بنیان های بازاریابی رابطه مند

بنیان های بازاریابی رابطه مند

بنیان های بازاریابی رابطه مند

2-5-4 انواع بیمه عمر
ایده اصلی بیمه عمر بسیار ساده است. بیمه گذار در این بیمه نامه حق بیمه می پردازد و در عوض شرکت بیمه، سرمایه مشخصی را پس از مرگ بیمه گذار به بازماندگان او می پردازد. پرداخت حق بیمه می تواند یکجا و یا طی دوره مشخصی باشد. اگر پرداخت تعهد بیمه گذار یکجا باشد، این نوع پرداخت را حق بیمه یکجا و اگر به صورت دوره های منظم باشد، آن را حق بیمه اقساطی می گوییم (مهدوی کلیشمی و اسمعیلی، 1391).
گردآوری و تراکم حق بیمه های دریافتی به منظور تدارک تأمین بیمه ای به مفهوم اندوخته ریاضی تعبیر می شود که نقش بسیار مهمی در بیشتر قراردادهای بیمه عمر دارد. ما این موضوع را در بحث انواع بیمه عمر مانند بیمه عمر تأمین خطر فوت، بیمه عمر در صورت حیات، بیمه عمر مختلط، مورد بررسی قرار می دهیم (محمود صالحی، 1390).
2-5-4-1 بیمه عمر خطر فوت
عبارت از قراردادهایی است که به موجب آن ها بیمه گر متعهد می شود در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد، سرمایه بیمه یا مستمری تعیین شده در قرارداد را به استفاده کننده تعیین شده بپردازد (محمود صالحی، 1390). بیمه خطر فوت دارای چهار نوع اصلی به شرح زیر است:
بیمه تمام عمر
بیمه تمام عمر نوعی قرارداد است که در آن بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه بیمه مذکور در قرارداد را به استفاده کننده بپردازد (شجاعی، 1385). هیچ محدودیت سنی در این بیمه نامه وجود ندارد و بیمه شده در هر سنی فوت کند، سرمایه قابل پرداخت است. معمولاً حق بیمه در بیمه های عمر به صورت حق بیمه اقساطی ماهانه، 3 ماه یکبار یا سالانه یا با هر تواتری که طرفین قرارداد بیمه توافق کنند، پرداخت می شود. پرداخت حق بیمه می تواند به گونه ای طراحی شود که بیمه گذار در تمام عمر حق بیمه بپردازد و یا پرداخت حق بیمه از زمانی که بیمه گذار به سن خاصی رسید، متوقف گردد. از آنجا که یک بیمه نامه تمام عمر تنها در صورت مرگ بیمه گذار تعهد پرداخت بیمه گر را به همراه دارد، این نوع بیمه نامه برای سرپرستان خانوار و افرادی که وابستگان اقتصادی دارند یا برای پرداخت هزینه کفن و دفن جذابیت دارد (مهدوی کلیشمی و اسمعیلی، 1391).
بیمه تمام عمر به شرط فوت بعد از مدت معین
همان گونه که از نامش پیداست این نوع بیمه عمر بر پایه همان نوع نخستین (بیمه تمام عمر) ترتیب یافته است. با این تفاوت که بیمه گر در صورتی به تعهد خود عمل می کند که بیمه شده بعد از تاریخ تعیین شده در قرارداد بیمه فوت کند. در واقع بیمه گر در صورت فوت بیمه شده پس از موعد مقرر هیچ تعهدی ندارد (محمود صالحی، 1390).
بیمه عمر زمانی
بیمه عمر زمانی از بسیاری جهات شبیه یک بیمه نامه تمام عمر است با این تفاوت که سرمایه بیمه تنها در صورتی که فوت در یک بازه زمانی مشخص صورت گیرد، قابل پرداخت است. به این بازه زمانی مشخص دوره بیمه نامه می گوییم. در این نوع بیمه نامه، بسته به طول دوره پرداخت، حق بیمه با هر تناوبی امکان پذیر است. همچنین در این نوع بیمه نامه ها پرداخت یک جای حق بیمه نیز متداول است؛ زیرا طول دوره بیمه نامه می تواند بسیار کوتاه مثلاً کمتر از یکسال باشد. همچنین اگر خریدار بیمه نامه کم سن وسال باشد و طول دوره بیمه نامه زیاد نباشد، مبلغ حق بیمه زیاد نخواهد بود؛ زیرا احتمال پرداخت سرمایه بیمه-فوت بیمه گذار در این شرایط بسیار کوچک خواهد بود. بیمه های عمر زمانی، راه متداول خرید بیمه نامه برای انتشار جوان تر است؛ زیرا نرخ مرگ و میر در سنین زیر 40 سال پایین تر است و در نتیجه حق بیمه کمی برای تهیه این نوع بیمه نامه ها می پردازد (مهدوی کلیشمی و اسمعیلی، 1391).
