بهره وری نیروی انسانی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

2-تمایل وتلاش بسیار زیاد افراد در سازمان
3-باور قاطع در قبول ارزش ها واهداف سازمان
تعریف دیگر از تعهد سازما نی :یعنی درجه همانندسازی روانشناختی ویا چسبندگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم (موری ،به نقل از مهداد،علی -1380)
ب )تعاریف عملیاتی :
سازمان در این تحقیق منظور اداره آموزش وپرورش اقلید می باشد .
معلم: دراین تحقیق منظور معلمان مقطع متوسطه پسرانه شهرستان اقلید در سال تحصیلی 88-87می باشد.
شخصیت (برون گرا ودرون گرا ) :در این تحقیق شخصیت از طریق آزمون شخصیتی آیزنک که دارای 57 سؤال است.
برون گراودرون گرا :در این پرسشنامه به وسیله سؤالات ، 1 ،3،5، ،8،10،13،15،17 ،20 ،22، 25، 27 ، 29، 32 ،34، 37،39 41، 44، 46، 49، 53 ،51 و56 سنجیده می شود.
رضایت شغلی :دراین تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت شغل (JDI) ،که ساخته شده توسط اسمیت وهمکاران (1969)می باشد ،استفاده میشودو توسط گریکسون اصلاح گردیده است . این پرسشنامه دارای 30 سؤال رضایت شغلی می باشد و پاسخ ها طبق مقیاس لیکرت ودر روبه روی پرسشنامه داده می شود .
بعد ارتقاء: این بعد به وسیله سؤالات1تا6پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد سرپرست: :این بعد به وسیله سؤالات 7تا12پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد شغل:این بعد به وسیله سؤالات 13تا18پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد حقوق:این بعد به وسیله سؤالات 19تا24پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
بعد همکاران :این بعد به وسیله سؤالات 25تا30پرسشنامه رضایت شغلی سنجیده می شود.
تعهد سازمانی :در این تحقیق تعهد سازمانی از طریق پرسشنامه تعهد سازمانی ، ساخته شده توسط مادی ، ،استیرز و پورتر استفاده می شود این پرسشنامه دارای 15سؤال می باشد وپاسخ ها به صورت تیک بر روی گزینه های جدا موافقم تا جدا مخالفم در پرسشنامه زده می شود .

مقد مه :
دستگاه آموزش وپرورش به عنوان بارزترین نمونه سرمایه گذاری در زمیته نیروی انسانی درباب شکوفایی استعدادها بالقوه مادی ومعنوی هر کشور نقش اصلی را برعهده دارد.چه اینکه اساسی ترین سرمایه گذاری ها زیر بنایی ومهم ترین نوع آن سرمایه گذاری در راستای پرورش وبه کار گیری استعدادهای نیروی انسانی می باشد.آموزش وپرورش موتور محرک پیشرفت وتعالی هر جامعه محسوب می گردد وسرمایه گذاری وبارزترین سرمایه گذاری زیر بنا یی در زمینه نیروی انسانی است که موجبات شکوفایی وتوسعه کلیه منابع واستعدادهای مادی ومعنوی را فراهم آورده است. .(زارعی ،زینب -1385)
افراد شاغل در آموزش وپرورش در صورتی که بتوانند با توجه به ویژگی های شخصیتی خویش شغلی را انتخاب کنند ،با حسن سلو ک وبردباری و بدون تحمل فشار روانی زیاد به کاربپردازند ،مثمر ثمر خواهند بود .نیروی انسانی در صورتی می تواند کار مفید وموثر داشته باشد که دارا یاگیزه مناسب ،روحیه مناسب ورضایت شغلی وتعهد بالایی باشد .کریمی ،یوسف -1375)
رضایت شغلی جایگاه ویژهای را در مطالعات مدیریت منابع انسانی ورفتار سازمانی دارا می باشد . زیرا این ساختار می تواند در جهت پیش بینی رفتارهای سازمانی در آینده نظیر ترک شغلی ،تاخیر ،کم کاری ،غیبت و…….موثر باشد ودر نهایت بر بهره وری نیروی انسانی تا ثیر بسزایی داشته باشد .با توجه به اینکه اولین ومهمترین جزء سیستم سازمان ،افراد انسانی باشخصیت های مختلف خود می باشند لذا انگیزه ها ،تواناییها ،تمایلات ،عقاید وافکار که در واقع از اجزاءمهم تشکیل دهنده ی شخصیت انسان می باشند حدود انتظارات وتوقعات افراد را نسبت به یکدیگر وهمچنین نسبت به سازمان تعیین می کنند.(مامن پوش ،مریم -1385)
یکی دیگر ازمتغیر های که در محیط کار مهم تلقی می شود تعهد سازمانی می باشد .تعهد اداک شده ی بالا به کارکنان از سوی سازمان سبب خواهد شد که در کارکنان انتظاری بیشتر ایجاد گردد که اگر آنها تلاش نمایند اهداف سازمان برآورده خواهد گردید وبه تبع آن ،آنها پاداش دریافت خواهند کرد.همین امر سبب خواهد شد که هم اهداف سازمان برآورده شود ،هم خشنودی شغلی فرد افزایش یابد وبه دنبال آن جامعه ،سازمان وافراد از مزایای آن برخودار خواهند شد .(هوی چیسن وسوا -1986)
الف) مبانی نظری