بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

میانگین 8381/16 22/7551 25/9895421 3289/11046 825/68
خطای معیار میانگین 62567/1 327/785 901/1841368 60508/175 2/5894
انحراف معیار 4987/16 196/7970 3/18687853 19694/1782 2793/26
واریانس 207/272 56/63524030 49214/3 932/3176225 600/690
چولگی 674/0 817/1 923/2 0/423- 0/674-
خطای استاندارد ضریب چولگی 238/0 238/0 0/238 0/238 0/238
کشیدگی 0/712- 382/2 819/8 0/588- 0/655-
خطای استاندارد ضریب کشیدگی 0/472 0/472 0/472 0/472 0/472
دامنه تغییرات 52/47 31580 96389000 75/7545 6/91
بالاترین 21/42 32464 96400000 72/13908 0/100
پایین ترین 31/5- 884 11000 97/6362 4/8
جدول(1-4) نشان می دهد که متغیر های تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند، سطر اول این جدول بیان می کند که تعداد کلیه داده ها برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه برابر 103 عدد- سال می باشد و سطر دوم میانگین متغیرهای جمع آوری شده را به تفکیک نشان می دهد ،که به عنوان مثال میانگین بازده غیر عادی سالانه8381/16 است. سطر پنجم واریانس و پراکندگی متغیر ها را حول میانگین نمایش می دهد که واریانس بازده غیر عادی سالانه207/272می باشد. سطرهای ششم و هشتم میزان چولگی و کشیدگی داده ها را نسبت به منحنی نرمال زنگوله ای نمودار نشان می دهد که در بین متغیرهای تحقیق حجم سهام با عدد 923/2دارای بیشترین چولگی به سمت راست می باشد و سطردهم تغییرات بزرگترین و کوچکترین اعداد را به عنوان دامنه تغییرات توصیف می کند، که در این میان برای متغیر بازده غیر عادی سالانه برابر52/47، مقدار ماکزیمم برابر 21/42 می باشد.
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق، گامهای زیر برداشته شده است:
١ – انتخاب شرکتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران ازبین جامعه آماری.
٢- اخذ صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکت های نمونه.
٣ – محاسبه نسبتهای مورد نیاز شرکتهای انتخابی با استفاده از نرم افزاراکسل .
4 – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوین و Excel ، جهت محاسبه متغیر ها و نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیه ها وانجام سایر تجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آمارهمچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)؛ آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز همبستگی و آزمون ضرائب آن.همانگونه که در تحقیق مطرح شد ،برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیر های تحقیق نسبت به یکدیگراستفاده می گردد ،برای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون و نیزامکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه؛ باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون T استفاده می گردد.
اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمینان 95تا99 درصد بیشتر باشد به این معنی است که ضریب همبستگی بدست آمده آنقدر قابل توجه است که احتمال ناشی شدن آن ،از تغییرات تصادفی اندک است و می توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد. آماره این آزمون به شرح زیر می باشد:
(1-4)

مطلب مشابه :  روش های گردآوری اطلاعات، جمع آوری اطلاعات، گردآوری اطلاعات

که در آن:
t : آماره آزمون
r : ضریب همبستگی