بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۳

پایان نامه

بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور- قسمت ۲۳

-تعریف مشکل
-اهمیت مسئله
۱٫کلیات طرح:
۱-۱ تاریخچه
فیروزه یکى از قدیمى ترین کانى هاى شناخته شده با عنوان گوهر است .در کتاب هاى باستان شناسى غربى عنوان گردیده است که این کانى اولین بار در چهار دستبند جسد مومیایى شده یکى از شاهزادگان مصرى که مربوط به پادشاه دوم اولین سلسله حکمرانى مصر مى باشد،دیده شده است .فیروزه توسط مصریان و سومرى ها همراه با سایر سنگ هاى قیمتى ،بسیار مورد استفاده بوده است .بزرگترین معدن گزارش شده معدن فیروزه سینیا و قدیمیترین معدن فیروزه در وادى مغارا[۳]در ناحیه سینیا[۴] است .این معدن قدیمى براى مدت دو هزار سال ،در خدمت فراعنه مصر بوده است .در اواسط قرن نوزدهم که این معدن مجدد مورد بررسى قرار گرفت ،کار بر روى این معدن قدیمى ،تا اوایل قرن حاضر از سر گرفته شده است. هندیان و مردمان کلمبیایى ،این کانى را به صورت دانه تسبیحى و آویز مورد استفاده قرار مى دادند.
تصویر ۱-۱ نمونه ای از سنگ فیروزه
۲-۱ بیان مسئله
فیروزه و صنایع مرتبط آن در همه جا ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است.از آنجایی که این سنگ قیمتی به کشورهای مختلف به خصوص کشور های عربی صادر می شود بسته بندی شکیل و مناسبی ندارد و صاحبان صنایع برای بسته بندی آن از کاغذهای معمولی و مدل های پیش پا افتاده استفاده می کنند.برای حل این مسئله به دنبال راه حل های جدید هستیم تا بتوانیم با یک بسته بندی متفاوت وجذاب بر ارزش آن بیفزاییم و آن را پر اهمیت تر جلوه دهیم ،با این کار به ملت هایی که این سنگ قیمتی را تهیه می کنند بفهمانیم که ما برای حفظ صنایع ملی خودمان می کوشیم و اهمیت و خواص این سنگ را کشف می کنیم.
۱-۲-۱ فیروزه چیست؟
یک آلومینیوم فسفات آبدار مس است.فیروزه به معنای سنگ ترکی است، پس از استخراج رگه‌های این سنگ از معادن برای تراش، آن را ابتدا به کشور عثمانی (ترکیه حاضر) فرستاده و سپس قسمت عمده آن از طریق جاده ابریشم به کشورهای مختلف صادر می‌شد. از این رو اروپاییان که برای نخستین بار این سنگ را در عثمانی مشاهده کردند، نام آن را سنگ ترکی نهادند. با توجه به شرایط بسیار سخت تشکیل فیروزه، تنها منبع شناخته شده این سنگ گرانبها تا زمان‌های طولانی معادن فیروزه نیشابور بود که برخی از انواع آن از کیفیتی استثنایی برخوردار بودند. جهت درک اهمیت جواهرات خصوصا فیروزه در روزگار گذشته تنها اشاره به این نکته که بخش قابل‌توجهی از فیروزه‌ها و لاجوردهایی که به‌طور گسترده در مقبره‌ها و تابوت فراعنه مصر به‌کار رفته از ایران در آن زمان صادر شده است.با توجه به اینکه در ساختمان فیروزه مقادیری آب وجود دارد، در صورتی که فیروزه در جای گرم و خشک نگهداری شود به‌تدریج آب خود را از دست داده و رنگ آن کمرنگ خواهد شد. از این رو سنگ‌های فیروزه نیشابور به سبب داشتن رنگ عالی، سختی بالا و وجود مقادیر کم آب در ساختمان فیروزه، از کیفیتی خاص برخوردارند.
تصویر۱-۲ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
۲-۲-۱ آب و هوای منطقه
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آب و ﻫﻮای ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع ﻓﺮاوان ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎطﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻳﻚ دوره ۲۴ ساله در حدود ۱۴٫۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﻼوه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺪن ﻓﻴﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در داﻣﻨﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﺑﻴﻨﺎﻟﻮد ﺳﺮد ﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .وزش ﺑﺎد در اﻏﻠﺐ اﻳﺎم ﺳﺎل در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎ رش ﺑﺎران ﻣﻮﺳﻤﻲ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺳﻴﻼب در ﻣﺤﺪوده رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
۳-۲-۱ وضعیت اجتماعی
در نزدیکی معدن فیروزه دو روستای معدن علیا و سفلی قرار دارند که مجموعاً دارای حدود ۳۵۰ خانوار سکنه می باشد . به علت کمبود بارندگی در این منطقه ، کشاورزی رونق چندانی ندارد و اندک آبی که از قنات های کوچک منطقه بدست می آید صرف آبیاری باغات گردو و انگور و کشت صیفی جات می گردد . به علاوه در سال هایی که بارندگی مناسبی وجود دارد می توان مزارع نسبتاً نخود و هندوانه را در منطقه مشاهده کرد که به صورت دیم کاشته شده اند . دامداری نیز در این منطقه به صورت سنتی دیده می شود که عمدتاً به صورت نگهداری گوسفند می باشد . به صورت کلی می توان گفت که زندگی مردم این منطقه وابساته به صنعت فیروزه بوده و قریب به اتفاق آن ها یا در معدن فیروزه شاغل هستند و یا به تراش سنگ فیروزه و خرید و فروش آن اشتغال دارند .
