تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۵

پایان نامه

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۵

ضریب t برای این مسیر ۳۳/۸ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی شایعات بر شواهد برند تاثیر دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۸۳/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت شواهد برند بر نگرش به برند است. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر هم راستا با مطالعات کریستالیس (۲۰۱۳)، گریس و اکاس (۲۰۰۵)، بریدی و بوردو[۲۱۰] (۲۰۰۵)، بری[۲۱۱] (۲۰۰۰)، شاه حسینی و همکارانش (۱۳۹۰)، احمدی و همکارانش (۱۳۹۱) می باشد.
فرضیه ۶- رضایت نسبت به برند تاثیر مستقیم بر نگرش به برند دارد.
ضریب t برای این مسیر۱۰/۹ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی رضایت مشتریان بر نگرش نسبت به برند تاثیر دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۷۱/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت شواهد برند بر نگرش به برند است. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر هم راستا با مطالعات کریستالیس (۲۰۱۳) ، گریس و اکاس (۲۰۰۵) ، گوئنزی و پولونی[۲۱۲] (۲۰۰۴) ، یول ها[۲۱۳] و همکارانش (۲۰۰۹) ، کیکا و همکارانش[۲۱۴] (۲۰۱۲) می باشد.
فرضیه ۷- نگرش نسبت به برند تاثیر مثبت بر وفاداری به برند دارد.
ضریب t برای این مسیر ۶۸/۱۶ میباشد، بنابراین این فرضیه تأیید میگردد. یعنی نگرش نسبت به برند بر وفاداری به برند تاثیر دارد. با توجّه به تخمین استاندارد مدل، ضریب بتای استاندارد این مسیر ۹۲/۰ میباشد که بیانگر تأثیر مستقیم و مثبت نگرش به برند بر وفاداری به برند است. نتیجه بدست آمده در تحقیق حاضر هم راستا با مطالعات کریستالیس (۲۰۱۳)، گریس و اکاس (۲۰۰۵)، کیم و همکارانش[۲۱۵] (۲۰۰۸)، چادهوری[۲۱۶] (۱۹۹۵)، لی و همکارانش (۲۰۱۲)، ایردموس و همکارانش[۲۱۷] (۲۰۱۲)، یول ها و همکاران (۲۰۰۹)، اندرسون و لازنگ[۲۱۸] (۱۹۹۷)، تیلور و همکاران (۲۰۰۴) می باشد.
۵-۳) پیشنهاداتی بر اساس نتایج و فرضیات تحقیق
در میان ابعاد شواهد برند خدمات، بعد احساسات دارای کمترین میانگین است. به نظر می رسد پاسخ دهندگان به تحقیق احساسات ضعیفی نسبت به بیمه ایران دارند، از این رو پیشنهاد می شود شرکت های بیمه با انجام راهکارهای اساسی این بعد شواهد برند خدمات را تقویت نمایند؛ تا میزان وفاداری مشتریان بالا برود.
با توجه به نتایج مدل تحقیق، میزان تاثیر شایعات برند بر رضایت مشتریان رد شده است. لذا پیشنهاد می‎شود در راستای افزایش تاثیر شایعات برند بر رضایت برند گام برداشته شود تا تاثیر مثبتی بر متغیر وفاداری برند داشته باشد.
تاثیر متغیر های شایعات برند بر نگرش نسبت به برند در جامعه آماری تحقیق رد شده است بنابراین می‎توان با انجام تدابیر لازم مثل تبلیغات دهان به دهان مثبت و ارتباطات کنترل شده ازجانب بیمه میزان وفاداری مشتریان به بیمه ایران را بالا ببریم.
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به تحقیق حاضر پیشنهاد می شود که تحقیقات آتی در برگیرنده موارد زیر باشد:
جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه ایران بودند؛ از آجایی که بیمه یاد شده یکی از انواع بیمه نامه‎های متعلق به دولت می باشد؛ به محققان آینده نیز پیشنهاد می شود پژوهش هایی را در همین راستا در دفاتر بیمه ی خصوصی به انجام رسانند و نتایج آن را با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند.
به پژوهش گران آینده پیشنهاد می شود مدل تحقیق استفاده شده در پژوهش حاضر را در شرکت های خدماتی دیگر از قبیل موسسات حسابداری، بانک ها و یا شرکت های مالیاتی مورد تحقیق و بررسی قرار دهند.
به محققین آینده پیشنهاد می شود که از ابعاد دیگر برند خدماتی که در این تحقیق بر روی آن ها کار نشده است؛ در مدل تحقیق استفاده نمایند.
تحقیق حاضر به بررسی جامعه آماری که متشکل از کلیه مشتریان بیمه ایران بدون در نظر گرفتن نوع خدمات دریافتی مشتریان از بیمه و میزان رضایتمندی آن ها پرداخته است؛ لذا به محققین آینده پیشنهاد می‎شود در مطالعه خود بر روی مشتریان خاص که میزان وفاداریشان به بیمه بالاست؛ تمرکز کنند.
۵-۵) محدودیت های تحقیق
در حال حاضر محدودیت هایی که در این تحقیق وجود دارند. عبارتند از:
مطالعاتی که ارتباط دو متغیر شواهد برند و شایعات برند، ابعاد برند خدمات، ارتباط شواهد برند خدمات و شایعات برند خدمات بر متغیرهای دیگر تحقیق را در کنار هم بررسی کرده باشند؛ بسیار اندک بود بنابراین دسترسی به پیشینه مرتبط با پژوهش از جمله مهمترین محدودیت های این تحقیق به شمار می آید.
در این تحقیق به متغیرهای جمعیت شناختی (جنسیت، سن، سطح تحصیلات) به عنوان متغیر اصلی تحقیق توجه نشده است؛ انتظار می رود در تحقیقات آتی از این متغیرها به عنوان متغیرهای اصلی درسنجش مدل تحقیق استفاده شود.
منابع و مأخذ
منابع فارسی
آذر، ع. ، مومنی، م. (۱۳۹۰). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول).
الماسی، میثم، (۱۳۹۰) ، ” بررسی عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان با استفاده از مدل آکر. مطالعه موردی: مشتریان سازمان بیمه ایران، شعبه تنکابن “، دانشگاه آزاد اسلامی رشت
ایمانی خوشخو محمد، ایوبی یزدی حمید، (۱۳۸۹) ، “بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران”، مطالعات گردشگری، شماره ۱۳٫
احمدی، ر. ا. ، دنیائی، م. ، نوابی زند، ک. (۱۳۹۱). ” ارزیابی میزان وفاداری مشتریان فروشگاههای زنجیرهای رفاه و

