جستجوی مقالات فارسی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۰

پایان نامه

جستجوی مقالات فارسی – بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۰

۱۴-۳ کارکردهای آرم در فرآیند ارتباط……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۱۵-۳ کارکرد سخن گشا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۱۶-۳ کارکرد هنری آرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
۱۷-۳ اهداف اصلی تعیین شده برای آرم………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۱۸-۳ مشخصات و ویژگی رنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۱۹-۳انواع رنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
۱-۱۹-۳ رنگهای حسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۲-۱۹-۳ رنگهای مرئی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۲۰-۳ بررسی انواع رنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۱-۲۰-۳ قرمز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۲-۲۰-۳ صورتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۳-۲۰-۳ نارنجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۴-۲۰-۳ زرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۵-۲۰-۳ قهوه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۶-۱۹-۳ آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۷-۲۰-۳ سبز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۸-۲۰-۳ ارغوانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۹-۲۰-۳ خاکستری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۱۰-۲۰-۳ سفید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۱۱-۲۰-۳ مشکی……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷
۲۱-۳ رنگهای غالب و واکنشهای آنها………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۲۲-۳ دسته بندی ویژگی های رنگها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۱-۲۲-۳ رنگ های آرام، صاف، ساکت………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۲-۲۲-۳ رنگهای خاکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۳-۲۲-۳ رنگهای نرم،دلپذیر،مهربان……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۴-۲۲-۳ رنگهای صامت، گنگ و خفه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۵-۲۲-۳ رنگهای هوس انگیز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۶-۲۲-۳ رنگهای معنوی و روحانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۷-۲۲-۳ رنگهای رمانتیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
۸-۲۲-۳ رنگهای وسوسه انگیز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۹-۲۲-۳ رنگهای قدرتمند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
۱۰-۲۲-۳ رنگهای برازنده،زیبا،با سلیقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۱۱-۲۲-۳ رنگهای ستبر و نیرومند……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
۱۲-۲۲-۳ رنگهای ظریف،ملایم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
۱۳-۲۲-۳ رنگ های انرژیک و پرجنب و جوش………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
۱۴-۲۲-۳ رنگهای سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷
۱۵-۲۱-۳ رنگهای کلاسیک………………………………………….

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

……………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

Back To Top