(*) بیانگر معنی دار بودن در سطح ۱% می باشد.
۴-۵- نتیجه گیری کلی
کود های آلی و مواد معدنی مانند ورمی کمپوست، (پرلیت+ کوکوپیت) و مخلوط خاک گلدانی (کوکوپیت+ پرلیت+ ورمی کمپوست+ شلتوک) به خاک مورد آزمایش با بافت لوم رسی سیلتی که جزء خاک های میان بافت است اضافه شد. این خاک دارای ویژگی هایی چون نفوذ پذیری کم، قدرت نگهداری آب و مواد غذایی زیاد، زهکشی مشکل و دشوار، تناوب آبیاری در این خاک ها کمتر از سایر گروه های بافتی، بار خیزی این خاک ها به دلیل ظرفیت تبادل کاتیونی قابل توجه آن در حد مطلوب بوده و سطح خاک در اثر تناوب خشکی و رطوبت ایجاد ترک می کند که البته این امر به انتقال آب و هوا به درون خاک کمک می کند. pH خاک برابر ۲/۷ در محدودۀ خنثی و EC خاک نیز ۰۲/۱ دسی زیمنس و خاکی غیر شور بود. از آنجا که جذب بیشتر عناصر غذایی خاک به ویژه نیتروژن، فسفر، پتاسیم و گوگرد در محدودۀ خنثی توسط گیاه صورت می گیرد pH خاک بسیار مطلوب بوده است. pH کود های آلی و معدنی افزوده شده به بستر ها نیز در محدودۀ خنثی بوده و EC آنها کمتر از ۴ دسی زیمنس و غیر شور بودند. کوکوپیت به کار برده شده دارای مزایایی چون تخلخل هوایی عالی، ظرفیت نگهداری بسیار خوب آب، آبیاری بهینه، کاهش زمان جوانه زنی، فاقد علف های هرز و هر گونه بیماری های ناشی از خاک با ماندگاری بالا می باشد. اضافه کردن پرلیت با حفظ رطوبت توسط این ماده، آب را به میزان زیاد و به مدت طولانی و با یک توزیع و پخش یکسان در دل خاک در اختیار ریشه قرار می دهد و از هدر رفتن آن جلوگیری می کند، در واقع انباری بسیار کوچک برای نگهداری مقادیر بسیار بزرگی از آب برای گیاه در دل خاک ایجاد می شود که به مرور آب در اختیار ریشه قرار می گیرد. پرلیت سبب می شود که از شسته شدن مواد غذایی خاک جلوگیری شود. وجود تخلخل در پرلیت، تبادلات هوایی و گازی را در خاک برای ریشه گیاه به سهولت فراهم می آورد و به این علت باعث اصلاح سیستم هوادهی و آبدهی خاک و در نتیجه بهبود عمل تهویه خاک می شود. در حضور پرلیت مشکل تجمع گازها در خاک نیز تا حدود بسیار زیادی برطرف می شود و ریشه های گیاه با سهولت بیشتری در خاک قادر به حرکت می شوند. پرلیت با دارا بودن PHخنثی از هر گونه اختلالی در ریشه گیاه جلوگیری می کند. بدلیل، سفید بودن و عایق بودن پرلیت و در نتیجه انعکاس نور خورشید توسط پرلیت، از هر گونه تغییرات ناگهانی در دمای خاک و ایجاد شوک به ریشه گیاه جلوگیری می شود. پرلیت از لحاظ بهداشتی، یک محیط استریل و عاری از میکروارگانیسم های بیماریزا بوده و جالب تر آن که دارای خواص علف کشی نیز می باشد. اضافه کردن کود های آلی و معدنی استریل، فاقد علف هرز و آلودگی های قارچی فوق به خاک لوم رسی سیلتی باعث ایجاد بستری عالی جهت سبک کردن خاک، ایجاد تخلخل هوایی و زیاد کردن میزان هوا در خاک با افزایش خلل و فرج ماکرو، ظرفیت نگهداری آب بالا، زهکشی مناسب، اصلاح بافت فیزیکی خاک و به ویژه با افزودن ورمی کمپوست باعث ارتقاء شرایط فیزیکی و میکروبی خاک، تولید هورمون های گیاهی مؤثر بر جوانه زنی بذر، افزایش جمعیت و فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک نظیر قارچ های میکوریزا و باکتری های موجود در ریزوسفر نظیر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات در جهت فراهمی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه نظیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم محلول در جهت بهبود رشد و عملکرد گیاه، غنی از ویتامین ها، آنتی بیوتیک ها و هورمونهای رشد، بدون بو و عاری از آلودگی، حاوی آنزیم های پروتئاز، آمیلاز، لیپاز، سلولاز، لیگناز و کیتیناز بوده و فقط یک بار استفاده از این کود در یک دورۀ کشت کافی می باشد. با بررسی دقیق تر نتایج به این نکته می توان اشاره کرد که اغلب کودهای آلی و مواد معدنی عملکرد بیولوژیک و عملکرد بذر را توأم افزایش داده اند و تغییر محسوسی در نسبت عملکرد دانه به کاه و کلش ایجاد نکرده اند، لذا می توان نتیجه گیری کرد که تأمین عناصر غذایی و بهبود شرایط رشد، افزایش رشد تمام بخش های گیاه را به همراه داشته است. بستر های ورمی کمپوست در دو تاریخ کاشت در اکثر صفات اندازه گیری شده نسبت به بستر های دیگر صفات دورۀ رویشی و زایشی در ریحان را افزایش دادند. نتایج مقایسه میانگین داده های حاصل از این تحقیق نشان داد که در اکثر موارد بستر های ورمی کمپوست در هر دو تاریخ کاشت بر صفات اندازه گیری شدۀ دورۀ رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد بذر در دورۀ زایشی از قبیل؛ ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، تعداد گره، سطح برگ، شاخص سطح برگ، طول ریشه، تعداد گل آذین در بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد بذر نسبت به شاهد و سایر بستر ها اختلافات معنی داری در سطح ۵ درصد داشت. علاوه بر تأثیر بستر ها در دو تاریخ کاشت برتری تاریخ کاشت اول (۲۷ فروردین) را نسبت به تاریخ کاشت دوم (۱۸ اردیبهشت) بر افزایش صفات اندازه گیری شدۀ دورۀ رویشی و عملکرد و اجزای عملکرد بذر در دورۀ زایشی نشان داد. انجام این پروژه منجر به پاسخ مثبت گیاه دارویی و سبزی ریحان تحت تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد بذر ریحان گردید. از آنجا که کاهش مصرف نهاده ای شیمیایی در تولید گیاهان باغی و فرآورده های آنها، شرط اساسی سالم و طبیعی بودن آنها است، لذا پاسخ مثبت گیاه دارویی و سبزی ریحان نسبت به بستر های حاوی کود های آلی و معدنی می تواند نوید بخش امکان تولید پایدار گیاه دارویی و سبزی ریحان باشد.
۴-۶- پیشنهادات

