بهره وری نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

هر گزینه حداکثر 5 نمره وحداقل 1نمره را شامل می شود .بنابر این با توجه به نظام گذاری گزینه ها حداکثر نمره رضایت شغلی 150و حداقل نمره ی وی 30 می باشد .
3-مقیاس تعهد سازمانی که شامل 15 سؤال است که ازاین پرسشنامه نیز یرای سنجش میزان تعهد سازمانی افراد استفاده شده است . این مقیاس توسط مادوی ،استیرز وپورتر (1974)ساخته شده است .
در پژوهشی که تحت عنوان بهره وری نیروی انسانی ،بر اسا س رضایت شغلی ،تعهد سازمانی وامنیت کاری توسط مرتضوی (1372)انجام گرفت مقیاس تعهد سازمانی پورتر به زبان فارسی ترجمه وبا استفاده از افراد دو زبانه مجددا به انگلیسی ترجمه ومعادل سازی شد . این پرسشنامه با مقیاس هفت درجهای از حالت جداً موافقم تا جداً مخالفم از نمره 1تا 7 براساس جدول 3-4نمره گذاری و و ارزیابی می شود .
جدول شماره (3-4) ارزش نمرات پرسشنامه تعهد سازمانی
نوع عبارت جداً موافقم نسبتاً موافقم کمی موافقم نظری ندارم کمی مخالفم نسبتاً مخالفم جداً مخالفم
نمره 7 6 5 4 3 2 1
روایی پرسشنامه ها :
برای تعیین روایی محتوایی وصوری پرسشنامه (شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی ) ضمن مطا لعه منابع مربوطه وموجود تحقیقات انجام شده نظر تعداد ی از استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ومتخصصان وکار شناسان تعلیم وتربیت جمع آوری واستفاده شده است .
پایایی پرسشنامه :
برای تعیین پایایی پرسشنامه های (شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی ) از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است وضریب آلفای هر کدام از متغیر ها بدین گونه به دست آمد.
جدول3-5پایایی پرسشنامه های شخصیت ،رضایت شغلی وتعهد سازمانی
نام پرسشنامه مقدار آلفای کرونباخ تعداد سؤالات هر پرسشنامه
شخصیت 72/ 57
رضایت شغلی 64 / 30
تعهد سازمانی 77 / 15
پرسشنامه شخصیتی آیزنک توسط رضا رضائیان (1374)و ساده میمندی (1379) مورد استفاده قرار گرفته ودر سال 1381 توسط داود مرادی استفاده گردیده که هر کدام روایی وپایایی پرسش نامه را مورد تا یید قرار داده اند ودرپژوهش الیاس قربانی(1382) نیز پایایی پرسش نامه به شیوه آلفای کرونباخ برای مقیاس آیزینگ برابر 85%به دست آمده است .
پرسشنامه رضایت شغلی در سال 1373 توسط عباسی در تحقیقی بر روی دبیران وکارکنان نواحی چهار گانه ی آموزش وپرورش شیراز باز آزمایی ضریب همبستگی 86% رابه دست آورد ایشان به روش اعتبار صوری با نظر خواهی از 35 معلم راهنما ،پرسش نامه ی کوتاه (JDI)را برای سنجش رضایت شغلی بسیار مناسب اعلام کرد ند .
پارسا (1375)در تحقیق خود با روش باز آزمایی وبا استفاده از40 نفر از دبیران وآموزگاران مدارس منتخب نونه برای نمونه گیری به فاصله ی 21 روز ضریب همبستگی 73% را به دست آورد که حاکی از پایایی بالا است . محمدیان (1376)در پژوهش خود با روش باز آزمایی وبا استفاده از50 نفر از آزمودنی های نمونه به فاصله ی3هفته ضریب همبستگی 72% را به دست آورد که مبین پایایی بالا است .داود مرادی (1381)ضریب همبستگی برای رضایت شغلی ،آلفای کرونباخ برابر با 91%به دست آورد .
پرسشنامه تعهد سازمانی توسط حافظی (1375)در بررسی رابطه ی بین جهت گیری های ارزشی وتعهد سازمانی مدیران دبیرستان های شیراز یا استفاده از روش باز آزمایی به ضریب همبستگی 90%رسید. یوسفیان ،کبری (1378)با استفاده از294نفر دبیران زن ومرد دبیرستان های نواحی شیراز ضریب آلفای 92%را به دست آورده است .
قربانی ،الیاس (1382)در پژوهش خود با همین پرسشنامه به ضریب آلفای 70%رسید که همگی حاکی از پایایی پرسش نامه مذکور می باشد .
روش اجرای پرسشنامه
ابتدا جهت تایید پرسشنامه به پژوهشکده معلم شیراز و واحد حراست سازمان آموزش وپرورش فارس مراجعه کردم وپس از تایید برای گرفتن مجوز به اداره آموزش وپرورش شهرستا ن اقلید مراجعه وپس از اخذ مجوز لیست مدارس متوسطه وتعداد دبیرا ن گرفته شد واز بین 253نفر جامعه آماری تعداد127به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند که پرسشنامه ها ضمن این که در مورد هدف اجرای پرسشنامه توضیحات لازم داده شد به آن ها امنیت خاطر نسبت به محرمانه بودن پاسخ ها نیز ارائه گردید وسپس اقدام به جمع آوری پرسشنامه ها نمودم

مطلب مشابه :  رسیدگی به تخلفات