بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۸

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۸

۲-۲۷-۲ رنگ شده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۲۷-۲ مالاکیت و آزوریت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲۸-۲ ویژگی های فیروزه چینی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲۹-۲ حدود قیمت سنگ فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳۰-۲ فعالیت هایی از فیروزه که در مشهد انجام می شود……………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۳۱-۲ دلیل اعتقاد مردم به فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۳۲-۲ بررسی بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۱-۳۲-۲ سنگ های قیمتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۱-۱-۳۲-۲ طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۱-۱-۱-۳۲-۲الماس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۲-۱-۱-۳۲-۲زمرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳-۱-۱-۳۲-۲ فیروزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۴-۱-۱-۳۲-۲ یاقوت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۲-۱-۳۲-۲ مصنوعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۱-۲-۱-۳۲-۲ سمنت پلاست…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۲-۲-۱-۳۲-۲ کامپوزیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۱-۲-۲-۱-۳۲-۲ انواع سنگ با سطوح مختلف……………………………………………………………………………………………… ۵۸
۲-۲-۲-۱-۳۲-۲ انواع سنگ با طرح های مختلف………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳۳-۲افراد مرتبط با محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۱-۳۳-۲تولید کنندگان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۲-۳۳-۲فروشندگان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۳۳-۲ مشتریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳۴-۲ نمونه های موجود در بازار……………………………………………….. …………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳۵-۲ محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۱-۳۵-۲ محدودیت مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۲-۳۵-۲ محدودیت ساخت و تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳۶-۲ محیط زیست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۱-۳۶-۲ نقش ضایعات فیروزه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۱-۱-۳۶-۲ قبل از دستیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۲-۱-۳۶-۲ بعد از دستیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳۷-۲مزایا و معایب خصوصی سازی صنعت فیروزه………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۱-۳۷-۲شرایط معادن فیروزه قبل از واگذاری به بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………. ۶۳
۲-۳۷-۲مشکلات و مزایای خصوصی‌سازی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۳-۳۷-۲مشکلات فیروزه تراشان…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۴-۳۷-۲ سود و منفعت برای روستاییان…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۳۸-۲ به کارگیری اصول در بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳۹-۲ تکنولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Back To Top