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  • بهترین تاریخ کاشت نیز در فروردین ماه می باشد که با برنامه ریزی دقیق تر می توان ضمن کوتاه کردن دوره محصول از طریق اصلاح نباتات و بهره وری بهتر در زمان برداشت چند محصول از یک زمین در سال زراعی به دست آورد.

 

  • با تولید دانهال در اواخر زمستان در شرایطی همانند خزانه و انتقال نشا ها به زمین اصلی طول دوره ی عملکرد محصول آزمایش گردد.

 

  • تحقیق مشابه بر ریحان و سایر گیاهان سبزی، دارویی و باغی در کشت هیدروپونیک انجام گیرد.

 

  • با توجه به اثرات مفید ورمی کمپوست با جایگزین کردن آن بجای کود های شیمیایی از عناصر غذایی فراوان آن استفاده شود.

 

  • بررسی اجزای عملکرد بذر ریحان سبز در تاریخ های کاشت متفاوت در مکان های مختلف انجام گیرد.

 

 • با افزودن مواد آلی و معدنی متفاوت به خاک هایی با بافت سنگین و رسی باعث اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک شده و با قابل دسترس کردن عناصر غذایی خاک در اختیار ریشه گیاه، باعث کاهش نهاده های شیمیایی مصرفی شده و در افزایش عملکرد کوشا باشیم.

