پژوهش (پایان نامه) : دانلود پایان نامه تأثیر کارآفرینی در محصولات گردشگری -خرید پایان نامه

پژوهش (پایان نامه) : دانلود پایان نامه تأثیر کارآفرینی در محصولات گردشگری -خرید پایان نامه

پژوهش (پایان نامه) : دانلود پایان نامه تأثیر کارآفرینی در محصولات گردشگری -خرید پایان نامه

تأثیر کارآفرینی در چرخه عمر محصولات گردشگریپایان نامه

در ادبیات گردشگری مراحل توسعه مقصد گردشگری، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال مدل چرخه حیات مقصد باتلر(1980) برای توضیح مراحل تکامل مقاصد به کار برده شده است (راسل[1] و همکاران، 2004). مدل چرخه عمر مقصد اقتباسی از مدل چرخه عمرمحصول است که منحنی  S شکلی است و با دو بعد زمان و تعداد گردشگران (رشد گردشگری) شناخته می­شود. در واقع مقاصد گردشگری سبدی از محصولات و تجربیات گردشگری را ارائه می­کنند و بنابراین می­توانند الگویی مشابه با این رفتار را داشته باشند. معمولاً فازهای کشف[2]، مشارکت[3]، رشد [4]، استحکام[5] ، رکود[6] و افول[7] در مورد چرخه عمر مقاصد شناخته شده اند (ویرماری[8]، 2006).

[1] Russell

[2] Exploration

[3]involvment

[4] growth

[5] consolidation

[6] stagnation

[7] decline

[8] Weiermari

شکل 2-2: نمودار مراحل چرخه عمر مقصد گردشگری

شکل 2-2: نمودار مراحل چرخه عمر مقصد گردشگری

جدول 2-3  خلاصه­ای از نظرات محققین در مورد ویژگی کارآفرینی در مراحل توسعه مقصد آورده شده است به نظر می­رسد نظریات کوه در مورد مشخصات کارآفرینی در چرخه عمر مقصد بیشتر به منابع موجود و نحوه مدیریت آن پرداخته،  ویر ماری نوع گردشگران و  چالش­های کارآفرینان در هر مرحله را مورد بررسی قرار داده و راسل و همکاران به نوع فعالیت­های کارآفرینی در این مراحل توجه نموده­اند (گرجی، 1393):

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2-3: نقش کارآفرینی در مراحل چرخه عمر مقصد

کوه (1995)ویر ماری (2006)راسل و فالکنر (2004)

عرضه منابع برای پاسخ به تقاضا کافی، هزینه ورود به بازار پایین، میزان سود دهی بالا، زیاد بودن شرکت­های

جدیدالتأسیس.

نوع گردشگر:انفرادی و معدود،

نوع کارآفرین:پیشرو،

سطح کارآفرینی در این مرحله به عوامل تفاوت­های فرهنگی،

دسترسی سریع و درگیری تجاری در مناطق مختلف بستگی دارد

فعالیت های کارآفرینانه : سازمان یافته و اغلب در واکنش به تقاضا شروع می شوند و با ادامه فرایند توسعه و افزایش تعداد گردشگران

فعالیت­ها هدفمند تر شده و از لحاظ مقیاس تنوع بیشتری پیدا می کند.

افزایش تعداد و تنوع شرکتها، کاهش میزان  منابع و افزایش هزینه دسترسی به منابع و در نتیجه سود پایین­تر، افزایش هزینه ورود، ایجاد رقابت، نوآوری محصول، تمایز، ورودبه بازارهای دنج و

همچنین ادغامات عمودی و افقی درکسب و کارها در این

مرحله اتفاق می افتد.

نوع گردشگر:انبوه

بزرگترین چالش: تکرار موفقیت در مورد این گردشگران،

در این مرحله قدرت مالی کسب و کارها و نحوه مدیریت آنها بسیار تأثیرگذار

است.

هنگامی که صنعت به تعادل رسیدموفقیت متوقف می­شود. اما اگر نوآوری به نحو موفقیت آمیزی ادامه پیدا کند آنگاه صنعت، خود را وارد یک چرخه جدید رشد می نماید.

اجرای استراتژی های جذب

کارآفرینان پر شور که دارای دیدگاه و تحرک لازم برای ایجاد انقلاب در بازار هستند،

نوع کارآفرینی: احیا کننده و نیاز به کارآفرینی شومپیتری

مرحله توسعه گردشگری
مرحله اکتشاف (معرفی)
مرحله رشد و مشارکت
مرحله بلوغ و استحکام
مرحله رکود

موارد زیر از جمله راهکارهایی هستند که در دوره اشباع، رکود و افول بازار گردشگری یک مقصد به کارآفرینان  پیشنهاد می­شوند(ویرماری، 2006):

