تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

در سازمان توانمند، انسانها به جای اینکه خود رأساً به کار بپردازند می‌توانند به یکدیگر متکی باشند و در انجام کارها با یکدیگر مشارکت کنند.

سازمان سنتی، رقابتی است یعنی هر کارمند در انجام دادن کارها با دیگران رقابت می‌کند.

بین مدیران و کارکنان با هم برای دستیابی به موفقیت همکاری بوجود می‌آید و در واقع رهبر جدید مسئول فرایند کار است نه نتایج کار.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نظام مدیریت پدر فرزندی است و این نظام مدیر را پاسخگو و کارمند را فاقد مسئولیت می‌داند.

در سازمان توانمند، هیچ‌کس درباره چگونگی انجام امور اطمینان ندارد و وقتی مسئله‌ای پیش می‌آید، مدیر مسئول پیدا کردن راه‌حل‌ها نیست بلکه هدف اصلی او کمک به کارمند است تا راه‌حل مسائل را خود یاد بگیرد.

مدیر سنتی، کسی بود که همیشه می‌دانست چه کاری باید انجام شود و به کارمند خود دستور لازم را می‌داد.

منبع: (عباس‌زادگان و حسن‌زاده، ۱۳۸۵: ۱۰).
اجرای توانمندسازی برای سازمان ها مزایای بسیاری دارد که در ذیل به برخی از آن ها اشاره شده است:
پاسخگویی سریعتر به تقاضاهای مشتریان و بهبود ایده‌ها برای ارائه خدمات جدید
توانمندسازی کیفیت و رضایت مشتریان را تعیین می‌کند.
توانمندسازی یک پیش‌نیاز، برای آغاز کیفیت موفق است
توانمندسازی کارکنان یکی از عوامل اصلی اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.
توانمندسازی به تمایل بیشتر کارمندان در تحویل خدمات با کیفیت‌تر، توسط معایب سازمانی و حمایت مدیران ارشد، پاداش‌ها و آموزش منجر می‌شود.
ایجاد چابکی در سازمان و انطباق سریع با تغییرات و دگرگونیهای محیطی
تمرکز بر مشتری‌مداری و رضایت مراجعان به عنوان محور اصلی تصمیمات مهم سازمانی (هاسی چو و همکاران، ۲۰۱۲: ۴۸۳).
بهبود کیفیت/ خدمات/ رضایت مشتری
بهبود بهره‌وری/ کارایی/ ظرفیت تولید/ عملیات/ فرایندها/ برنامه زمان‌بندی
کاهش هزینه‌ها، خطاها، کالاهای مرجوعی، دوباره‌کاری، تعمیرات، ضایعات
توسعه سرمایه‌گذاری، آزادسازی توان سازمان
دستیابی به اهداف عالی‌تر کسب و کار، آینده‌ای روشن‌تر، مطمئن‌تر و امیدوارتر
کاهش میزان ترک خدمت کارکنان، غیبت، اعتصاب و ناآرامی کارکنان
بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت زمان
بهبود روابط میان مدیریت با کارکنان و اتحادیه‌ها (آقایار، ۱۳۸۹: ۴۲).
توانمندسازی کارکنان بدون هزینه نیست. یکی از پیامدهای توانمندسازی، افزایش حیطه شغلی کارکنان می‌باشد و این خود مستلزم این است که کارکنان بطور شایسته آموزش داده شوند تا بتوانند خود را با الزامات دامنه وسیع‌تر مشاغل انطباق دهند. در نتیجه یکسری، هزینه‌های آموزشی را به سازمان تحمیل می‌کند.
توانمندسازی بر استخدام نیز تأثیر می‌گذارد، چرا که اطمینان نسبت به اینکه کارکنان استخدام شده ویژگی‌های نگرشی و مهارت‌های مورد نیاز برای تطبیق با توانمندسازی را دارند لازم و ضروری می‌باشد. اگر چه افراد توانمند نسبت به توانائیهایشان اعتماد به نفس بدست می‌آورند، لیکن آنها ناکامی زیادی را تجربه می‌کنند (تعارض نقش)، به این دلیل است که توانمندسازی منجر به قبول مسئولیت‌های بیشتر از طرف کارکنان می‌گردد. از دیدگاه سازمان نیز مسئولیت کارکنان توانمند افزایش یافته و مهارت‌های آنان نیز بهبود می‌یابد، به این معنی که کارکنان باید حقوق و دستمزد بیشتری بگیرند بنابراین هزینه‌های نیروی کار افزایش می‌یابد. نهایتاً در سازمانی که توانمندسازی صورت بگیرد نظام کنترلی و هدایتی تکامل یافته‌تری را می‌طلبد. چرا که مدیران باید سعی کنند معیارهایی برای کنترل انتخاب کنند، تناسب بیشتری با ویژگی‌های شخصیتی کارکنان توانمند داشته باشند (درایدیک،۲۰۱۳).
۲-۳ جوتیمی
برای تیم تعاریف متعددی صورت گرفته که در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود:
تیم عبارت است از گروهی از افراد که در جـهت رسیـدن بـه هدفی مشترک با یکدیگر همکاری می کنند(لاو[۵۷]،۲۰۱۲).

Back To Top