برنامه ریزی آرمانی

تعادل در پاسخگویی به نیاز های مختلف(مادی،روانی و معنوی)انسان،حفظ و تقویت تعادل های محیطی،تعادل در پاسخگویی به نیاز های توأم فرد وجامعه،تعادل در مصرف منابع طبیعی ،و تعادل در فرهنگ و الگوی مصرف .مضافا اینکه تعادل (به تبعیت از اصل عدل )در جای خود قرار گرفتن هر چیز و کل مسکن را به نحوی که بهترین بازدهی معنوی و مادی را داشته باشد به طراح یا سازنده القا می نماید.تعادل مورد نظر را در مباحث مختلف معماری مسکن می توان مطرح نمود،از جمله :در توجه متعادل به نیازهای مختاف انسان در استفاده در الگو های آشنا و هندسی متعادل مثل تقارن،در حفظ و تقارن ،در حفظ وتقویت تعادل بین اشکال و معماری مسکن با توجه به زمان و فرهنگ جامعه ،در حفظ تعادل محیط با عنایت به تلفیق مناسب محیط متبوع و طبیعت،و در اجتناب از اعتدالی که بر انسان و محیط ، اثر نا مطلوب و مخرب داشته باشد(همان، 1379) .
2-5-7- مکانیابی مناسب:
محیط شهری متشکل از بسیاری فعالیت ها و عملکردهایی است که به هر حال لازمه زندگی جمعی و شهری هستند.برخی از این فعالیت ها مزاحمت هایی با یکدیگر دارند که این مزاحمت ها ممکن است دائمی باشد و یا اینکه بسته به زمان و مکان از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار باشند.فی المثل مجاورت یک بیمارستان و یک مدرسه در شب با یکدیگر مزاحمتی ندارند،همانگونه که مزاحمت یک بزرگراه با مسکن در طول روز آن شدتی را که شب هنگام دارد به نمایش نمی گذارد.با این حال با توجه به جمیع جهات باید مسکن ورابطه مناسب آن نسبت به سایر عملکردهای عمومی شهر تعریف و مشخص شود.مرعی داشتن مکانیابی مناسب در مقولات متعددی قابل بررسی است که اهم آنها عبارتنداز:
مکانیابی مناسب مسکن نسبت به سایر عملکردهای شهری
مکانیابی مناسب ساختمان و فضای باز یک واحد مسکونی نسبت به ساختمان و فضای باز سایر ابنیه همجوار و نسبت به معبر.
مکانیابی مناسب فضاهای داخلی مسکن نسبت به یکدیگر و نسبت به فضای خارج(اعم از خصوصی وعمومی)
مکانیابی مناسب اجزاء ساختمان همچون درها وپنجره ها و امثال آن(نقی زاده، 1379) .
در زمینه تبیین و تدوین مبانی و اصول طراحی مسکن مطلوب،بسیاری از اصول دیگر(مثل توجه به خرده فرهنگ ها ،جدایی از عملکردهای مزاحم،مصالح مناسب واستحکام)نیز قابل معرفی هستند.
نیاز شدید به مسکن که حاصل رشد جمعیت و مهاجرت است ، به سرعت ساخت وساز افزوده است که این امر گاهی سبب می شود تا به کیفیت های مسکن مطلوب که به آن اشاره شد کم توجه ی شود یا در درجه دوم قرار گیرد. به علاوه تمایل شدید به کاهش زمان اجرا ی پروژه های ساختمانی به منظور طولانی شدن دوره ساخت که افزایش قیمت مواد و مصالح و دستمزد از یک سو و از سوی دیگر تأخیر در بازگشت سرمایه را به دنبال دارد، موجب شده است که در چنین اوضاعی کیفیت ساختمان های مسکونی بشدت کاهش یابد(غفاری؛ میر قادری، 1373).برای جلوگیری از این دست مشکلات و به وجود آوردن شرایط مطلوب و بسیار مسائل دیگر، لازم است در بحث مسکن ، به استاندارد های مسکن توجه شود.
2-6-برقراری استاندارد های مسکن
2-6-1-تعریف استاندارد
تعاریف متعددی از مفهوم استاندارد برای مسکن به عمل آمده که در زیر به سه تعریف اشاره می شود:
مجموعه ای از معیار های به هم پیوسته که به منظور دست یابی به بهترین توازن ممکن بین نیاز ها و منافع گروه های مختلف مردم در مراحل گوناگون توسعه و تدوین می شود، استاندارد های مسکن معمولا بعنوان معیارهای مقبولیت مسکن در زمان و مکان معین و در یک مجموعه آوری و فرهنگی معین به کار می اقتصادی و فن روند(رسولی،1373).
استاندارد ها معمولا به مانند یک حد واسط میان آنچه وجود دارد و آن چه که باید وجود داشته باشد و یا به عنوان حد واسط میان کمال مطلوب، وضع موجود وواقعیت نقش ایفا میکنند (آقاسی، 1372).
استاندارد ها در واقع ابزاری برای ارتقای کیفیت موجودی مسکن، یا تضمین شرایط قابل قبول زیست برای اکثر خانواده ها هستند.
2-6-2- انواع استاندارد های ممکن
استاندارد های مسکن را می توان به دو نوع تقسیم نمود:
1-استاندارد های برنامه ریزی آرمانی که نمایانگر اهدافی است که باید در پیشرفت های آینده حاصل آید. این استاندارد ها بیشتر ذهنی هستند.
2- استاندارد های برنامه ریزی واقع گرایانه که نشان دهنده برخی از دستاورد های تجربی جاری برنامه ریزی است (رسولی، 1373).
2-6-3-هدف از تدوین استاندارد های مسکن
هدف از تدوین استاندارد های مسکن را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
افزایش کار آیی و تعمیین حداکثر انعطاف و آزادی برای طراحان مسکن در انتخاب مصالح، روش های ساختمانی، ابعاد و اشکال ساختمانی
کاهش بیش از حد تراکم جمعیت
از بین بردن شرایط بهداشتی نامناسب
ارتقاء کیفیت موجودی مسکن یا تضمین شرایط قابل قبول زیست برای اکثریت خانواده ها (صمصامی، 1374)
جلوگیری از اتلاف سرمایه های عظیم ملی خصوصا توسط خانوار های کم در آمد در ساخت مساکن نامناسب و کم دوام