۴-۲-۱ اسناد تاریخی
اسناد تاریخی و باستان شناسی فراوانی برای قدمت فیروزه در ایران یافت شده است . در حفاری های شهر سوخته سیستان که مربوط به ۲۳۰۰ سال پیش می شود مقادیر زیادی فیروزه ، عقیق و لاجورد کشف شده است . ولی قدیمی ترین آثاری که از فیروزه کشف شده است مربوط به حفاری های اخیر آقای دکتر کاراژیان و گروه همراه ایشان در محدوده شهر قدیم نیشابور می باشد . در این حفاری اسکلتی مدفون مربوط به یک زن حدود ۴۵ ساله در میان بقایای یک لایه تاریخی یافت شده است که یک قطعه فیروزه سوراخ شده در نزدیکی کمر اسکلت شناسایی شده است . آزمایش روی استخوان ساق پای این اسکلت مطلق به۴۳۶۰ سال پیش از میلاد را نشان می دهد که قدیمی ترین نمونه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فیروزه تراشیده کشف شده در حال حاضر می باشد .
تصویر۱-۳ﭘﺸﺖ و روی ﻓﻴﺮوزه ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه و ﺳﻮراخ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۴۳۶۰ سال قبل از میلادو ﻣﺤﻞ ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ آن در ﻛﻨﺎر اﺳﻜﻠﺖ
۵-۲-۱ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
با وجود آنکه در سال های اخیر و با کشف معادنی در ایالات متحده آمریکا و چین ، این کشور ها در حجم تولید فیروزه از ایران سبقت گرفته اند ولی بی تردید مرغوبترین و با ارزش ترین فیروزه در جهان کماکان متعلق به معدن فیروزه نیشابور می باشد . دلیل تمایز فیروزه نیشابور از دیگر فیروزه های موجود در جهان رنگ بی نظیر و منحصر یه فرد آن است . به صورتی که در اغلب نقاط جهان فیروزه نیشابور را با نام اختصاصی فیروزه آبی می شناسنند . امروزه معدن فیروزه نیشابور سالیانه ۴۰ تن سنگ خام فیروزه تولید می نماید که در تاریخ چندین هزار ساله آن کم نظیر می باشد .
۳-۱ تعریف مشکل
سنگ فیروزه از مشهورترین سوغات شهرستان نیشابور به شمار می آید که شهرت جهانی دارد و از این رواولین ارتباط مشتری با کالاهای غیر نفتی از طریق بسته بندی است و این در حالی که بسته بندی مناسبی برای صادرات این کالا در نظر گرفته نمی شود و این امر موجب شده که شهرت جهانی فیروزه نیشابور دربازارهای جهانی کاهش یابد.
باید با جلوگیری از ورود کالاهای تقلبی به جای کالاهای ایرانی دربازار جهانی از حیثیت و آبروی بخش تولید داخلی کشوردر بازار جهانی حمایت ‌کنیم. چنانچه قواعد صادرات را رعایت کنیم و بر پایه برنامه در این مسیر گام ‌برداریم، می‌توانیم به آینده صادرات کالاهای غیرنفتی امیدوار باشیم. تمرکز بر روی صادرات کالاهای غیر نفتی، می‌تواند دراین منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال، ثمرات بی‌شماری برای اقتصاد کشور داشته باشد زیرا با توسعه صنعت بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی در کنار ظرفیت‌های صنعتی این استان می‌توانیم تا حدودی زیادی تاثیر گذار باشیم.
اولین ارتباط دیداری مشتری با کالاها ی غیر نفتی از طریق بسته ‌بندی است زیرا بسته ‌بندی نامناسب بر روحیه جامعه مصرف کننده تأثیر نا‌مطلوبی برجای می‌ گذارد.
بسته‌بندی زیرمجموعه و تابعی از دانش و هنر بسیار گسترده‌تری به نام بازاریابی است، زیرا یکی از ابزارهای بسیار کارآمد در بازارجهانی و رقابت بسته‌بندی شکیل و مناسب است وبه همین علت با بسته بندی‌های مناسب کالاهای غیرنفتی می توانیم صادرات این کالاها را در بازارجهانی گسترش دهیم.
صادرات غیرنفتی پروژه خیلی بزرگی است زیرا اقتصاد برخی از دولت‌ها بر صادرات غیرنفتی استوار است و از این راه، سود سرشاری به دست می‌آورند و با توسعه صنعت بسته بندی و ایجاد صنایع تبدیلی در کنار ظرفیت‌های صنعتی این استان می‌توانیم تا حدودی زیادی مشکلات بیکاری را برطرف کنیم.
۴-۱ اهمیت مسئله
فیروزه از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است. با در نظر گرفتن این موضوع آن طور که باید به آن ارزش داده نشده است و در هنگام خرید دارای بسته بندی شکیل و زیبایی نمی باشد بخصوص که فیروزه صادر می شود و باید در بازار خرید بیشتر روی آن فوکوس شود، به خاطر همین راه حل هایی ارائه می دهیم که این سنگ قیمتی علاوه بر پر اهمیت بودن آن دارای جذابیت بیشتری، هم از نظر خود سنگ و هم از لحاظ بسته بندی توجه بیشتری را به خود بگیرد.
۱-۴-۱ دلیل انتخاب موضوع
۱-ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی.
۲-کمک به حفظ صنایع دستی و اثار ملی.
۳-بررسی چالش ها در بسته بندی صنایع دستی.
۴-اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی.
۵-جلب مشتری برای خرید صنایع دستی.
۶-ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها.
۷-نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده.
۲-۴-۱ نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور

Back To Top