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شهروند (مطالعه فروشگاههای منتخب شهر تهران”،. مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۱۴ ، ص ص۳۷-۵۵٫
جوانمرد حبیب ا. . . ، سلطان زاده علی اکبر، (۱۳۸۸) ، “بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیرآن بر اعتماد و وفاداری مشتریان مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت”، پژوهش نامه بازرگانی، شماره ۵۳٫
جلالی، س. ، خیری ، ب. ، خادم ، (۱۳۹۰) ، ” بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند و قصد خرید مجدد در مصرف کنندگان ایرانی (مطالعه موردی: لوازم خانگی”، پژوهشگر مدیریت، ص ص۶۹-۵۹
حیدر زاده ، کامبیز، غفاری، فرهاد، فرزانه، سپیده (۱۳۹۰). ” بررسی تاثیر برند در وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران” پژوهش های مدیریت، ص ص ۸۸-۶۹
حیدر زاده، ک. ، الوانی، س. م قلندری، (۱۳۸۹) ، “ بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان به تصمیم خرید” مجله پژوهش های مدیریت، شماره ۸۶، ص ص ۵-. ۲۷
حسن زاده، ر. ، مداح، م. ت. (۱۳۸۶). روش های آماری در علوم رفتاری. تهران: خیابان زرتشت غربی، بین خیابان پنجم و ششم، پلاک ۱۱۵٫
حاجی زاده مبارکی، ف. (۱۳۹۲). ” تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل علی”. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
حاج کریمی، ع. ، مکی زاده، و. ، جمالیه بسطامی، ب. (۱۳۸۸). ” بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان “. چشم انداز مدیریت شماره ۳۲ ، ص ص ۲۹-۴۷٫
حمیدی زاده، م. ، جزنی، ن. ، حاجی کریمی، ع. ، ابراهیمی، ا. (۱۳۹۱). ” طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان “. چشم انداز مدیریت بازرگانی شماره ۹ ، ص ص ۹۹-۱۱۶٫
حقیقی کفاش، م. ، اکبری، م. ، لالیان پور، ن. (۱۳۸۹). ” عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران (مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران) “. فصلنامه صنعت بیمه، سال بیست و پنجم، شماره ۱ ، ص ص۷۵-۹۵٫
،خیری ب. ، سمیعی نصر، م. ، عظیم پور خوجین، م. (۱۳۹۲) ، ” وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند: پیش نیازها و نتایج”. مجله مدیریت بازرگانی، شماره ۲۰، ص ص ۴۹-۶۵
خوش پرور، زهره، (۱۳۸۵) ، ” تعیین عوامل تاثیر گذار بر رفتار کارکنان در راستای پیاده سازی استراتژی براندینگ خدمات برای ایجاد تمایز رقابتی : مطالعه موردی بانک ملت”، دانشگاه تهران
خورشیدی، غلامحسین و کاردگر، محمد جواد، (۱۳۸۸) ، ” شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : بانک مسکن) ” فصلنامه چشم انداز مدیریت، ش ۲۲، ص ص ۱۹-۱۷۷
خدنگ، م. (۱۳۸۸). ” طراحی مدلی جهت تبیین عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برنداز دیدگاه مصرف کنندگان جوان محصولات بهداشتی با استفاده از مدل آکر”. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
خداداد حسینی، س. ح. ، اصانلو، ب. ، مشکبو اصفهانی، ا. ، کردنائیج، ا. (۱۳۹۲) ” طراحی مدل سود آوری مشتری برای سازمان : صنعت الکترونیک در ایران”. پژوهش های مدیریت در ایران ص ص، ۷۳-۹۴٫
دهدشتی شاهرخ زهره، تقوی فرد محمد تقی، رستمی نسرین، () ۱۳۸۹، ” مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانکها بر تعهد وفاداری مشتریان”، علوم مدیریت ایران، شماره ۲۰، سال پنجم.
دهدشتی شاهرخ زهره، جعفرزاده کناری مهدی، بخشی زاده علیرضا، (۱۳۹۱) ، “بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تأثیر آن در توسعه وفاداری به برند مورد مطالعه:شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله”، علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۲، سال دوم.
دباغی، هیرو، (۱۳۸۶) ، ” شناسایی والویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مارک مطالعه مصرف کنندگانمحصولات لبنی پاک و پگاه و روزانه”، دانشگاه علامه طباطبایی.

Back To Top