برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه

بخشوده، محمد(1380). پیش بینی تأثیرات حذف دخالت دولت از بازار گندم. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 35، صص 161-175.
پروین،سهیلا؛ زیدی،راضیه(1380). اثر سیاست های تعدیل بر فقر و توزیع درآمد (مطالعه موردی سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران). مجله تحقیقات اقتصادی، بهار و تابستان 1380 – شماره 58، صص 113 – 146.
تاج الدین، محمدباقر؛ غفاری، غلامرضا(1384). شناسایی مؤلفه های محرومیت اجتماعی. نشریه رفاه اجتماعی، دوره 4، شماره 17 (فقر و نابرابری در ایران)، صص 29-52.
ترکمانی، جواد و دهقان پور، حامد (1388). بررسی رفتار مصرفی خانوار شهری و روستایی ایران با استفاده از داده های مخارج خانوار شهری و روستایی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 48 ، صص 402-391.
جهانگرد، اسفندیار؛ فرهادی کیا، علیرضا؛ محبوب خلجایی،حمید(1385). پیامدهای تعدیل قیمت بنزین و سوخت جت بر مصرف و هزینه تولید حمل ونقل جاده ای و هوایی. مجله برنامه ریزی و بودجه، شماره 98 ، صص 3تا42.
حسن خانی، معصومه(1392). بررسی تأثیر تکنولوژی ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری نیروی کار در صنایع ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان. 
حسن زاده، علی(1390). اصلاح قیمت حامل های انرژی در جمهوری اسلامی ایران. تازه های اقتصاد، دوره جدید، سال هفتم، شماره صد و بیست و شش، صص 37- 51.
حسنی، لیلا؛ کهن سال، محمدرضا(1393). بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی ایران، دهه 80 . اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی رشت.
حق جو، ناصر(1381). رفاه اجتماعی و توسعه ( مروری بر کارکرد برخی نهادهای حمایتی در ایران). فصل نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوم، شماره6، صص 75-96.
خدادکاشی، فرهاد؛ باقری، فریده؛ حیدری، خلیل؛ خدادکاشی، امید(1381). اندازه گیری شاخص های فقر در ایران کاربرد انواع خط فقر ، شکاف فقر، شاخص فقر 1363-1379. گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی، پاییز 1381.
خسروی نژاد، علی اکبر (1380). برآورد تابع تقاضای نان برای خانوارهای شهری ایران (کاربردی از مدل های با اطلاعات ادغام شده). فصل نامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره20، صص138-117.
خسروی نژاد، علی اکبر (1388). اندازه گیری اثرات رفاهی حذف یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای شهری ایران. فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 50، صص31-1.
داوودی، پرویز و سالم، علی اصغر (1385). اثر تغییر قیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی. فصل نامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره  6، صص 48-15.
زاهدی اصل، محمدرضا(1373). مفاهیم رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی (مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی و توسعه)(چاپ اول ). تهران: سمت، جلد دوم، ص100.
زراءنژاد، منصور؛ انواری، ابراهیم(1384). کاربرد داده های ترکیبی در اقتصادسنجی. فصلنامه بررسی های اقتصادی، دوره 2، شماره 4، صص 22-52.
شاه مرادی، اصغر؛ مهرآرا، محسن؛ فیاضی، نوید (1389). آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده- ستانده. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال چهاردهم، شماره 42، صص 1-24.
شریف زاده، جواد(1384). ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت ها (تحلیل داده-ستانده)، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق .
صادقی، حسین؛ سلمانی، یونس و سهرابی وفا، حسین (1391). بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر رفاه مصرف کنندگان بخش خانگی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل(AIDS). فصل نامه ی مطالعات اقتصاد انرژی، شماره35، صص 46-23.
فراهانی،یزدان؛ عبدلی،قهرمان(1391). تخمین حداقل معاش با استفاده از سیستم مخارج خطی در ایران و تعیین نسبت خانوارهای زیر خط فقر. فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره45، صص 127-151.
فرگوسن، چارلز. نظریه اقتصاد خرد- جلد اول(چاپ سوم). ترجمه: محمود روزبهان(1390). تهران: مرکزنشردانشگاهی.
فرجی، یوسف(1390). تئوری اقتصاد خرد(چاپ دوازدهم). تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
فرهنگ، منوچهر(1379). فرهنگ علوم اقتصادی(چاپ هشتم). تهران: پیکان.
فلاحی، فیروز؛ محمدزاده، پرویز؛ حکمتی فرید، صمد.(1392). بررسی آثار رفاهی افزایش قیمت گروه های کالایی در خانوارهای شهری کشور. مجله تحقیقات اقتصادی، دوره ی 48 ، شماره ی 2، سال 92، صفحات 150-131.
فیتز پتریک ، تونی (1385). معرفی کتاب نظریه رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟). فصلنامه علمی تخصصی تکاپو ، شماره 13 و 14 ،بهار و تابستان 1385، ص483-489.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~