سایت مقالات فارسی – تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

پایان نامه

سایت مقالات فارسی – تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

الف) در سازمان توانمند مکانیزم‌های آموزشی زیر جهت ارتقاء دانش و مهارت افراد بکار گرفته می‌شود:
آموزش گروهی: برای گسترش توانایی و کمک به افراد در آگاهی از کارهای یکدیگر
شرکت افراد در گروههای حل مشکل، جهت کمک به بهبود سازمان، ارتقا کیفیت و معرفی محصولات و خدمات جدید.
استفاده از تفویض اختیار و غنی‌سازی شغلی، برای ایجاد مسئولیت بیشتر در کار و محول نمودن وظایف به افراد جهت گسترش ایفای نقش آن ها
ب) در سازمان توانمند، مدیر ویژگی های زیر را از خود نشان می‌دهد:
او در رأس هرم سازمانی نیست بلکه در مرکز ارتباط دایره‌ای شکل قرار دارد تا امکان دسترسی مقام کارکنان را به خود فراهم سازد.
وی خطرپذیری و تجربه‌گرایی را در کارکنان تشویق می‌کند و اشتباهاتی را که کارکنان مرتکب می‌شوند بمنزله کلاسی برای آموزش در نظر می‌گیرند.
با ارائه بازخور مثبت، افراد را در فراگیری و پیشرفت ترغیب می‌نماید(کاراکوک[۵۵]،۲۰۱۳).
افراد را در تصمیم‌هایی که بر آنها اثر می‌گذارد دخیل می‌کند.
اهداف و مأموریت‌ها را به طور واضح مشخص می‌کند.
دسترسی به اطلاعات که به افراد مربوط است را فراهم می‌کند.
خلاقیت و حل مشکل را تشویق می‌کند (یوکل وبکر، ۲۰۱۲: ۲۲۸).
ج) ویژگی های کارمند در یک سازمان توانمند
ریسک‌پذیری بالایی دارند.
قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط متغیر محیطی را دارند.
در کارهای گروهی پیشقدم هستند.
سعی می‌کنند تهدیدات را به فرصت تبدیل نمایند (کاراکوک،۲۰۱۳).
جدول۲-۵ ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Back To Top
کارکنان توانمند شده کارکنان توانمند نشده
۱- در موقعیت‌های مبهم دارای ابتکار عمل هستند و مشکلات را به شیوه‌ای تعریف می‌کنند که قادر به تجزیه و تحلیل بهتر ودستیابی به تصمیمات بیشتر باشند. ۱- منتظر هستند تا مافوق تصمیم بگیرد که چه کسی اختیار رسیدگی به مشکل را دارا و در برابر آن مسئول است. به عبارتی، همواره منتظر کسب تکلیف هستند.
۲- قادرند در موقعیت‌های مبهم از قبیل زمانی که شکایات مشتریان و یا تهدیدهای رقابتی افزایش می‌یابد، فرصت‌ها را تشخیص دهند. ۲- قادرند با مشکلات بطور کارآمد برخورد کنند اما نمی‌توانند فرصت‌های محتمل را تشخیص دهند.
۳- قادر به کارگیری مهارتهای فکری مهم از قبیل آشکار ساختن و آزمایش مفروضات و ارزیابی دلایل ارایه شده هستند. همچنین قادرند در مورد این که تصمیمات و اقداماتشان در راستای اهداف مشترک است دلایل محکمی ارایه دهند. ۳- اطلاعات، ادلّه و نتیجه‌گیریهای سایرین به ویژه افراد صاحب‌نفوذ رابه سرعت و بدون انجام بررسی‌های لازم می‌پذیرند. در مورد اطلاعاتی که در اختیار دارند بحث می‌کنند اما هرگز قادر نیستند از این اطلاعات در راستای اهداف مشترک استفاده کنند.