بیمه های بازرگانی

بیمه های بازرگانی

بیمه های بازرگانی

برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روش های مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی مورد استفاده در زیر برمبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوت های حقوقی بین آن ها نیز می باشد.
به طور کلی بیمه دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1- بیمه های اجتماعی
2- بیمه های بازرگانی
1- بیمه های اجتماعی (اجباری)
بیمه اجتماعی که “بیمه اجباری” یا “بیمه ناشی از قانون” نیز خوانده می شود بیشتر در مورد کارگران و طبقات کم درآمد جامعه کاربرد دارد. ویژگی بیمه های اجتماعی این است که اولاً شخص دیگری (کارفرما) در پرداخت قسمت اعظم حق بیمه مشارکت دارد و درصد کمتری را بیمه شده می پردازد؛ ثانیاً بر خلاف بیمه های بازرگانی که حق بیمه متناسب با ریسک تعیین می شود. در بیمه های اجتماعی حق بیمه درصدی از حقوق یا دستمزد بیمه شده است و ارتباطی با ریسک ندارد.
2- بیمه های بازرگانی (اختیاری)
به بیمه های بازرگانی، “بیمه های اختیاری” هم اطلاق می شود و در آن بیمه گذار به میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش های بیمه ای بازرگانی اقدام می کند. در بیمه های بازرگانی، بیمه گذار و بیمه گر در مقابل هم متعهد هستند؛ بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، تأمین بیمه ای در اختیار وی قرار می دهد.
بازارهای بیمه با توجه به قوانین و مقررات بیمه ای و ساختار بازار از تقسیم بندی های مختلف استفاده می کنند. در اینجا بیمه های بازرگانی به بیمه های اشیاء، مسئولیت، زیان پولی و بیمه اشخاص به شرح زیر تقسیم شده اند.
بیمه های اشیاء
در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه گر، شیء است. یعنی آنچه قابل تبدیل به وجه نقد است. بیمه اشیاء قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است. نتیجه این می شود که بیمه گذاری که متحمل زیانی شده است نمی تواند غرامتی بیشتر از مرز واقعی دریافت کند، یعنی وضعی بهتر و مساعدتر از زمان قبل از بروز حادثه داشته باشد. از مهم ترین ویژگی انواع بیمه های اشیاء خسارتی بودن آنهاست. بیمه اشیاء متنوع ترین شاخه بیمه های بازرگانی است.
بیمه مسئولیت
بیمه مسئولیت، بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می آورد.
بیمه اشخاص
بیمه اشخاص عبارت از نوعی بیمه نامه است که در آن تعهد بیمه گر منوط و مرتبط با فوت یا حیات بیمه شده است و در غالب بیمه نامه های عمر، درمان و حوادث نیز صادر می شود. در واقع بیمه های اشخاص رشته هایی از انواع بیمه هستند که موضوع آن ها تأمین بیمه گذار در مقابل نگرانی های مربوط به معیشت او در دوران کهولت و یا معیشت خانواده او پس از فوت و نیز تأمین هزینه درمان خانواده و خود اوست (رحیمی، 1390). در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمه گر، فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است. در بیمه اشخاص، بیمه گر نمی تواند غرامت وارده به بیمه شده را برآورده کند. تعیین سرمایه بیمه برعهده بیمه گذار است (کریمی، 1388).
2-5-2 انواع بیمه های اشخاص
بیمه اشخاص
بیمه های عمر
بیمه های حوادث
بیمه های بیماری
بیمه های مستمری
بیمه های بازنشستگی
بیمه اشخاص اصولاً و در غالب کتاب ها، رساله ها و نظریه های کارشناسان به پنج دسته اصلی و اساسی تقسیم بندی شده اند. در برخی از کتاب های بیمه ای، بیمه های اشخاص به سه دسته شامل بیمه حوادث، بیمه عمر و بیمه بیماری اشخاص تقسیم شده اند و بیمه های بازنشستگی و بیمه مستمری را در زمره ی تقسیمات بیمه های عمر آورده اند (جلالی لواسانی، 1384).
(نمودار 2-1) نمودار تقسیم بندی بیمه های اشخاص
از آنجا که در بین بیمه های اشخاص، بیمه عمر از اهمیت بیشتری برخوردار است و نیز از نقطه نظر حقوقی مسائلی کاملاً متمایز از سایر انواع بیمه دارد، طبیعی است که مباحث مربوط به آن بیشترین سهم را در بررسی بیمه های اشخاص داشته باشد (رحیمی، 1390). لذا در ادامه به تشریح بیشتری از این بیمه می پردازیم.
2-5-3 بیمه عمر
بیمه عمر از مهمترین شاخه های بیمه اشخاص است. از نظر حقوقی بیمه عمر، قرار دادی است که به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده یا زنده ماندن او در زمان معین مبلغی (سرمایه یا مستمری) به بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف او بپردازد. از نظر فنی، بیمه عمر نوعی عملیات بیمه ای است که تعهدات مربوط به آن تابع طول عمر انسان است (Rokovska, 2001). بیمه عمر در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی بوده و استفاده های متعددی از آن به عمل می آید. همچنین صندوق های بیمه عمر یک منبع سرمایه گذاری عظیم بوده بطوریکه شرکت های بیمه عمر به عنوان قطب های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شوند. این صنعت در ایران با گذشت سال ها از آغاز فعالیت نتوانسته پیشرفت شایانی داشته باشد (مهرآرا و رجبیان، 1385).

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~