برون گرایی و روان نژندی

برون گرایی و روان نژندی

برون گرایی و روان نژندی

رفعتی و ضیغمی(1383)طی پژوهشی با عنوان«رابطه پیشرفت تحصیلی با برون گرایی-درون گرایی و روان- نژندی دانشجویان پرستاری شیراز»که بر روی 304دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه الزهرا(س)شیراز انجام شد.نتیجه گرفته که میانگین نمره در مقیاس برون گرایی1/12درصد و در مقیاس روان نزندی 1/12درصد بود.5/25درصد از دانشجویان در امر تحصیل ناموفق و 25درصد موفق و مابقی در حد متوسط بودند.رابطه معکوس خطی بین معدل نیمسال تحصیلی با نمره برون گرایی و روان نژندی وجود داشت که تنها در مورد روان نژندی ارتباط معنی داری(000/0=p)وجود داشت.لذا با توجه به یافته ها،پیشرفت تحصیلی افراد متاثر از وضعیت روانی آنهاست.بررسی بیشتر مسائل روانی و شخصیتی دانشجویان و فعال نمودن مراکز مشاوره روانی برای آنها ضروری است.
فروزنده و همکاران(1381)طی پژوهشی نتیجه گرفتند که 8/43درصد از دانشجویان دوره شبانه شهرکرد فاقد سلامت روانی بوده است.همچنین براساس نتایج پزوهش فوق بین وضعیت سلامت روانی دانشجویان و وجود حوادث استرس زای یکساله اخیر رابطه معنی داری(01/0<(pوجود داشته است.
حنیفی و همکاران(1381)طی پژوهشی با عنوان غربالگری آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسط ساری براساس آزمون scl-90-R در سال تحصیلی 82-81به این نتیجه رسیدند که 5/10درصد از دانش آموزان مشکوک به اختلالات روانی هستند و براساس نتایج این پژوهش بین سلامت روانی و جنسیت ،سنی و تحصیلات مادر رابطه معنی داری وجود داشته است.
میا و راک(2004)طی پژوهشی با عنوان «دیدگاه دانشجویان در محیط آموزش »با مقایسه پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه کاستریا هندوستان به این نتیجه رسیدند که میزان آسیب پذیری دانشجویان دختر از لحاظ افت تحصیلی نسبت به دانشجویان پسر بیشتر بوده است.
جاکوبن (1984)طی پژوهشی به این نتیجه رسیدکه علت افت تحصیلی دانشجویان کمبود انگیزه ،ناتوانی و عدم قابلیت آنها در دروس دانشگاهی است.و یکی از عوامل ترک تحصیل دانشجویان کمبود تجربه و آگاهی آنها می باشد.
مارجوریبانکس (2001)طی پژوهشی طولی با تعداد6778آزمودنی از کشورهای استرالیایی ،350نفر از آسیا،472نفر از اروپا با میانگین سنی7/14سال طی 9سال مطالعهبه این نتیجه رسیدند که دانش آموزانی که در موقعیت های اجتماعی متوسطی قرارداشتند نسبت به دانش آموزانی که زمینه های پایین تری داشته اند،پیشرفت تحصیلی بیشتری داشته و سابقه ترک تحصیل کمتری داشته اند.
لازینروو نیومنل (1997)طی پژوهشی در خصوص وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی به این نتیجه رسیدند که6/12درصد از دانشجویان دچار افت تحصیلی شده اند و در مجموع 3/11درصد از آنان در مدت زمان تعیین شده نتوانسته اند که فارغ التحصیل شوند.
کلر و همکاران(1991)نمونه وسیعی از بیماریهای مرتبط با فشارروانی را نشان دادند و مشخص کردند که بین فشارزاهای روانی و عملکرد تحصیلی و سلامت روان در افراد رابطه منفی معناداری وجود دارد.
نریمانی و پوران(1385) در مطالعه ای به بررسی فشارهای روانی –اجتماعی و راهبردهای مقابله ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پرداختند .نتایج مطالع آنها نشان داد که بین عوامل فشارزای تحصیلی و عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.
نونی (2005)در پژوهش خود نشان داد که اعتقادات و باورهای مذهبی رابطه مثبت و معناداری با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد ،همچنین بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان نیز ارتباط مثبت معناداری مشاهده شد.
هاکنی و ساندرز (2003)در بررسی رابطه مذهب با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دریافتندکه افراد مذهبی نمره های بالاتری در آزمون های سلامت روانی و جسمانی و نمره های پایین تری در آزمون های مربوط به اختلالات روانی کسب می کنند.از نتایج تحقیق آنها رابطه مثبت معنادار بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی بود.
