سامانه پژوهشی – تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۶

پایان نامه

سامانه پژوهشی – تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه- قسمت ۴۶

دهدشتی شاهرخ، ز. ، سید مطهری، س. م. ، کجوری، ح. ر. (۱۳۹۱). “عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان”. پژوهش نامه بیمه ، شماره ۱، ص ص۷۵-۹۹٫
دهقانی سلطانی، م، محمدی، ا، پور اشرف، ی. ،سایه میری، ا، (۱۳۹۲) ، “ بررسی عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند. ” مدیریت بازرگانی ، ص ص ۸۵-۱۰۴٫
رضایی، مهدی، حسینی، میرزا حسن، “بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند در بازار فرآورده های لبنی”، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه پیام نور.
روشندل خرفکامی؛ سارا، ۱۳۸۸، ” عوامل موثر بر وفاداری به برند محصولات خانگی از دیدگاه مشتریان “، دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
رحمان سرشت، ح و رودانی، ا؛ (۱۳۸۹) ، ” انگیزش های موثر بر انتخاب برندها در صنعت بیمه” فصلنامه صنعت بیمه، ص ص۲۵-۳٫
سید جوادین، س. ر. ، امینی، ع. ، امینی، ز. (۱۳۸۹). ” ارزیابی تأثیر برند بر وفاداری مشتریان صنعتی”، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، ۶۰٫
سرمد، ز. ، بازرگان، ع. ، حجازی، ا. (۱۳۹۱). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: خیابان ابوریحان، خیابان روان مهر، پلاک ۱۹٫
سعیدنیا، ح. ر، صحت، س، چرخیان، م. (۱۳۹۱). “رفتار تغییر برند در شرکت های بیمه با رویکرد روان شناسی مصرف کننده”. پژوهشنامه بیمه. ص ص۱۳۷-۱۱۳٫
سید جوادین سید رضا، شمس راحیل، ۱۳۸۶، “عوامل تعیین کننده ی ارزش ویژه ی برند ۱ کفش ورزشیدر میان گروه سنی جوانان”، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، شماره بیست و پنجم، سال هفتم،
سکاران، اوما، ۱۳۸۶، ” روش های تحقیق در مدیریت” محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی.
شاهین، آ. ، ابوالحسنی، ز. (۱۳۸۹). “سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوه ارائه خدمات در صنعت بیمه (بررسی موردی: شرکت بیمه ایراندر استان اصفهان) “، مجله دانش و توسعه (علمی- پژوهشی) سال هجدهم، شماره۳۱ ،ص ص ۷۵-۹۶٫
شاه حسینی محمد علی، اخلاصی امیر، رحمانی کمال، (۱۳۹۰) ، ” ارزش ویژه برند خدمات و رفتار خرید مشتریان”، علمی – پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره ۳، سال اول.
صمدی، منصور; حاجی پور، بهمن; دهقان، میثم؛ (۱۳۸۸) ” بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران”. اندیشه مدیریت، ص ص ۱۶۵-۱۴۹٫
صفرزاده حسین، خیری بهرام، آقا سید آقا ریحانه، ۱۳۹۰، ( (بررسی تاثیر عوامل زمینهای، وفاداری به برند و تغییر دادن برند بر روی تصمیم خرید مصرف کنندگان جوان) ) ، مدیریت بازاریابی، شماره ۱۰٫
عزیزی، ش. ، قنبرزاده میاندهی، ر. ، فخارمنش، س (۱۳۹۱) ، ” ارزیابیر تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند هایپراستار”، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره ۱۶، شماره۴، ص ص۱۰۵-۱۲۳٫
عماری حسین، زنده دل احمد، (۱۳۹۱) ، “بررسی ویژگی های برند اینترنتی و وب سایت ها و تاثیر آن بر اعتماد و وفاداری مشتریان مطالعه موردی:خرید محصولات فرهنگی از طریق اینترنت”، فراسوی مدیریت، شماره ۲۰، سال پنجم.
عباس نژاد، س. ، حقیقی کفاش، م. ، صحت، س. (۱۳۹۰). “رابطه رفتار فروش اخلاقی با وفاداری مشتریان در بیمه عمر (مورد مطالعه :یک شرکت بیمه) “. پژوهش نامه بیمه (صنعت بیمه سابق) ، ص ص۱۳۱-۱۵۴.
منابع انگلیسی
Aurier، P. ، & de Lanauze، G. (2012). ” Impacts of perceived brand relationship orientation on attitudinal loyalty. European”، Journal of Marketing،pp 1602-1627.