بیمه عمر خطر فوت به شرط حیات استفاده کننده
قراردادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت اقساط حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده، سرمایه بیمه معین یا مستمری معینی را به استفاده کننده تعیین شده در صورتی که در زمان فوت بیمه شده زنده باشد به او بپردازد. بنابراین انجام تعهد بیمه گر تابع فوت بیمه شده و زنده ماندن استفاده کننده بعد از این زمان می باشد. این نوع بیمه هدفی جز جلوگیری از انتقال حقوق شخص استفاده کننده به ورثه اش در صورت فوت زودرس او (پیش از فوت بیمه شده) ندارد (محمود صالحی، 1390).
2-5-4-2 بیمه عمر در صورت حیات
در این دسته از قراردادها بیمه گر متعهد می شود در مقابل دریافت حق بیمه مقرر، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده در صورت زنده ماندن بیمه شده بپردازد، این بیمه نامه ها تقریباً شامل 8% از کل بیمه نامه های عمر می شوند. این نوع بیمه نامه دو دسته “مستمری” و “سرمایه” می باشد. در شرایط مستمری، بیمه گر بجای پرداخت سرمایه متعهد به پرداخت مستمری می باشد و در نوع سرمایه، بیمه گر سرمایه را می پردازد حال بیمه گذار می تواند با توجه به نوع قرارداد حق بیمه های پرداختی را دریافت کند و یا دریافت نکند (شجاعی، 1385).
2-5-4-3 بیمه عمر آمیخته (مختلط)
عنوان آمیخته یا مختلط بدان معنا نیست که بیمه گر نخست احتمال زنده ماندن و پس از آن خطر فوت را بیمه می کند بلکه منظور این است که بیمه گر برحسب اوضاع و احوال و شرایط به تعهد خود در مورد یکی از این دو ریسک عمل می کند (محمود صالحی، 1390).
2-6 پیشینه تحقیق
2-6-1 پیشینه داخلی
آقای جعفر شجاعی در سال 1386 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان: تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان اردبیل تأثیر ابعاد بازاریلبی رابطه مند شامل: اعتماد، کیفی
ت خدمات، نقش کارکنان و مدیریت شکایات را بررضایت مشتریان بانک های دولتی و خصوصی مورد آزمون قرار داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که همه متغییر های این تحقیق در حضور متغییر تعدیل کننده نوع بانک رد شدند. از نتایج دیگر این تحقیق این بود که معلوم شد که همه ابعاد بازاریابی رابطه مند در صورت عدم حضور متغییر تعدیل گر نوع بانک بر رضایت مشتریان بانک تأثیر دارد. که این تأثیربه ترتیب به صورت : اعتماد ، کیفیت خدمات، نقش کارکنان و مدیریت شکایات می باشد.
مقاله ای توسط محمد تقی امینی و شهاب سهرابی در سال 1388 تحت عنوان بررسی تأثیر جنسیت بر میزان وفاداری مشتریان با استفاده از رویکرد بازاریابی رابطه مند انجام پذیرفت. در این مقاله به بررسی نقش جنسیت بر روابط بین عوامل بازاریابی رابطه مند مانند اعتماد، تعهد، ارتباطات و رفع تعارض با وفاداری مشتری پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هر چهار عامل بازاریابی رابطه مند با وفاداری مشتری در حضور متغییر میانجی جنسیت رابطه مستقیمی دارند، در این میان زنان در رابطه اعتماد و وفاداری، تعهد و وفاداری حساسیت بیشتری دارند و در این دو عامل نسبت به مردان وفادارتر می باشند، همچنین در رابطه رفع تعارض و وفاداری مردان حساسیت بیشتری از خودشان نشان دادند . از سوی دیگر نتایج نشان داد که در رابطه ارتباطات و وفاداری، جنسیت نقشی ایفا نمی کند.