بالتر در بررسی های نقش مذهب بر سلامت روان نشان داد که نگرش مذهبی باخودپنداشت رابطه مثبتی دارد .همچنین یافته های تحقیق او نشان داد دانش آموزانی که اعتقادات مذهبی قوی تری داشتند از دیگران خودباورتر ،سازش یافته تر بوده و عملکرد تحصیلی نسبتا بالایی داشتند.
بالا بودن میزان فشارهای روانی- تحصیلی موجود در فضای زندگی دانشجویان و کاهش این فشارها می تواند پیامدهایی مانند مشکل تحصیلی به دنبال داشته باشد.مشکلات تحصیلی نشان دهنده عواملی هستند که در آن مرکز توجه درمانی ،مسئله تحصیلی است و نباید آن را عقب ماندگی ذهنی مرتبط دانست(محمدزاده،1385).
ریس و روزا (1991)بر نمونه ای 755نفری فشارزاهای اصلی زندگی و نشانه شناسی در آنها را بررسی کردند.این نمونه به سوالات فشارزاهای اصلی خانوادگی و سلامت روانی پاسخ دادند.نتایج نشان داد که افرادی که مشکلاتی در زمینه والدین دائم الخمر و تجارب چندگانه فشار یا والدین مطلقه داشتند فشاربیشتری را نسبت به کسانی که این تجارب را نداشتند تجربه می کردند.
یافته های تحقیق مالاتی و پارولکار (1992)نشان می دهد که بین فشارزاهای دانشجویی و سلامت عمومی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد.
نویل و منجی (1988)در تحقیقی نشان دادند که بین سلامت عمومی وفشارزاهای روانی – تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دادر به این معنی که کسانی که از سلامت عمومی کمتری برخوردارند فشار روانی را در مقایسه با افراد عادی به میزان بیشتری دریافت می کنند.
کان و کوین (1970) در پژوهشی نتیجه گرفتند که فشارزاهای روانی – تحصیلی عامل ایجادکننده بیماری ها
ی روانی و در نتیجه منجر به کاهش سلامت روان می شوند.
نتایج استوارد و جو در مورد121 دانشجو نشان داد که روحیه مذهبی به صورت چشمگیری با سلامت روان و سازگاری در ارتباط است و افرادی که خود را بیش از همه مذهبی می دانند از دیگران سازگارترند و بالاترین عملکرد تحصیلی را دارند.
مطالعه ای که توسط برگن ،ماستر و ریچارد در سال 1987 انجام شد بیانگر آن است که مذهب درونی با عملکرد مثبت افراد و سازگاری آنها رابطه مثبت و با میزان اضطراب در بین دانشجویان ارتباط منفی دارد.
رفعتی ،شریف،احمدی و شفیعی(1383)،در تحقیق خود تحت عنوان تاثیر وضعیت بهداشت روانی دانشجویان بر پیشترفت تحصیلی آنان نشان داده اند که از نظر وضعیت سلامت روانی ،8/25 درصد واحدها دارای سلامت روانی خوب ،3/49 درصد متوسط و 8/24 درصد وضعیت سلامت روانی نامناسبی داشته اند.همچنین تفاوت معدل پایان ترم گروهی که سلامت روانی خوب داشته اند در مقایسه با گروهی که وضعیت روانی آنان نامناسب ارزیابی شده است،معنی دار می باشد(p=./05).
ادهم وهمکاران (1387)،در تحقیق خود تحت عنوان بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی87-86دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به این نتیجه رسیده اند که در بعد نشانه های جسمانی 7/1%،اضطراب وبی خوابی3/2%،عملکرد اجتماعی3/4%و افسردگی شدید2%دانشجویان مشکل داشتند. همچنین بر اساس نقطه برش 23، 7/22% دانشجویان مشکوک به اختلال روانی بوده اند .
پولادی ری شهری (1374)در تحقیقی به این نتیجه رسید که بین عوامل فشارزای روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی منفی وجود دارد وهمبستگی چندمتغیری بین عوامل فشارزای روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان از همبستگی انفرادی این عوامل بیشتر است.
درتحقیقی در بین دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور شهرستان مرند رابطه بین متغیر پیشرفت تحصیلی با جهت گیری مذهبی در سطح P<0.01 مثبت بود.( حبیب وند،1389)
براساس یافته های حاصل از تحقیقی با عنوان رابطه فشارزاهای تحصیلی،تفکرات نذهبی و سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ؛مشاهده شد که بین تفکرات مذهبی و عملکرد تحصیلی دانشجویان(دختر و پسر)رابطه وجود دارد همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دختر و پسر)رابطه مثبت معناداری وجود دارد(علیرضا حیدری،1387).

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~