 

منابع
منابع فارسی:

 

 

  1. آبادیان، ه. ن، لطیفی. ب، کامکار. و. م، باقری. ۱۳۸۷٫ بررسی تأثیر تاریخ کاشت تأخیری و تراکم برصفات کمی وکیفی کانولا(RGS-003) در گرگان. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، جلد ۱۵٫ شماره ۵٫ ویژه نامه زراعت و اصلاح نباتات.

 

  1. احترامیان، ک. م، ج، بحرانی. پ، رضوانی مقدم. ۱۳۷۹٫ بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه کوشکک استان فارس. مجله پژوهش های زراعی ایران. جلد ۵٫ شماره ۱٫ سال ۱۳۸۶٫

 

  1. ابراهیم پور، ف. و .خ، عیدی زاده. ۱۳۸۸٫ گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه پیام نور. ۱۷۸ صفحه.

 

  1. احتشامی، س. م. و ا. زینلی (۱۳۸۹) زیست شناسی و کنترل گونه های مهم گیاهان هرز. (جلد اول). انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ۴۲۰ صفحه.

 

  1. احتشامی، م و م. چائی چی. ۱۳۸۹٫ کشاورزی ارگانیک (کشتازی). چاپ اول. انتشارات دانشگاه گیلان. گیلان. ۳۴۶ صفحه.

 

  1. اردوانپور، ب، همتی، خ.، دری پور، اکبرپور، ۱۳۹۰٫ تأثیر مواد آلی کشت مختلف بر اجزای عملکرد و برخی متابولیتهای ثانویه سه اکوتیپ مرزه تابستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی گرگان، ص ۷۹٫

 

  1. اصغری، ف. ع، حسنی. ب، حسینی. و. ج، فرخی. ۱۳۹۱٫ بررسی اثرات نوع ژنوتیپ و غلظتهای مختلف بنزیل آدنین بر باززایی مستقیم شاخساره ریحان(Ocimum basilicum) در شرایط درون شیشه ای.نشریه علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی). جلد ۲۶٫ شماره ۴٫ ۴۳۹-۴۳۴٫

 

  1. اصغری پور، م. و. پ، رضوانی مقدم. ۱۳۸۳٫ اثرات تاریخ کاشت و مقادیر صفات بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه، مجله علوم و صنایع کشاورزی. جلد۱۹٫ شماره ۲٫ نیمه دوم سال ۱۳۸۴٫ صفحه (۱۰۳-۹۳).

 

  1. امید بیگی، ر. ۱۳۷۴٫ رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی، جلد ۱٫ انتشارات فکر روز، ۲۸۳ ص.

 

  1. امید بیگی، ر. ۱۳۸۳، رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. (جلد سوم) انتشارات آستان قدس رضوی. ۳۶۰ ص..

 

  1. امیدبیگی، ر. ۱۳۷۹٫ رهیافت های تولید و فراوری گیاهان دارویی . انتشارات آستان قدس رضوی، جلد ۲، ص ۱۳٫

 

  1. امیدبیگی، ر. ۱۳۸۸٫ تولید وفراوری گیاهان دارویی (جلد دوم). انتشارات آستان قدس رضوی، ص ۱۹۲-۱۹۸٫

 

  1. امین غ.۱۳۸۴٫ متداولترین گیاهان سنتی ایران، چاپ اول انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.

 

  1. امین غفوری، ا. پ، رضوانی مقدم. ن، نصیری محلاتی. س، خرم دل. ا، ابراهیمیان. ۱۳۸۸٫ ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus commonis L.) تحت تأثیر مصرف کود های آلی. هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران. شهریور ۱۳۹۲٫ دانشگاه بوعلی سینا.

 

  1. باقری، م. و. م، ر، خواجه پور. ۱۳۷۵ . اثرات تاریخ کاشت بر رشد و نمو ارقام گلرنگ. چکیده مقالات چهارمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. ص ۱۳۱٫

 

  1. بخشی خانیکی، غ. م. ۱۳۸۶٫ درختان و درختچه های ایران (رشته علوم کشاورزی)، دانشگاه پیام نور

 

  1. بویه، ب. ب، کاشفی. و، رامئه. ز، علیپور. ارزیابی اثر کود های آلی و شیمیایی بر روی عملکرد برگی گیاه زولنگ (Eryngium caucasicum Trautv.). همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص ۱۳۲٫

