بیماران وابسته به مواد

دانلود پایان نامه

درمورد ضرورت این رویکرد درمانی پژوهش های زیادی انجام شده که برخی بر اثربخشی آن صحه گذاشته اند و برخی هم به اثرات چندان اثربخشی دست نیافته اند. مک هاگ، هیرون و اتو (2010) نشان داده اند که تکنیکهای شناختی ـ رفتاری نقش مهمی در مدیریت اضطراب و افسردگی و رابطه با اطرافیان بیمار داشته و باعث افزایش رضایت فرد از زندگی میشود.
در تحقیق دیگری نتایج پژوهش زابران (2009) نشان میدهد که مداخلات روانشناختی در بهبود وضعیت روانی اجتماعی بیماران نقش مهمی دارد. اما نتیجه تحقیق (مومنی، مشتاق، پورشهباز، 1392) نشان میدهد که گروه درمانی شناختی رفتاری بر بهبود روابط اجتماعی معتادین به مواد افیونی در مرحله پس آزمون و پیگیری اثربخشی چندانی نداشته است. نتایج پژوهش (شریعتی و همکاران،1392) بیانگر آن است که درمان شناختی ـ رفتاری و درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی در مرحله پس آزمون به طور معنی داری نمره خودکارآمدی معتادین به مواد افیونی را افزایش میدهند اما اثربخشی درمان مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر خودکارآمدی معتادین در مرحله پیگیری بیشتر بود.
در واقع این رویکرد میتواند روی کارکردهای اجتماعی و روابط میان فردی بیمار با خانواده و جامعه تأثیر مثبت گذارد و عملا شادی و نشاط را دوباره به خانواده ها بازگرداند. نتایج حاصل را میتوان در مراکز ترک اعتیاد به صورت گروهی انجام داد.
4-1 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش تعیین میزان اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر افزایش سلامت عمومی بیماران وابسته به مواد افیونی می باشد.
اهداف فرعی
تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در افزایش بهبود علائم اضطراب معتادین به مواد افیونی.
تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در بهبود خواب معتادین به مواد در درازمدت.
تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش افکار معیوب معتادین به مواد افیونی در درازمدت.
تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری در افزایش ارتباطات اجتماعی معتادین به مواد افیونی.
تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری در بهبود وضعیت روانشناختی معتادین به مواد افیونی.
3-4-1 اهداف کاربردی
به کار گیری درمان شناختی رفتاری در کاهش میزان اشتیاق بیماران در مصرف مواد افیونی
به کار گیری درمان شناختی رفتاری در بهبود زندگی بیماران وابسته به مواد افیونی
5-1 فرضیه های پژوهش
فرضیه: گروه درمانی شناختی ـ رفتاری هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت بر افزایش سلامت عمومی بیماران وابسته به مواد افیونی موثر است.
فرضیه دوم: گروه درمانی شناختی ـ رفتاری هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت بر کاهش افسردگی بیماران وابسته به مواد افیونی موثر است.
فرضیه سوم: گروه درمانی شناختی ـ رفتاری هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت بر کاهش نشانه های جسمانی بیماران وابسته به مواد افیونی موثر است.
فرضیه چهارم: گروه درمانی شناختی ـ رفتاری هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت بر کاهش اختلال در کارکردهای اجتماعی بیماران وابسته به مواد افیونی موثر است.
فرضیه پنجم: گروه درمانی شناختی – رفتاری هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت بر کاهش اضطراب بیماران وابسته به مواد افیونی موثر است.
1-6 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم
1-6-1 سلامت عمومی
تعریف نظری: مشهورترین تعریف سلامت در نظامنامه سازمان بهداشت جهانی بدین شرح است که سلامت حالت کامل آسایش و کامیابی زیستی، روانی و اجتماعی است و صرف فقدان بیماری یا معلولیت (ناتوانی) سلامت نیست. مولفه های سلامت عمومی عبارتند از: نشانه های جسمانی، علائم اضطراب، اختلال در کنش اجتماعی و علائم افسردگی.
تعریف عملیاتی: منظور از سلامت عمومی دراین پژوهش نمره حاصل از پرسشنامه سلامت عمومی فرم 28 سوالی در سال 93 است.

مطلب مشابه :  بازارهای الکترونیکی