بهره وری منابع انسانی

دانلود پایان نامه

فرضیه 3: تفاوت معنی داری میان گروه های مختلف تحصیلی در خصوص سرمایه اجتماعی وجود دارد.
با توجه به خروجی SPSS، ضریب میزان Fبدست آمده برای این آزمون 1.084 می باشد. مقدار عدد معنی داری مشاهده شده 0.358 می باشد که از سطح معنی داری استاندارد (0.05= ) بیشتر است. لذا فرضیه 0H در سطح اطمینان 0.95پذیرفته می شود. یعنی بین گروه های مختلف تحصیلی در میزان سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه 4: تفاوت معنی داری میان گروه های مختلف سابقه کاری در خصوص سرمایه اجتماعی وجود دارد.
با توجه به خروجی SPSS، ضریب میزان F بدست آمده برای این آزمون 4.754 می باشد. مقدار عدد معنی داری مشاهده شده 0.003 می باشد که از سطح معنی داری استاندارد (0.05= ) کمتر است. لذا فرضیه 0H در سطح اطمینان 0.99رد می شود. یعنی بین گروه های مختلف سابقه کاری در میزان سرمایه اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد..
5-3) پیشنهادات
5-3-1 ) پیشنهادات با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی
5-3-1-1)سرمایه گذاری در بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی از طریق اقدامات زیر عملی می شود:
ایجاد اعتماد در بین کارکنان شرکت از طریق برقراری ارتباطات باز و شفاف، انتشار اخبار خوب و بد شرکت، ملاقات مستمر کارکنان با مدیران سطوح مختلف، مشارکت کارکنان درامور مربوط شان، برنامه های نگهداشت کارکنان مستعد .
ایجاد تعهد سازمانی از طریق برقراری عدالت در توزیع پاداش ها و فرصت های توسعه، بازخورد موثر و منصفانه درباره عملکرد شغلی و مشارکت دادن افراد در استراتژی ها و برنامه های شرکت.
5-3-1-2 )سرمایه گذاری در بعد ساختاری سرمایه اجتماعی از طریق اقدامات زیر:
طرح ریزی و استقرار نظام ارتباطات داخلی در حوزه های ارتباطات میان فردی، ارتباطات بین واحد های سازمانی و ارتباطات بین مدیران و کارکنان شرکت، توسعه تیم های بین واحدی و هدایت آنها در مسیر اهداف و استراتژی های شرکت.
ایجاد گروههای تبادل تجربه که یک رویکرد تیمی در خلق، کسب و تسهیم و کاربرد دانش سازمانی مورد نیاز است.وظایف اعضای این تیم ها عبارتند از: کمک به حل مساله کاری، افزایش و تسهیم دانش در زمینه های مرتبط و ایده پردازی.
5-3-1-3 )سرمایه گذاری در بعد شناختی سرمایه اجتماعی از طریق اقدامات زیر:
طرح ریزی و اجرای مکانیزم هایی به منظور نهادینه سازی ارزشهای مشترک سازمانی و تدوین و انتشار داستانهای سازمانی که به تقویت فرهنگ همکاری و کارگروهی و تحقق اهداف و استراتژی های شرکت کمک کنند.
5-3-4 ) پیشنهاد بر اساس فرضیه اصلی:
نتایج نشان می دهد در صورتی که بتوان سرمایه اجتماعی را تقویت کرد، آمادگی سازمانی جهت استقرار مدیریت دانشنیز بهبود خواهد یافت. پس جهت بالا بردن سرمایه اجتماعی هر مدیری بایستی پی به اهمیت سرمایه اجتماعی برده و بداند که کارها و وظایف سازمان زمانی خوب انجام خواهد شد، که در آن افراد سازمان همدیگر را شناخته و به یکدیگر اعتماد کنند. در سازمانها بایستی به این سرمایه بسیار وسیع نگاه کرد چرا که این سرمایه امروزه نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی ، انسجام بخش میان انسانها ، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شوند. لذا در شرکت بیمه البرز بایستی به ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش نگاه کرد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل، این شبکه ها می توانند ضمن تحقق اهداف اعضا به اهداف سازمان نیز کمک شایانی کند.
5-3-5) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی 1:
هر چه سرمایه اجتماعی سازمان تقویت گردد، فرهنگ دانش سازمان بالا خواهد رفت و آمادگی سازمانی جهت استقرار مدیریت دانشبهبود می یابد. از آنجا که این بعد نشان دهنده مواردی از قبیل اعتماد میان کارکنان، یادگیری از شسکت ها در سازمان و استفاده از تجبریات در فعالیتهای آتی،تشریک مساعی و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها و اهمیت نهادن به نظرات آنان وجو باز رهبری است در سازمانها می باشد، پیشنهاد می گردد روابط شبکه ای در سازمانها گسترده گردد تا افراد با ایجاد کانالهای ارتباطی باعث انتقال سریع دانش گردند، در این صورت سرمایه اجتماعی باعث تسهیل در ایجاد سرمایه فکری گروهی خواهد بود. همچنین به مدیران پیشنهاد می گردد تا حد امکان کارکنان را در تصمیم گیری مشارکت دهند تا کارکنان در پذیرش تغییرات و استقرار مدیریت دانش آمادگی و علاقه داشته باشند. پیشنهاد بعدی در مورد فرضیه فرعی اول توجه کارکنان و مدیران به شکست ها و عدم موفقیت ها به عنوان یک منبع آموزنده ارزشمند برای فعالیتهای آتی است. در مورد جو باز رهبری نیز می بایستی به این نکته اشاره نمود که مدیران بخش های مختلف شرکت بیمه البرز جوی ایجاد نمایند تا کارکنان آزادانه بتوانند نظرات و انتقادات یا حتی پیشنهادات خود را مطرح نمایند.
5-3-6) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی2 :
جهت تقویت این بعد(ساختاری)، حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، روشهای کاری زاید و سلسله مراتب پیچیده و طولانی به منظور کاهش سطح دیوانسالاری زاید در شرکت، تلاش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم های تشویقی و انگیزشی برای تقویت خلاقیت و نوآوری، یادگیری و توسعه منابع انسانی شرکت، ارزیابی بهره وری منابع انسانی و برنامه ریزی بهبود آن در سطح شرکت، توسعه نظام کار تیمی، پیشنهادتی است که می تواند موجب تقویت بعد ساختاری و در نتیجه آمادگی مناسب تر جهت استقرار مدیریت دانش شود.
5-3-7) پیشنهاد بر اساس فرضیه فرعی3:

مطلب مشابه :  جمع بندی یافته ها، مؤلفه های اخلاق، چارچوب مفهومی