 

  1. پازکی، ع. م، قاضی پیرکوهی. م، شیرانی راد. م، بیگدلی. و. د، حبیبی. ۱۳۸۷٫ تغییرات درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). مجله یافته های نوین کشاورزی. سال ششم. شماره ۱٫ پاییز ۱۳۹۰٫ صفحه ۵-۱۴٫

 

  1. تحصیلی، ژ. م، شریفی. م، بهمنش. م، ضیایی.۱۳۸۷٫ بیان ژن آنزیم اورژنول – o- متیل ترانسفراز و ارتباط آن با اجزاء اسانس در مراحل مختلف رشد ریحان (Ocimum basilicum L.). مجله زیست شناسی ایران. جلد ۲۳٫ شماره ۱٫ صفحه ۲۵-۱۸٫

 

  1. تهامی زرندی، س، م. پ، رضوانی مقدم .م، جهان. ۱۳۸۸٫ تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. اسفند ۱۳۸۸٫ دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

 

  1. تهامی، م.ک. ۱۳۸۹٫ ارزیابی تأثیر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان، پایان نامه کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

 

  1. تهامی، م.ک. رضوانی مقدم و م. جهان. ۱۳۸۹٫ ارزیابی شاخص های رشدی گیاه دارویی ریحان تحت تأثیر انواع کودهای آلی و شیمیایی. بوم شناسی کشاورزی

 

  1. تهامی، م.ک. رضوانی مقدم و م. جهان. ۱۳۸۸٫ تأثیر کودهای آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). .). اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو. اسفند ۱۳۸۸٫ دانشگاه آزاد اسلامی شیراز.

 

  1. جعفری، آ. ۱۳۸۳٫ ترجمه آناتومی گیاهی تالیف ان. فان. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. مشهد.۶۳۹ صفحه.

 

  1. جناتی، ن. گ، عزیزی. م، آرمین. تأثیر ورمی کمپوست و هیومیک اسید بر برخی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis). همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ص ۱۵۶٫

 

  1. حاجی شریفی، ع.ا. ۱۳۸۲٫ اسرار گیاهان دارویی، راهنمایی شناخت و کاربرد گیاهان دارویی و درمان بیماری های مختلف. انتشارات حافظه نوین. صفحه ۱۰۷۱ تا ۱۰۷۳٫

 

  1. حمیدپور، م. س، فتحی. و. ح، روستا. ۱۳۹۱٫ اثر زئولیت و ورمی کمپوست بر ویژگی های رشدی و غلظت برخی عناصر گل اطلسی. مجله علوم و فنون کشتهای گلخانه ای. سال چهارم، شماره ۱۳٫ صفحه ۹۵-۱۰۱٫

 

  1. خوشخوی، م. ۱۳۸۹٫ گیاه افزایی (ازدیاد نباتات) مبانی و روش ها. چاپ نهم. انتشارات دانشگاه شیراز. شیراز.۳۷۳ ص.

 

  1. دوازده امامی ، س. ، سفید کن، ف.، جهان سوز، م. ر.، و مظاهری، د. ۱۳۸۷٫ مقایسه عملکرد بیولوژیکی ، عملکرد کمی و کیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه ، بهاره و تابستانه بادرشبویه ( Dracocephalum moldavica L.) فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ۲۴(۳): ۲۷۰-۲۶۳٫

 

  1. رحیمیان مشهدی، ح.۱۳۶۹٫ اثر تاریخ کاشت و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. ص ۱۳٫

 

  1. رحیمیان مشهدی، ح.۱۳۷۰٫ اثرکاشت و رژیم آبیاری بر رشد و عملکرد زیره سبز. مجله دانش کشاورزی. جلد ۳: ۶۱-۴

 

  1. رضوانی مقدم، پ. و. م، احمد زاده مطلق. ۱۳۸۵٫ بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی برعملکرد و اجزاء عملکرد سیاه دانه درشرایط شهرستان قاینات. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. شماره ۷۶٫ پاییز ۱۳۸۶٫ صفحات ۶۸-۶۲٫

 

