بورس کالای ایران

نکته: در صورتی که کارگزار عرضه کننده و یک کارگزار دیگر برای یک کالا در دوره رقابت، نرخی مشابه را وارد کنند، کالا به کارگزار غیر عرضه کننده تعلق خواهد گرفت.
هنگامی که زمان قرمز تمام شد، جدولی در سامانه معاملاتی ایجاد می شود و سفارشات ابتدا با اولویت نرخ، مرتب و پس از آن سفارشات هم نرخ با اولویت زمانی مرتب می شوند.
معاملات قطعی شده مثال فوق به شرح زیر است:
40 تن کالا با نرخ 7777 ریال
1- 500 تن کالا با نرخ 7771 ریال
2- 460 تن کالا با نرخ 7695 ریال
3- 13 IME 13 :36 :54 93/01/ شنبه 20 کل عرضه قیمت فروشنده عرضه V 30 S پلی پروپیلن 1000 7600 1000 APC-PPV30SP-80 پتروشیمی شازند کل تقاضا قیمت خریدار تقاضا اراک 1800 40 7777 1393/01/ نقدی- تحویل 24 500 7771 460 7695 500 7679
روش تسهیم به نسبت: در صورتی که برای کالایی محدودیت نوسان قیمت وجود داشته باشد وتقاضایی که سقف قیمت را پذیرفتها ند بیشتر از میزان کل عرضه ی کالا باشد ، کالا در زمان آبی توسط سیستم معاملات، بین کارگزاران واجد شرایط به روش تسهیم به نسبت توزیع می شود. (راهنمای خرید در بورس کالای ایران، 1393، ص 4 – 18)
فصل سوم:
مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه
در این فصل ابتدا به موضوع وکالت خواهیم پرداخت و سپس انواع عاملین قراردادی و تجاری را در قانون بررسی می کنیم و در پایان به کارگزار و شرایط قرارداد کارگزاری می پردازیم.
3-1 وکالت
بررسى مباحث مربوط به وکالت در حدّ گستردۀ آن، در خور این نوشتار نیست، لذا به طور اختصار به اهمّ مباحث آن مى پردازیم و آنها عبارتند از:
1- تعریف وکالت.
2- شرایط صحّت و انعقاد وکالت.
3- موارد وکالت و شرایط آن.
4- آثار وکالت.
5‍- انحلال وکالت.
6- بطلان وکالت.
3-1-1 تعریف وکالت
«وکالت»، مصدر و در لغت به معناى تفویض کردن و واگذار نمودن است و در اصطلاح چنانکه در مادّۀ 656 ق. م آمده است: «عقدى است که به موجب آن یکى از طرفین، طرف دیگر را براى انجام امرى نایب خود مى نماید». بر اساس این تعریف اثر عقد وکالت اعطاى نیابت است؛ بدین معنا که موکل اقدام وکیل را در مورد انجام اعمال حقوقى، به منزلۀ اقدام خود دانسته و به او اختیار مى دهد که به نام و حساب موکّل تصرفاتى را انجام دهد نه آنکه موکّل با وکالت براى وکیل ایجاد سلطه و ولایت مستقل بنماید. (طاهرى، 1376، ج 4، ص 394 ) بنابراین، وکیل نسبت به آثار اعمالى که انجام مى دهد، در حکم واسطه بوده و آنچه مى کند براى موکّل است نه براى خود.
از آنچه گفته شد، روشن گردید که عقد وکالت، وسیلۀ اعطاى نیابت به وکیل است که تا در حدود اختیارات تفویض شده به او، اعمال حقوقى معیّنى را به نام و حساب موکّل انجام دهد. بنابراین، عقد وکالت در زمرۀ «عقود اذنى» به حساب مى آید؛ یعنى اثر مستقیم آن ایجاد اذن است و از همین جهت است که عقد وکالت در عداد عقود جایزه به شمار آمده و هیچ التزامى براى موکّل و وکیل ایجاد نمى کند و با فوت و حجر هر کدام از آنان نیز منفسخ مى شود.