بورس اوراق بهادار

– میزان ودیعه ی مورد لزوم برای عقد قراردادهای آینده اندک است و در صورت لغو قرارداد، ضرر چندانی متوجه سوداگران نمی شود.
1-8-4 نهاد تسویه کننده معاملات در بورس کالا
تسویه معاملات در بورس کالا به وسیله ی نهاد ویژه ای به نام «مرکز تسویه» انجام می شود. این نهاد مسؤول تسویه ی معاملات بین شرکت کنندگان در بازار است. به این صورت که مرکز در برابر هر طرف قرارداد، نقش فرد مقابل را بر عهده می گیرد و به عبارتی هر قرارداد به دو قرارداد تبدیل می شود، زیرا فروشنده برای فروش، قراردادی با مرکز تسویه منعقد می کند، خریدار نیز برای خرید از آن مرکز، قرارداد می بندد.
مرکز تسویه برای تضمین معامله، اقدام به دریافت ودیعه اولیه تأکید دارد، زیرا انگیزه ی تخطّی از انجام معامله، به ویژه در مواردی که تغییرات قیمت برخلاف انتظار است را از بین می برد.
1-8-5 روش انجام معامله
برای انجام معامله، سوداگری که مایل به معامله در بازار معاملات آینده است، ملزم به باز کردن حسابی به اتاق کارگزاری است که مجرای ارتباطی بین مشتری و تالار معامله باشد. در هر درخواستی که بر سر آن توافق صورت می گیرد، پنج ویژگی مشخص وجود دارد:
1- نوع قرارداد (خرید و فروش)
2- میزان ماه
3- سال تحویل
4- کالا
5- نوع سفارش (سفارش بازار، سفارش محدود و…)
از آنجا که در طول ساعت های دادوستد، قمت در نوسان است، بنابراین نوع سفارش نشان دهنده ی دیدگاه فرد از سودآور بودن معامله است. سفارش های رایج عبارتند از:
1-8-5-1 سفارش بازار (Market Order)
سفارشی است که به محض آنکه به تالار رسید در بهترین قیمت (بالاترین قیمت برای فروش یا پایین ترین قیمت برای خرید) دادوستد می شود.
1-8-5-1 سفارش محدود (Limit Order)
سفارشی است که در آن حد بالای خرید و حد پایین فروش در آن مشخّص می گردد. (شرکت بورس اوراق بهادار ایران، 1390، ص 4)
1-9 بخش های مختلف بورس کالای ایران
هرچند در قسمت های قبل اشاراتی به بخش های مختلف بازار بورس کالای ایران گردید لیکن در ادامه و به اختصار توضیحات هر بخش بیان می گردد. بورس کالای ایران شامل سه بخش مختلف می گردد (برگرفته از سایت فارسی شرکت بورس کالای ایران بازیابی شده در تاریخ 03/04/1394 ساعت 12:45 به آدرس: http://www.ime.co.ir/ime/fa/page/home.html) و جمع کل کالاهای پذیرش شدهدر آن شامل 58 زیرگروه اصلی به همراه 180 زیرگروه فرعی می باشد که به علّت گستردگی لیستکالاها و پرهیز از اطاله ی کلام و برای نمونه تنها لیست کالاهای بازار فرعی به طور کامل بیان می گردد. تمامی کالاها برای ورود به هر کدام باید حائز شرایط و ویژگی هایی باشند که در ادامه شرح مختصری از هر کدام بیان می گردد:
1- بازار فیزیکی بورس کالا
2- بازار مشتقه
3- بازار فرعی
1-9-1 بازار فیزیکی بورس کالا