فایل دانشگاهی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۵

پایان نامه

فایل دانشگاهی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۵

۱-۱ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۲-۱بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۲-۱ فیروزه چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۲-۲-۱ آب و هوای منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۳-۲-۱ وضعیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۴-۲-۱ اسناد تاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۵-۲-۱دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۳-۱ تعریف مشکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۴-۱ اهمیت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۴-۱ دلیل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۴-۱نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۳-۴-۱ نقش بسته بندی در جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۴-۴-۱ نقش بسته بندی در صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۱-۴-۴-۱ بسته بندی نا مطلوب آفت اعتبار کالای ایرانی در بازار جهانی…………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۴-۴-۱ بایدها و نباید ها در بسته بندی صادراتی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۳-۴-۴-۱ ویژگیهایی که در یک بسته بندی صادراتی باید رعایت شود………………………………………………………………………………… ۱۳
۴-۴-۴-۱ وفاداری مشتریان به نام تجاری محصول…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۵-۴-۴-۱ نقش بسته بندی در محیط……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۱-۵-۴-۴-۱ حفظ و نگهداری کالا……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۵-۴-۴-۱ جذابیت و زیبایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۳-۵-۴-۴-۱ جلب توجه مشتری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۴-۵-۴-۴-۱ ایجاد علاقه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۵-۵-۴-۴-۱ ایجاد تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۶-۵-۴-۴-۱ تحقق عمل خرید…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۷-۵-۴-۴-۱ ارضای خواسته مشتری……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۶-۴-۴-۱ عناصر اصلی در بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۷-۴-۴-۱ معادن فیروزه دنیا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۷-۴-۴-۱ ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۲-۷-۴-۴-۱ امریکا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۳-۷-۴-۴-۱ افغانستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
فصل دوم: گردآوری اطلاعات
۲-گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
۱-۲ شناسایی سنگ فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲ دسته بندی فیروزه از نظر سنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
۳-۲ تقسیم بندی فیروزه نیشابور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۱-۳-۲ انواع فیروزه نیشابور از نظر نوع ذخیره…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۳-۲ تقسیم بندی فیروزه از لحاظ طرح و شکل ظاهری……………………………………………………………………………………………………… ۲۳

Back To Top