۱۶-۲۲-۳ رنگهای شاد،سرزنده و با نشاط……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
۱۷-۲۲-۳ رنگهای خیال انگیز……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸
۱۸-۲۲-۳ رنگهای خنک وسرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۱۹-۲۲-۳ رنگهای گرم و داغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
۲۰-۲۲-۳ رنگهای طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری
۴-تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
۱-۴ تحلیل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۱-۱-۴ ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۳-۱-۴ بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۴-۱-۴ اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۵-۱-۴ جلب مشتری برای خرید صنایع دستی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲
۶-۱-۴ ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲
۷-۱-۴ نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
۲-۴ جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۵
۳-۴ حوزه طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۱-۳-۴ لیست بایدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱
۲-۳-۴ لیست نبایدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
۳-۳-۴لیست خواسته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲
۴-۳-۴ لیست ناخواسته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲
فصل پنجم:طراحی
۵- طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۱-۵ طراحی مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۴
۲-۵ تجزیه و تحلیل طرح ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
۳-۵ انتخاب طرح برتر…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۴-۵ طراحی جزئیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
۵-۵ الگوریتم محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷
۶-۵ ساخت و بررسی اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۷
۷-۵ طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۸
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر ۱-۱ نمونه ای از سنگ فیروزه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
تصویر۱-۲ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر…………………………………………………………………………………………………….. ۶
تصویر۱-۳ ﭘﺸﺖ و روی ﻓﻴﺮوزه ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺳﻮراخ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۴۳۶۰ سال قبل از میلادو ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ آن در ﻛﻨﺎر اﺳکلت…… ۸
تصویر ۱-۴مسیرهای دسترسی به معدن فیروزه نیشابور………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.