  1. رضوی نیا، س، م. م، آقا علیجانی. ح، نقدی بادی. ۱۳۸۹٫ بررسی تأثیر کود های آلی، شیمیایی و تلفیقی بر صفات عملکرد کمی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea L). ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۵ لغایت ۶ مهرماه ۱۳۹۱٫

 

  1. رضایی مؤدب، ع. س، م، نبوی کلات. ۱۳۹۱٫ اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای عملکرد ریحان (Ocimum basilicum L.). مجله علمی پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. جلد ششم. شماره۲٫ صفحه ۱۷۰-۱۵۷٫

 

  1. رحمتی،م. م، عبادی. م، عزیزی. ۱۳۸۷٫ اثر چند محیط کشت بر فاکتور های رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.). ششمین کنگره علوم باغبانی ایران. ۲۲-۲۵ تیر ماه. ۱۳۸۸٫ دانشگاه گیلان.

 

  1. زارع ده آبادی، س. ز، اسرار. م، مهربانی. ۱۳۸۵٫ اثر فلز روی بر رشد و برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه نعناع خوراکی (Mentha spicata L.). مجله زیست شناسی ایران. جلد ۲۰٫ شماره ۳٫ پاییز ۱۳۸۶٫ صفحه ۲۴۱-۲۳۰٫

 

  1. زرگری، ع. ۱۳۷۲٫ گیاهان دارویی. جلد چهارم. انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ص۹۷۰٫

 

  1. زرگری، ع، ۱۳۷۵٫ گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران. جلد چهارم. ص ۴۳٫

 

  1. زمان، س. ۱۳۷۰٫ در ترجمه گیاهان دارویی، روش های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی ۲۵۶ گیاه، ژان ولاگ و ژیری استودولا. (مؤلف). انتشارات ققنوس، ص ۳۶۷٫

 

  1. سبط احمدی، س، ر. و. م، جم نژاد. ۱۳۹۱٫ اثر تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی ریحان. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۵ لغایت ۶ مهرماه ۱۳۹۱٫

 

  1. سعیدنژاد، ا، ح. و. پ، رضوانی مقدم. ۱۳۸۸٫ ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک وشیمیایی برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum). نشریه علوم باغبانی (علوم وصنایع کشاورزی). جلد ۲۴٫ شماره ۱٫ نیمسال اول ۱۳۸۹٫ ص ۴۴-۳۸٫

 

  1. سماوات، س.، ا. لکزیان، و ع. ضمیر پور. ۱۳۸۰٫ تأثیر ورمی کمپوست برروی شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی. مجله علوم و صنایع کشاورزی، جلد ۱۵ شماره (۲):۸۹-۸۳

 

  1. سوهانی، م. ۱۳۸۹٫ کنترل و گواهی بذر. چاپ سوم. انتشارات دانشگاه گیلان. گیلان. ۲۸۷ ص.

 

  1. صمصام شریعت، ه. (۱۳۸۲).پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. بی تا، انتشارات مانی.

 

  1. طالبی، ص. ع، نعمتی. م، بسکابادی. س،م، حسینی. ۱۳۹۱٫ بررسی خاصیت ضد افسردگی عصاره آبی- الکلی برگ ریحان بر اساس تست رفتاری شنای اجباری. همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی. بجنورد. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. ۵ لغایت ۶ مهرماه ۱۳۹۱٫
  2. نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

  1. عزیزی، م.، باغانی، م.، لکزیان، ا.، و ح. آرویی. ۱۳۸۶٫ بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلول پاشی ورمی واش بر صفات مرفولوژیک و میزان ماده مؤثر ریحان. علوم و صنایع کشاورزی. ۲۱ (۲): ۵۲-۴۱٫

 

  1. عزیزی، م، لکزیان، ا.باغبانی، م، ۱۳۸۳٫ بررسی تأثیر متفاوت ورمی کمپوست بر شاخصهای رشد و میزان اسانس ریحان اصلاح شده. خلاصه مقالات دومین همایش گیاهی دارویی، تهران ۸ – ۷ بهمن: ۶۲٫

 

  1. عزیزی،م. ف، رضوانی. م، حسن زاده خیاط. ا، لکزیان. و. ح، نعمتی. ۱۳۸۷٫ تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral. فصلنامه علمی و پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر. ۲۴ (۱) :۹۳-۸۲٫

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *