بورس کالای ایران

شرایط پذیرش کالا در بازار بورس فیزیکی بورس کالای ایران به قرار ذیل است:
درخواست پذیرش کالا، به همراه مدارک و مستندات موضوع ماده ی 8 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران باید توسط مشاور پذیرش (مشاور پذیرش از میان شرکت های کارگزاری دارای مجوز کارگزار معرف و شرکت های تامین سرمایه انتخاب می شود) به بورس ارائه شده و پس از احراز کامل بودن مدارک در بورس ثبت شوند.
جهت پذیرش هر کالا باید حداقل شرایط زیر احراز گردد:
1) متقاضی باید سابقه فعالیت قابل اتکاء در بازار کالای مورد پذیرش داشته باشد و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم فعالیت متقاضی وجود داشته باشد.
2) میزان عرضه کالا توسط متقاضی به گونه ای باشد که امکان کشف عادلانه قیمت را در بورس فراهم آورد.
3) کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا گردد.
لازم به ذکر است، هیئت پذیرش در زمان پذیرش هر کالا، حداقل عرضه سالانه و حداقل درصد عرضه در بورس از کل تولید سالانه برای تولیدکنندگان و کل واردات سالانه برای واردکنندگان را مشخص می کند و تغییر حداقل های مذکور به پیشنهاد بورس و تأیید هیئت پذیرش امکان پذیر است.
ضمن آنکه عرضه کننده کالا در بورس، موظف است مقررات مربوطه از جمله الزامات دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران و ضوابط مربوط در خصوص افشای اطلاعات عرضه کالا را رعایت نماید.
1-9-2 بررسی درخواست پذیرش کالا
بورس حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ ثبت درخواست، گزارش کارشناسی خود در خصوص شرایط پذیرش را به انضمام مستندات مربوط به هیئت پذیرش ارسال می نماید. چارچوب گزارش کارشناسی مزبور، به پیشنهاد بورس و تصویب هیئت پذیرش تعیین می شود. لازم به ذکر است، هیئت پذیرش حداکثر ظرف 30 روز پس از دریافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر دلایل مبنی بر تأیید یا رد پذیرش کالا، از طریق بورس به متقاضی اعلام می کند. در صورت رد درخواست، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش، به دبیرخانه ی سازمان اعلام کند. رأی هیئت مدیره ی سازمان در خصوص بررسی مجدد موضوع یا تأیید نظر هیئت پذیرش، برای متقاضی، هیئت پذیرش و بورس لازم الاجرا است. بر این اساس، در صورتی که هیئت مدیره ی سازمان اعتراض متقاضی را موجه تشخیص دهد، درخواست متقاضی باید در اولین جلسه هیئت پذیرش مجدداً طرح گردد.
همچنین در صورتی که درخواست متقاضی رد شود و به آن اعتراض ننماید یا پس از اجرای رأی تجدیدنظر هیئت مدیره ی سازمان در هیئت پذیرش رد گردد، طرح مجدد درخواست متقاضی در هیئت پذیرش حداقل پس از شش ماه و انجام مجدد کلیه ی مراحل و پرداخت حق پذیرش، امکان پذیر خواهد بود.
باید به این نکته توجه داشت که درج نام کالای پذیرفته شده در فهرست نرخ های بورس، منوط به احراز تمامی موارد تعیین شده توسط هیئت پذیرش می باشد. ضمن آنکه در صورت عدم عرضه کالای یک عرضه کننده در بورس ظرف مدت 6 ماه از درج آن در فهرستنرخ های بورس، پذیرش آن در بورس لغو گردیده و پذیرش مجدد آن منوط به طی فرآیند پذیرش خواهد بود.
1-9-3 بازار مشتقه
شرایط پذیرش دارایی پایه در بازار قراردادهای مشتقه بورس کالای ایران دارای پیش نیازهایی می باشد که در ادامه خواهد آمد:
دارایی پایه از بین محصولات پذیرش شده در بورس کالای ایران و یا کالاهای دارای بازار نقدی قوی به تشخیص هیئت پذیرش، انتخاب می گردد.
قرارداد آتی قابل معامله در بورس بر اساس قرارداد آتی پذیرش شده تعیین می شود. مشخصات قرارداد آتی به پیشنهاد بورس به تصویب هیئت پذیرش خواهد رسید.(دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب 02/02/1387)
لازم به ذکر است، مشخصات قرارداد آتی باید شامل موارد ذیل باشد:
1- دارایی پایه
11- وجه تضمین اولیه
2- قرارداد آتی پذیرش شده
12- حداقل وجه تضمین
3- اندازه ی قرارداد آتی