پایان نامه ارشد: بـررسی عوامل موثر بر سبـک پوشش زنـان -نظریه انتخاب عقلانی

پایان نامه ارشد: بـررسی عوامل موثر بر سبـک پوشش زنـان -نظریه انتخاب عقلانی

پایان نامه ارشد: بـررسی عوامل موثر بر سبـک پوشش زنـان -نظریه انتخاب عقلانی

نظریه انتخاب عقلانی به عنوان پاردایمی که در بین کنش های اجتماعی به فاعل کنش تاکید بیشتری دارد از اهمیت زیادی بر خوردار است فرض اساسی این نظریه این است که آدمیان مخلوقاتی عالم و قاصدند که فعلشان مسبوق به دلیل و سنجش عاقلانه است.(لیتل،263:1381)به همان سان برای تبیین اثر جمعی فاعلان اجتماعی لازم است بدانیم غرض شان از رفتار چیست چه می خواهند و به چیزی باور دارند.کنشکر با در نظر گرفتن دو هدف، از میان گزینه ی مختلف دست به انتخاب می زند:یکی این که گزینه ی انتخابی،از حیث فایده بخشی خرد پسند باشد و دیگر این که از حیث اولویت بندی عاقلانه به نظر آید.بنابر این ،برای درک کنش یک کنشگر،باید اهداف،اعتقادات و باورها و نیز قواعد حاکم بر انتخاب را بشناسیم.(همان:70)بخش بزرگی از ان چه بر تصمیم کنش گر تاثیر می گذارد،ارزش ها هستند.ارزش ها،شکل دهنده ی خواسته ها و عقایدند و در نهایت با ملاحظه ی مجموع متغیرهای وضعیتی کنشگر را وادار به عمل و انتخاب می سازند. در معنای دیگر ،می توان گفت که رفتارهای کنشگران بر اساس گرایش ها شکل می گیرد و این ارزش ها هستند که می توانند مجموعه ای از گرایش ها را توضیح می دهند(دی مور،22:1993) به این ترتیب،کنش گران بر اساس ارزش ها ی خود و به تبع آن ،اهداف خویش و ب اساس قواعد تصمیم گیری دست به کنش و انتخاب می زنند. پس ، ارزش ها را می توان عقاید پایداری تعریف کرد که از طریق آن ها شکل ویژه ای  از رفتار یا حالتی نهایی از زندگی-چه به شکل فردی یا اجتماعی- بر حالات و اشکال دیگر مرجح می شود(روکیج،5:1973)کنشگر اجتماعی بر اساس ارزش هایی که در ذهن دارد،دست به عمل و انتخاب عاقلانه می زند.ارزش ها معیارهایی هستند برای آن چه خوب یا بد،مطلوب یا نامطلوب تلقی می شودو بنابراین ،نظام ارزشی،نظامی است مربوط به ترجیحات:تر جیهی برای شکل خاص از رفتار در مقابل حالت نهایی متضاد آن (همان:10)به همین دلیل است جهت گیری ارزشی فرد ،تا حدی نشان دهنده جهت کنش اوست.ارزش ها به این ترتیب تبدیل به معیاری برای ارزیابی و ارزش گذاری می شوند.به کمک ارزش ها ،فردی که جامعه پذیر شده است این امکان را پیدا می کند تا آرمانها،ایده آل ها و اهداف را ارزشگذاری نماید.کارکرد ارزش ها از جنبه اجتماعی،که در تعامل با جنبه های فردی قرار دارد،ارائه ی شیوه ای تقریبا یکسان و مطلوب از نظر اجتماع برای اندیشیدن و عمل کردن و در نتیجه،تحقق همبستگی اجتماعی است.ارزش ها به رغم پایداری شان ، تغییراتی را نیز تجربه می کنند.بسیاری از نویسندگان بر دگر گونی ارزش ها تا کید کرده اند.مثلا بعضی معتقدند که امروزه در غرب ارزش ها بیشتر بر انتخاب های شخصی متمرکز  است و رشد فردی و نیز خشنودی شخصی –به جای تسلط نهادهای دینی-اصول عمل انسانها را تعیین می کند(همان:7)

2-2-2-5-2 نظام سرمایه داری

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بـررسی سبـک پوشش زنـان و عـوامل موثر بر آن در شـهر مشهد 

جهانی که امروز در آن زندگی می کنیم تحت سیطره نظام سرمایه داری است پایه و اساس این نظام تولید بیشتر به دنبال آن مصرف روز افزون کالاهای تولیدی است و رأس آن طبقه سرمایه داری است و خود این وسیله نقلیه ،شرکتهای قدرتمند هستند (اسکلیر،12:1374)در این میان رسانه ها و خصوصا تلویزیون نقش اساسی ایفا می کنند .افراد برای ساعتها به این وسیله خیره شده و ایجاد روحیه ای غیر انتقادی و ضروری برای فروش کالاهایی که بسیاری از آن ها در بهترین شرایط برای نیازهای اساسی اهمیت حاشیه ای دارند،آمادگی شوند(همان:104) فرد در جامعه کنونی که مواجه با انبوه تولیدات مصرفی است قدرت اختیار را ازدست داده و جبری که او را به مصرف هر چه بیشتر فرا می خواند تحمیل می  نماید .عرصه محصولات مختلف آرایشی ،لباسهای تولیدی بر اساس مدلهای متناسب با هنجارهای اجتماعی که در حقیقت بر اساس ایجاد مدهای جدید تولید می شود فرد را بی اختیار به سمت مصرف این محصولات فرا می خواند و بین رعایت هنجارهای اجتماعی دو سویه خرید و مصرف این کالاها دست به انتخاب می زند

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~