بنیان های بازاریابی رابطه مند

بنیان های بازاریابی رابطه مند

بنیان های بازاریابی رابطه مند

– آذر، عادل و مومنی، منصور، 1388، آمار و کاربرد آن در مدیریت)تحلیل آماری(، جلد اول و دوم، انتشارات سمت، چاپ هفتم
2- اسماعیل پور، حسن، 1384، مبانی مدیریت بازاریابی، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول
3- الوانی، سید مهدی، 1373، مدیریت عمومی، تهران، نشر نی
4- الوداری، حسن، 1385، مبانی مدیریت بازار، انتشارات پیام نور، چاپ سوم
5- امیرشاهی، میراحمد و سفیانیان، معصومه، 1386، شناسایی موانع و محدودیتهای اجرایی بازاریابی رابطه مند در شرکت های بیمه دولتی، مجله مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، سال دوم، صفحه 3-15
6- برزنده، مهدی، 1378، زمینه های تحول بیمه محصولات کشاورزی، انتشارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی، چاپ اول
7- بیمه مرکزی ایران، 1383، مجموعه قوانین و مقررات بیمه های بازرگانی، پژوهشکده بیمه، چاپ هشتم
8- پایندانی، جمشید، 1386، مشتری ثروت پنهان، انتشارات نیکو روش، چاپ اول
9- جلالی لواسانی، احسان، 1384، بررسی تأثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص، نشریه اقتصاد، پژوهشنامه بیمه، شماره 84
10- جوانشیر، حسن و محمدی پسیان، سارا،1387 ، مدیریت دانش مشتری با تلفیقی ازcrm و ckm، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، صفحه 13
11- حافظ نیا، محمدرضا، 1383، مقدمه ای در روش تحقیق علوم انسانی، انتشارات سمت، چاپ هفتم
12- حیدرزاده، کامبیز و مولایی، الهه،1385 ، ارزیابی تأثیر بین اعتماد و کیفیت ارتباط در صنعت خرده فروشی، مجله اقتصاد مدیریت، شماره،71 ، صفحه 49
13- خاکی، غلام رضا، 1388، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ پنجم
14- خاکی، غلام رضا، 1382، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران، انتشارات بازتاب.
15- داس ویل، راجر، 1379، مدیریت جهانگردی مبانی، راهبردها و آثار، مترجم: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
16- دلاور، علی، 1381، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات ویرایش، چاپ دهم
17- دلاور، علی، 1383، مبانی نظری و علمی و پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی، انتشارات رشد
18- دهقانی، علی و همتی، عبدالناصر، 1383، مبانی نظری عملی بیمه، پژوهشکده بیمه، صفحه 169
19- دیواندری، علی و دلخواه، جلیل، ۱۳۸۴، تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت مندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایت مندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره ۳۷، صفحه ۱۸۵-۲۲۳
20- رابینز، استیفن، 1384، رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ ششم، جلد دوم
21- رابینز، استیفن، 1376، تئوری سازمان، ساختار، طراحی، کاربردها، ترجمه: سیدمهدی الوانی و حسن دانائی فرد، انتشارات صفار، چاپ اول
22- رجوعی، مرتضی، 1389، مدیریت بازاریابی در شرکت های بیمه: توسعه یک مدل مفهومی، مرکز بازاریابی خدمات مالی، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
23- رحیمی، محمدرضا، 1390، شناخت انواع بیمه، چهارمین سمینار سالانه بیمه و توسعه
24- رشنوادی، یعقوب و دهنوی، مجید، 1387، نقش بیمه های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی، تازه های جهان بیمه، شماره های 121 و 122، صفحه 21
25- رنجبریان، بهرام و براری، مجتبی، 1388، تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان: مقایسه بانک دولتی و خصوصی، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره1، شماره بهار و تابستان، صفحه 82-100
26- رنجبران، بهرام و رشید کابلی، مجید و حق شناس، اصغر و یاوری، زهرا، 1381، بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات پس از فروش مورد مطالعه: شرکت زیراکس در استان اصفهان، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 25، صفحه 145-127
27- روستا، احمد و ونوس، داور، ابراهیمی، عبدالحمید، 1388، مدیریت بازاریابی،انتشارات سمت، چاپ سیزدهم

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~