دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۹

پایان نامه

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۱۹

۱-۳۹-۲ دستی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۲-۳۹-۲ تولید انبوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۴۰-۲ قوانین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۱-۴۰-۲ محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۲-۴۰-۲ داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۴۰-۲ بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۱-۳-۴۰-۲ قوانین صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۲-۳-۴۰-۲ قوانین بسته بندی های صادراتی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۳-۳-۴۰-۲ هدف از بسته بندی های صادراتی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۴-۳-۴۰-۲ نحوه بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
فصل سوم: بسته بندی
۳-بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۱-۳ بسته بندی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۲-۳ کارکردهای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
۳-۳ عملکردهای بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۳ ویژگی های یک بسته بندی خوب…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۱-۴-۳ آسان ‌ترشدن استفاده از محصول………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۴-۳ نقش اطلاع رسانی بسته ‌بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۳-۴-۳ بازاریابی برای محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۴-۴-۳ بسته بندی،وظیفه حفاطتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸
۵-۴-۳ ساختار اطلاعاتی بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
۵-۳ طراحی گرافیک بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰
۶-۳ چگونه یک طراحی بسته بندی به انتخاب اول تبدیل می شود؟…………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۷-۳ بررسی رنگ در بسته بندی و ارتباط آن با فروش……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۸-۳ بررسی سمت راست یا سمت چپ بودن تصویر و ارتباط آن با فروش………………………………………………………………………………….. ۸۷
۹-۳ بررسی خلاقیت گرافیکی در بسته بندی و ارتباط آن با فروش……………………………………………………………………………………………… ۸۷
۱۰-۳ اهمیت طراحی بسته بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۱۱-۳ چند نکته اساسی در طراحی بسته بندی محصولات……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۱-۱۱-۳استفاده از خلاقیت و ایجاد تفاوت………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
۲-۱۱-۳ انتخاب رنگ و فونت در طراحی بسته بندی………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۳-۱۱-۳ استفاده از تصاویر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۱۱-۳ ارتباط معنایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۵-۱۱-۳ ادبیات مناسب در طراحی بسته بندی………………………….. …………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۶-۱۱-۳ توجه به نحوه استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۷-۱۱-۳ بازشدن آسان و امنیت بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
۱۲-۳ تصویر چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۳
۱۳-۳ آرم چیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Back To Top