بهره وری منابع انسانی

5-6 -پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی:
به پژوهش گران آینده توصیه می شود در پژوهش های خود موارد زیر را لحاظ نمایند.
-1 در بررسی سرمایه اجتماعی، جهت بالا بردن روایی پژوهش به تفکیک، سرمایه اجتماعی درون گروهی وسرمایه اجتماعی برون گروهی مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.
-2 از آن جا که مدل های گوناگون کثیری پیرامون سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی ارائه گردیده است، پژوهش گران می توانند درپژوهش های خود از مدل های دیگر نیز به تناسب استفاده کنند.
-3 در این پایان نامه تاثیر هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی بررسی شده است. پژوهش گران آینده می توانند تاثیر سرمایه اجتماعی را برهر یک از مولفه های کیفیت خدمات آموزشی مورد بررسی قرار دهند.
-4 جامعه آماری این پژوهش موسسات آموزش عالی مشهد می باشد.به پژوهش گران آینده نیز پیشنهاد می شود پژوهش هایی در همین راستا را در استان های دیگرو یا در سازمان های دیگر به انجام رسانند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
به مدیران موسسات پیشنهاد می شود جهت توسعه سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی در سازمان خود موارد زیل را لحاظ نمایند.
-1 با توجه به همبستگی درونی متغیرهای سرمایه اجتماعی همچون اعتماد، شبکه روابط، هنجارها ، الزامات وانتظارات، هویت و… مدیر می تواند با ایجاد و تقویت جو سازمانی و فرهنگی مناسب، هر یک از این ابعاد راگسترش دهد و میزان سرمایه اجتماعی را بالا برد.
-2 مدیر، دانش موجود در سازمان را شناسایی و سازمان دهی کندو به منظور قابلیت دست یابی و استخراج بهتر باید با ایجاد زمینه گسترش تعاملات انسانی و روابط بین شبکه ها، دانش ضمنی موجود در لایه های پنهان ذهن دانشگران را کشف و استخراج نماید.
-3 مدیر باید قوانین ومقررات دست و پا گیر، روش های کاری زاید و سلسله مراتب طولانی و پیچیده را حذف نماید تا سطح دیوان سالاری زاید در سازمان کاهش یابد.
-4 تلاش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خلاقیت و نوآوری، یادگیری و توسعه منابع انسانی سازمان.
-5 مدیر باید به ارزیابی بهره وری منابع انسانی و برنامه ریزی جهت بهبود آن در سطح سازمان بپردازد.
و در نهایت نتایج بدست آمده از پژوهش با پاتنام، کلمن و بوردیو هم صدا می شود که مدیر باید انجمن ها، تعاونی ها، باشگاههای ورزشی و… را تقویت نماید تا کنش افقی شدیدی را ایجاد نماید. هر چه این شبکه ها در سازمانی متراکم تر باشند احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنانش در جهت منافع متقابل همکاری کنند.
الف منابع فارسی :
افتخاری، اصغر، نبودن سرمایه اجتماعی و تاثیر آن، گفتگو با اندیشه صادق، 1384.
الوانی، سید مهدی، نقش مدیریت در ایجاد و توسعه سرمایه اجتماعی، ماهانه تدبیر، شماره 100، بهمن 1378.
الوانی،سید مهدی،شیروانی،علیرضا،سرمایه اجتماعی مفاهیم ،نظریه ها وکاربردها،نشر مانی1385
بازرگان، ع. 1380، ارزشیابی آموزشی: مفاهیم، الگوها و فرایندهای عملیات. چاپ اول. تهران: سمت.
بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول، تهران.
بهرامی، فردین، ابعاد بیرونی سرمایه اجتماعی، تهران: انتشارات نسیم البرز، شماره 310، 1381،
پاکاریان، سارا، 1369، بررسی عوامل افزایش کیفیت آموزشی در دانشگاه اصفهان و پیشنهاداتی برای بهبود آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
توفیقی،شهرام.صادقی فر،جمیل.حموزاده ،پژمان.افشاری،سعیده.فروزانفر، فائزه. تقوی شهری، سیدمحمود. (1390). کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال.فصلنامه راهبردهای آموزشی .دوره4. شماره1. صفحه21- 26.
جهانگیری،علی.قوپرانلو،مهرنوش.حاج زاده مصطفی.(1391). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان. سال سوم.شماره8.صفحات98-83.
-حسن زاده ثمرین،تورج.مقیمی،سیدمحمد.(1389).اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی.مطالعات مدیریت راهبردی.شماره3.پاییز1389.صفحه 143-123.
11-درک فرنچ و ساورد هیز، فرهنگ مدیریت، محمد صائبی، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ اول، 1371.