مقاله ای توسط بهرام رنجبران و مجتبی براری درسال 1388 تحت عنوان بازاریابی رابطه مند، رویکردی برای رضایت مشتری (مطالعه موردی بانک سامان استان اصفهان) انجام شده است. این مقاله ارتباط بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی را با رضایت مشتریان از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که به ترتیب الویت شایستگی، ارتباطات ، اعتماد و مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان از خدمات بانک سامان رابطه معنا دار داشته، اما تعهد رابطه معنی داری با رضایت مشتریان ندارد.
خانم سمرالسادات میرراشد در سال 1390 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان تأثیر بازاریابی رابطه مند بر افزایش وفاداری مشتریان (مطالعه موردی بانک قوامین) به مطالعه تأثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند شامل کیفیت ارتباطات، تعهد، اعتماد سازی و مدیریت بانک در کنترل تعارض پرداخت. نتایج تجزیه وتحلیل حاکی از آن بود که سه متغییر مدیریت بانک در کنترل تعارض، تعهد و کیفیت ارتباطات منجر به افزایش وفاداری مشتریان بانک قوامین می شود در حالی که متغییر اعتماد سازی توسط بانک تأثیری در افزایش وفاداری مشتریان بانک نداشت.
مقاله ای توسط آرمین باقری بحری و همکاران در سال 2013 تحت عنوان: اثر بازاریابی رابطه مند در رضایت مشتریان بانک ها انجام شده است. این مقاله اساس بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، ارتباطات، مدیریت تعارض و شایستگی را با رضایت مشتریان از خدمات بانکی مورد بررسی قرار داد که با توجه به تتایج بدست آمده شایستگی بیشترین تاثیررا بر رضایت مشتریان داشت. ارتباطات دومین عامل تاثیرگذار بر رضایت مشتریان بود اما اعتماد و مدیریت تعارض کمترین تاثیررا بر رضایت مشترشان داشت.
مقاله ای توسط حامد دباغی و همکاران در سال 2013 تحت عنوان بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان در شعب صندوق های تأمین اجتماعی شهرستان اصفهان انجام شد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پایبندی به اصول بازاریابی رابطه مند شامل : اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان در شاخه های تأمین اجتماعی در شهرستان اصفهان انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها اثر قابل توجهی از متغییر های مستقل بر روی رضایت مشتریان دیده شد. این یافته ها نشان می دهد که متغیر ارتباطات تاثیر قابل توجهی در رضایت مشتریان، در حضور متغیرهای دیگرندارد.با توجه به نگرش پاسخگویان بر اساس جنسیت، سن، تحصیلات، درآمد، سابقه بیمه و نوع کارکنان، تفاوت معنی داری بین تاثیر برخی از عوامل از قبیل اعتماد، تعهد، شایستگی، ارتباطات و مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان وجود ندارد. اما با توجه به نوع بیمه مورد استفاده ( اجباری، اختیاری)، تفاوت معنا داری بین ارزیابی پاسخ دهندگان با توجه به مدیریت تعارض وجود دارد.
2-6-2 پیشینه خارجی
تحقیقی توسط نیلسون دوبیسی در سال 2006 تحت عنوان تأثیر جنسیت بر وفاداری مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه مند انجام پذیرفت. در این تحقیق به بررسی نقش جنسیت بر روابط بین بنیان های بازاریابی رابطه مند از جمله اعتماد، تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض با وفاداری مشتری در صنعت بانکداری مالزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده نشان داد که هر چهار بنیان بازاریابی ررابطه مند به طور مستقیم بر وفاداری مشتری تأثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت در رابطه بین اعتماد و وفاداری مشتری تأثیرگذار است و این تأثیر در گروه زنان بیشتر موجب اعتماد به بانک می شود، در حالی که چنین نقشی را در رابطه بین دیگر بنیان های بازاریابی رابطه مند (تعهد، کیفیت ارتباطات و مدیریت تعارض) و وفاداری مشتری ایفا نمی کند.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~