضوع تحقیق پذیرفته می شود. انتخاب چارچوب نظری به مسأله تحقیق و کیفیت اطلاعات علمی بدست آمده از مرحله مطالعات اکتشافی بستگی دارد که محقق بعد از واکاوی ادبیات نظری موضوع تحقیق و طبقه بندی داده های جمع آوری شده، در مرحله طراحی چارچوب نظری پژوهش، تئوری های مختلف را به عنوان بنیان کار علمی خود قرار می دهد که گمان می رود می توانند پشتوانه تئوریکی موضوع مورد مطالعه قرار بگیرند (ساعی، 1377 : 29).

به طور کلی در چارچوب نظری مورد استفاده در این تحقیق از نظرات ساترلند، جانستون، تانزی، مرتن، آدامز و بوخولز استفاده شده است.

از نظرات ساترلند و جانستون برای تبیین پایگاه اقتصادی اجتماعی استفاده شده است، ساترلند در جرایم یقه سفیدان معتقد است که پرداختن به فعالیت های غیر قانونی نه تنها مختص طبقه فقیر جامعه نیست، بلکه از افراد طبقه متوسط و بالا یا دارای موقعیت حرفه ای مرتکب جرایمی می شوند که به مراتب فراگیرتر از طبقات پایین می باشد. جانستون در تحلیل پایگاه نابرابر قدرت و ثروت اعلام می دارد، در سالهای رفاه اقتصادی به دلیل افزایش دارایی متوسط و بالا، نمایش بیشتر این دارایی ها و محرومیت نسبی طبقات پایین از این رفاه اقتصادی، طبقات پایین، به جبران بخشی از محرومیت خود از طریق فعالیتهای غیر قانونی اقدام می کنند. البته نظریه آنومی مرتن هم در متغیر قابل تفسیر می باشد، پس داشتن پایگاه اقتصادی اجتماعی بالا در جامعه سبب دست یابی افراد به فرصت و موقعیت های بهتر می شود که زمینه فساد را ایجاد می کند، ولی افرادی که چنین موقعیتی ندارند هم به دلیل عدم دستیابی به اهدافشان گرایش به فساد اداری پیدا می کنند.

از نظرات تانزی و مرتن برای تبیین وضعیت امکانات و سطح تحصیلات استفاده شده است. تانزی معتقد است مسؤلان زمانی مرتکب فساد اداری می شوند که تحت تأثیر منافع شخصی و خانوادگی قرار گرفته باشند، و میزان تأثیر این عوامل بر اتخاذ تصمیمات اداری، به خصوصیات فرهنگی و وسایل برای رسیدن به این خصوصیات مانند وضعیت امکانات و تحصیلات افراد هر جامعه وابسته است. مرتن هم امکانات، سطح تحصیلات و دوستان متنفذ را در دست یابی به اهداف فرهنگی مهم می داند، و معتقد است وقتی کارمند در سازمان امکان دست یابی به اهداف خود را ندارد به بیراهه می رود و کوشش می کند از راههای غیر مشروع به آرزوهای خود برسد. از نظر او، اهداف و شیوه ها دو مقوله مهم در میان عناصر ساخت های اجتماعی و فرهنگی هستند. پس هم راستا نبودن منافع، امکانات و تحصیلات زمینه را برای فساد اداری فراهم می کند.

از نظر آدامز در توسعه نظریه برابری برای تبیین جنسیت و درآمد استفاده شده است. توجه او به متغیر جنسیت، در تشریح نگرش ها و رفتار کارکنان نسبت به فساد اداری یافت می شود، و معتقد است که زنان به دلیل اینکه تجربه فساد کمتری نسبت به مردان دارند زمینه فساد در آنها کمتر می باشد. در واقع افراد در برابر احساس و ادراک بی عدالتی، به طرق گوناگون واکنش نشان می دهند. متغیر در آمد در نظر آدامز برای مدیران در سیستم پاداش و تنبیه است. مثلاً اگر دو نفر حقوق یکسانی دریافت می کنند فکر کنند که دیگری حقوق بیشتری دریافت می کند، حتی اگر مدیر با این دو عادلانه رفتار کرده باشد، باز هم کارکنان این برداشت را نخواهند کرد. به نظر می رسد کسانیکه از در آمد بالایی در سازمان برخوردارند گرایش کمتری به فساد اداری در آنها پیدا می شود.

از نظر بوخولز برای تبیین استفاده از رسانه های جمعی استفاده شده است. بوخولز بر تأثیر گذاری رسانه های جمعی بر سازمانها، خصوصاً سازمانهای بخش دولتی و عمومی، شفاف سازی و نمایش مناسب رفتارهای سازمانی تأکید می کند. بوخولز معتقد است، اغلب مردم از سازمانهای دولتی و عمومی تصویری دقیق و شفاف ندارند، رسانه های جمعی به دلیل تخصص و ابزاری که دارند می تواند رفتارهای خرد و کلان سازمانهای دولتی را به مردم منتقل نمایند. افزایش آگاهی عمومی از طریق توجه رسانه ها به مسأله فساد باعث افزایش آگاهی مردم و کمک به سازمانهای دولتی و عمومی در امر فساد اداری می باشد. به نظر می رسد تبادل آزاد اطلاعات در رسانه ها موجب تمایل کمتر افراد به فساد می شود، ولی اگر تبادل اطلاعات در رسانه ها به صورت بسته باشد گرایش به سمت فساد اداری بیشتر می شود.

دانشگاه پیام نور تهران

واحد رباط کریم(پرند)

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی

عنوان پایان نامه:

بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه موردی کارکنان و مراجعه کنندگان به ادارات شهر یاسوج)

بهار­ 1394

پایان نامه ارشد : بررسی نگرش به فساد اداری

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~