تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۴

پایان نامه

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۴

تا چه حد شما مایل هستید که در آینده از این بیمه استفاده کنید؟

۶۳۰/۳

۱۷۷۷۷/۱

۳۸۷/۱

تا چه حد شما مایل هستید که این بیمه را به بقیه توصیه کنید؟

۶۰/۳

۱۳۷/۱

۲۹۲/۱

تا چه حد شما اگر همین بیمه را در زمان دیگر داشته باشید، دوباره انتخاب می کنید؟

۶۷/۳

۱۸۴/۱

۴۰۱/۱

تا چه حد اگر حق انتخاب داشته باشید، این بیمه اولین انتخاب شما می باشد؟

۶۴/۳

۲۰۳/۱

۴۴۶/۱

تا چه حد شما خود را نسبت به این بیمه وفادار می دانید؟

۵۷/۳

۱۵۷/۱

۳۴۰/۱

۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی
براساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اولیه، می توان نتیجه گیری کرد:
فرضیه ا- شواهد برند تاثیر مثبت بر رضایت دارد.
ضریب t برای این مسیر ۵۷/۵ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی شواهد برند بررضایت تاثیر دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۶۶/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت شواهد برند بر رضایت است. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر هم راستا با مطالعات کریستالیس (۲۰۱۳) ، گریس و اکاس (۲۰۰۵) ، بریدی و بوردو[۲۰۳] (۲۰۰۵) ، اندرسون و لازنگ[۲۰۴] (۱۹۹۷)، ژاوهاوی دونگ وهمکارانش[۲۰۵] (۲۰۱۰) می باشد.
فرضیه ۲- شواهد برند تاثیر مثبت بر نگرش به برند دارد.
ضریب t برای این مسیر ۵۰/۲ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی شواهد برند با بر نگرش نسبت به برند تاثیر دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۲۶/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت شواهد برند بر نگرش به برند است. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر هم راستا با مطالعات کریستالیس[۲۰۶] (۲۰۱۳) ، گریس و اکاس[۲۰۷] (۲۰۰۵) ، ونکاتوار و لی[۲۰۸] (۲۰۰۰) می باشد.
فرضیه ۳ – شایعات برند تاثیر مثبت بر رضایت دارد.
ضریب t برای این مسیر ۰۱/۰- میباشد، بنابراین این فرضیه رد میگردد. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر غیر هم راستا با مطالعات کریستالیس (۲۰۱۳) ، گریس و اکاس (۲۰۰۵) ، آندرسون و سولیوان[۲۰۹]، الوگلین و گوندرز، پولاک و همکاران می باشد.
فرضیه ۴- شایعات برند تاثیر مثبت بر نگرش نسبت به برند دارد.
ضریب t برای این مسیر ۰۸/۰ میباشد، بنابراین این فرضیه رد میگردد. یعنی شایعات برند با نگرش نسبت به برند رابطه ندارد. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر غیر هم راستا با مطالعات کریستالیس (۲۰۱۳)، گریس و اکاس (۲۰۰۵) ، سولندر، شاه حسینی و همکارانش (۱۳۹۰) می باشد.
فرضیه ۵- شایعات برند تاثیر مثبت بر شواهد دارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Back To Top