  1. داشتن تصویر روشنی از نیازهای گردشگران، بازار و تجهیزات بازار.
  2. اطلاعات تحقیقات بازار به منظور محاسبه ریسک احتمالی
  3. توانایی تفویض اختیار[1] و اشکال مختلفی از قراردادهای هم پیوندی[2]
  4. توسعه مدل های جدید کسب وکار، ساختارهای سازمانی جدید و روش های تأمین مالی جدید
  5. در این مرحله ریسک پذیری متعادل و سرمایه­گذاری مخاطره پذیر به طور فزاینده­ای مهمترین منبع تأمین مالی محصولات و بازارهای جدید می­باشد.
  6. توانایی مدیریت تغییر که بر اینرسی نهادینه شده، ذهنیت قدیمی و گروه­های ذینفع و غیر مؤثر تأثیر گذار باشد.
  7. توانایی فهم تأثیر فناوری اطلاعات بر تولید و بازاریابی محصولات و خدمات گردشگری
  8. توانایی فهم پیچیدگی کیفیت تجربه یا خدمات و محصولات برای گردشگران نقاط مختلف (بازارهای مختلف)
  9. توانایی برنامه­ریزی و تفکر جهانی و ترجمه آن به تجهیزات و خدمات محلی (جهانی فکر کردن و محلی عمل کردن)
  10. رهبری و انگیزش  افراد  در سازماندهی از طریق ساختارهای کاری مناسب و سیستم­های مشوق کاری

2-3-8- عوامل مرتبط بر توسعه فرصت های کارآفرینی در گردشگری

در چارچوب رهیافت سیستمی، ایجاد جوامع کارآفرین و تشویق مردم محلی به فعالیت­های کارآفرینانه مستلزم شناخت و درک کافی از فرایند کارآفرینانه است که آنرا یک فعالیت باتوجه به­ویژگی­های محیط درونی و بیرونی جامعه دانسته، بنابراین داشتن چارچوب و الگوی دقیق وروشن از مراحل خلق، اجرا و به­نتیجه رساندن فعالیت کارآفرینانه وابسته به­شناسایی عوامل و مؤلفه­هایی است که صورت عینی/ذهنی یا مستقیم/غیرمستقیم در توسعه­ی کارآفرینی مؤثر هستند برای اساس توسعه­ی کارآفرینی در حوزه ی گردشگری به جهت ارتباط عمیق با بحث- های توسعه­ی پایدار زیستی شکل ویژه­ای از کارآفرینی شکل می­گیرد که تلفیقی از رویکرد رشد گرایی اقتصادی برپایه حفظ محیط زیست است. به­عبارتی مسئله توسعه ی کارآفرینی گردشگری شکل دهنده­ی مفهوم اقتصاد محیط زیست درجوامع محلی است که براساس سیاست­ها و رویه­های خاص خود دارای عوامل  و مؤلفه های ویژه­ای است که در شکل زیر به آن اشاره شده است .

[1] out source

[2] alliance

شکل 2-3: عوامل مرتبط بر توسعه کارآفرینی گردشگری

در خصوص عوامل مؤثر در به وجود آمدن فرصت­های کارآفرینی در بخش گردشگری می­توان نگرش صاحبنظران را به شرح جدول زیر خلاصه نمود (رکن الدین افتخاری و همکاران، 1393):

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2- 4: عوامل مرتبط در به وجود آوردن فرصت های کارآفرینی در گردشگری

 

 

محققسالویلکن1992شین و همکاران2000دراکر1985جنیفر بلانک و همکاران2009

معیارها
 

عوامل اقتصادی (مزیت­های بازار، فراهم بودن سرمایه)، عوامل غیراقتصادی (مقبولیت کارآفرینی از نظر فرهنگی، تحرکات اجتماعی، امنیت و عواملی همچون طبقه­ی اجتماعی، قدرت و کنترل)عوامل روانشناختی (نیاز به توفیق، انگیزه ها ومخاطره پذیری)ترکیب عوامل تولید (به منظور ایجاد تغییر در تولید محصولات و خدمات)

 

نوآوری­های فنی، عوامل سیاسی، اجتماعی، اداری و تحولات کلان افتصادی
حوادث غیرمترقبه، تعارض و ناسازگاری بین انتظارها و واقعیت ها، نیازهای فرایندی، دانش جدید، تغییر در ساختار بازار و صنعت، تحولات جمعیتی، تغییر در علائق و سلیقه ها
قوانین مقررات، پایداری محیطی، ایمنی و امنیت، سلامت و بهداشت، اولویت سفر و گردشگری، زیرساخت های حمل و نقل هوایی، زیرساخت­های حمل ونقل زمینی، زیرساخت­های گردشگری، زیرساخت­های فن آوری اطلاعات، قیمت­های رقابتی در صنعت گردشگری، منابع انسانی، میل به سفر و گردشگری، منابع طبیعی، منابع فرهنگی

(مأخذ: رکن الدین افتخاری و همکاران، 1393)

 

متن کامل :

 نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی های گردشگری؛ - دانلود پایان نامه ارشد

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~