Erdogmus، I. ، & Budeyri-Turan، I. (2012). “The role of personality congruence، perceived quality and prestige on ready-to-wear brand loyalty”. Journal of Fashion Marketing and management، ۳۹۹-۴۱۷٫
Aaker، J (1997) ،’’ Dimension of Brand personality’’ journal of marketing research volXXXIV، PP347-356.
Berry، L (2000 () ،”Cultivatingservicebrandequity”. journaloftheAcademyof marketing science 28،pp 128-137.
Chaudhuri، A. ، (۱۹۹۵) ، “brand equity er double jeopardy?’’، journal of product & brand management ، vol 4 ، No. 1 ، p p 26-32.
Chernatony،D. & segal. Horn،s. (2001) ،’’ Bulding on services، characteristics to develop successful services brand’’، journal of marketing management، vol. 17.
Dick،A. S. and basu،k. (1994) ،”customer loyalty. toward an integrated con ceptual frame work،”Journal of Academy of marketing science، vol 22 No. 2، p p. 99-113
Duffy Dennis L (2005) “The evolution of customer loyalty strategy “Journal of Consumer Marketing، Emerald Group، pp. 284–۲۸۶
Erdogmus، I. ، & Budeyri-Turan، I. (2012). “The role of personality congruence، perceived quality and prestige on ready-to-wear brand loyalty”. Journal of Fashion Marketing and management،pp 399-417.
Erdem Tulin & Joffre swait ، (۲۰۰۴) ، ‘’ Brand credibility، brand consideation، and choice’’، journal of cousumer pesearch،No31.
Gill، R. B، Andres E. F & Salinas، E. M. ، (۲۰۰۷) ،’’ Family as a source of consumer- based brad equity’’ ، journal of product & Brand mangement ، vol. 16 No. 3،pp. 188-199.
Grace، D. ، & O’Cass، A (2007) ،” Servicebranding:consumerverdictsonservicebrands”. Journal of RetailingandConsumerServices12، pp125-139.
Guenzi، L. ، & Peloni، s (2004.) ،”Satisfactory and loyalaty. ” Journal of applied psycology،VOL. 39. NO 60، pp 405-408
Gustafsoon، A”Johnson ، M. P Roos،I، (۲۰۰۵) ،” the effects of customer satistaction relationship commitment dimensions and triggers on customer retention” journal of marketing 69،p p 210-218.
Kim et al، (۲۰۰۸) ،” brand eqity in hospital marketing،” journal of business research، vol 61،pp. 75-83.
Kuikka، A. ، & Laukkanen، T. (2012). ” Brand loyalty and the role of hedonic value”. Journal of Product & Brand Management،pp 529-537.
krishman، B. ، & Hartline، M. (2001). “Brand equity: is it more importantin. services ?” journal of service marketing ،pp 328-342.
Keller، k. L. (2008) ، “st rategic brand manegement :building، measuring and manegement brand equity،” ۳ rd ed ،person prentice – HaLL، Upper saddle. River ،NJ.
Krystalli &Chrysochou، P (2013) ”. “The effectsofser
vicebranddimensionsonbrandloyalty” Journal ofRetailingandConsumerServices ، pp1-9.
Liu، F. ، Li، J. ، Mizerski، D. ، & Soh، H. (2012). Self-congruity، brand attitude، and brand loyalty: a study on luxury brands. European Journal of Marketing، pp 922-937
Meller J. J. ، Hansan T. ، (۲۰۰۶) “An Empirical examination of brand loyalty” Journal of Product & Brand Management، Vol. 15، No. 7، pp. 442-449
Oliver، R. L (1999) “Whence consumer loyalty?”،. Journal of Marketing، pp 33-44
Orth U. R. & green M. T. (2009) ، consumer loyalty to family versus non- family business: The role of stor image trustand satisfaction، journalof retailing and consumer service 16 (4) ،pp 248-259.
Quester، P ، Lim،AL (2003) ، product involvement / brad loyoyalty : is there link ? journsl of product & brand management vo 1. 12 ، no 1 ، pp22-38

Back To Top