بورس کالای ایران

کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی
سایر موارد به تشخیص کمیته.
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی
کد معاملاتی عام: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش کالا یا گروه کالایی خاص ایجاد نشده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید کالا یا گروه کالایی خاص در بورس اقدام به خرید کلیه کالاهای پذیرش شده در بورس نماید.
کد معاملاتی خاص گروه کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید و فروش یک گروه کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است به شرط عدم وجود محدودیت اعلامی جهت خرید یک کالای خاص از کلیه کالاهای پذیرفته شده آن گروه کالایی نیز خرید نماید.
کد معاملاتی خاص کالا: کد معاملاتی است که جهت خرید یک یا چند کالای خاص ایجاد شده و دارنده آن مجاز است کالا یا کالاهای خاص را خرید نماید. شایان ذکراست، کلیه معامله گران کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در قالب قراردادهای مشتقه لازم، بایستی کد معاملاتی عام دریافت نمایند. اشخاص حقیقی می توانند جهت خرید کالاهای کشاورزی، سیمان، طلا و کالاهای صادراتی با رعایت مفاد این دستورالعمل کد معاملاتی دریافت دارند. (راهنمای خرید در بورس کالای ایران، 1393، ص 4 – 18)
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید
خریداران باید تا قبل از شروع معاملات سفارش خرید خود را به کارگزار ارائه نمایند و نسخه تأیید شده سفارش خرید را از کارگزار دریافت کنند.
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید
اخذ سفارش خرید توسط کارگزار منوط به واریز وجه به عنوان پیش پرداخت خرید، حداقل به میزان 10 درصد بهای تقریبی معامله به حساب بانکی خاصی که کارگزار طبق شرایط اعلامی بورس جهت دریافت پیش پرداخت مشتریان افتتاح نموده است، می باشد. بورس می تواند حسب شرایط بازار میزان پیش پرداخت را برای عرضه تا 100 درصد بهای تقریبی معامله افزایش دهد. بورس موظف است این تغییرات را طی اعلامیه عرضه به عموم اعلام کند. کارگزار موظف است براساس وجوه واریزی به حساب بانکی پیش پرداخت خرید، سفارش ها را برای مشتری یا مشتریان معین ثبت و اجرا کند. تخصیص کالای خریداری شده فقط به مشتریانی امکان پذیر است که تا قبل از پایان حراج، پیش پرداخت خود را به حساب بانکی مربوطه واریز و اسامی آنها در سیستم نظارتی بورس ثبت شده باشد. در صورتی که عرضه کننده، تسویه اعتباری معامله توسط مشتریان خاصی را بپذیرد، تأییدیه عرضه کننده باید تا زمان اخذ سفارش، توسط عرضه کننده به بورس و کارگزار خریدار ارائه و در سیستم نظارتی بورس ثبت شود. در صورت تصدیق تأییدیه مذکور توسط بورس و ثبت آن در سیستم نظارتی بورس، واریز پیش پرداخت خرید توسط مشتری الزامی نخواهد بود. بورس موظف است از ثبت و اجرای سفارش هایی که مقررات این ماده در خصوص آنها رعایت نشده است، در سیستم معاملات، جلوگیری کند.
2-5-5-2 انواع سفارش خرید
1- مقطوع: قیمتی که باید کارگزار ا ز سوی خریدار در سیستم قرار دهد ، دقیقا ا ز سوی خریدار تعیین شده و کارگزار موظف است نرخ خریدار را به همان صورت در سامانه معاملات قرار دهد .
2- محدود: از سوی خریدار یک بازه قیمتی برای کارگزار تعیین می شود و کارگزار مختار است که در آن محدوده قیمت، نسبت به خرید کالا برای خریدار ا قدام نماید.
3- باز: در این حالت خریدار، پیشنهاد نرخ را به کارگزار واگذار می کند و کارگزار موظف است با بهترین نرخ، کالا را برای خریدار ابتیاع کند.
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس
انواع قراردادهای قابل معامله در بورس عبارتند از:
1- قرارداد نقدی: قراردادی است که بر اساس آن پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و بر اساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می شود.
2- قرارداد سلف: قراردادی است که بر اساس آن کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن درپرداخت خود را به حساب بانکی مربوطه واریز و اسامی آنها در سیستم نظارتی بورس ثبت شده باشد. در صورتی که عرضه کننده، تسویه اعتباری معامله توسط مشتریان خاصی را بپذیرد، تأییدیه عرضه کننده باید تا زمان اخذ سفارش، توسط عرضه کننده به بورس و کارگزار خریدار ارائه و در سیستم نظارتی بورس ثبت شود. در صورت تصدیق تأییدیه مذکور توسط بورس و ثبت آن در سیستم نظارتی بورس، واریز پیش پرداخت خرید توسط مشتری الزامی نخواهد بود. بورس موظف است از ثبت و اجرای سفارش هایی که مقررات این ماده در خصوص آنها رعایت نشده است، در سیستم معاملات، جلوگیری کند.
2-5-7 انواع سفارش خرید
1- مقطوع: قیمتی که باید کارگزار ا ز سوی خریدار در سیستم قرار دهد، دقیقا ا ز سوی خریدار تعیین شده و کارگزار موظف است نرخ خریدار را به همان صورت در سامانه معاملات قرار دهد.
2- محدود: از سوی خریدار یک بازه قیمتی برای کارگزار تعیین می شود و کارگزار مختار است که در آن محدوده قیمت، نسبت به خرید کالا برای خریدار ا قدام نماید.
3- باز: در این حالت خریدار، پیشنهاد نرخ را به کارگزار واگذار می کند و کارگزار موظف است با بهترین نرخ، کالا را برای خریدار ابتیاع کند.