سامانه پژوهشی – تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- …

پایان نامه

سامانه پژوهشی – تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- …

نکته مهمی که در مراحل شکل گیری تیم می توان به آن اشاره کرد، این است که تیم ها فرایند تکاملی خاص خود را دارند این فرایند وقتی کامل می شود که نقش رهبری تیم به موازات بلوغ تیمی از حالت اقتدار گرایی به هماهنگ کنندگی تغییر یابد. همچنین لازم به توضیح است همیشه تیم ها به طور شفاف از مـرحلـه اول به مرحله بعدی نمی روند. در واقع در برخی مـوارد مراحل متعـدد، به طـور همـزمان شکل می گیرند (مک گریوی،۲۰۱۲).
۲-۳-۶ نقش های تیم
۱- خلاق-نوآور: عقاید و نظریه های جدید ارائه می کند
۲-کاشف-مؤسس: پس از اینکه نظرات جدید بوسیله دیگران ارائه شد می تواند به این عقاید جامه عمل بپوشاند
۳-تحلیلگر: راههای ارائه شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
۴-سازنده-سازمان دهنده: ساختارسازمانی برای طرح پیشنهادی ارائه می کند.
۵-نتیجه گیر-تولید کننده: رهنمودهای لازم را ارائه می کند.
۶-کنترلر-بازرس: امور را به صورتی دقیق کنترل و بررسی می کند
۷-نگهدارنده: در مبارزه هی تیم با گروه های خارجی با اعتقادی راسخ از تیم دفاع می کند
۸-گزارشگر-مشاور: درپی کسب اطلاعات کامل و اضافی برمی آید.
۹-هماهنگ کننده: کارها را هماهنگ، منسجم و یکپارچه می کند(کوهن وبایلی[۷۱]،۲۰۱۳).
مدیران می توانندبه شیوه های زیرافراد رابه شکلی درآورندکه آن ها درصحنه تیم ایفاگر نقش گردند:.
گزینش: مدیر به هنگام استخدام اعضای تیم، باید دقت نماید که از نظر فنی نیز دارای مهارت های لازم و برای شغل یا کار مورد نظر واجد شرایط باشند. هنگامی که مدیر با افراد فردگرا روبه رو می شود، اصولاً باید به یکی از سه روش زیر اقدام کند:
۱_ داوطلب باید آموزش لازم را ببیند تا شرایط لازم در تیم را به دست آورد.
۲_ باید داوطلب را در واحدی به کار گرفت که تیم نداشته باشد.
۳_ نباید چنین داوطلبی را استخدام کرد.
آموزش: متخصصان آموزش تمرین هایی را به اجرا درمی آورند که کارکنان می توانند در اثر تجربه و آموزش ، شیوه کار با تیم را بیاموزند. معمولاً کارگاه هایی تشکیل می شود تا به کارکنان آموزش داده شود که چگونه برای حل مسأله اقدام کنند. مثلاً شرکت امرسون الکتریک با آموزش افراد تیم های موفقی تشکیل داد.
پاداش: سازمان باید در سیستم پاداش تجدیدنظر کند و آن را به گونه ای در آورد که مشارکت و همکاری اعضا و ( نه رقابت ) را تقویت نماید.
ارتقای مقام: افزایش حقوق و سایر اقدامات تشویقی به اعضای تیمی تعلق می گیرد که همکاری و مشارکت خود را به اثبات رسانیده باشد.نباید پاداش های باطنی را فراموش کرد زیرا یافتن فرصت جهت رشد و توسعه شخصی به اعضا تیم کمک می کند تا احساس کنند که از نظر باطنی به پاداش نیکو رسیده و احساس رضایت شغلی نماید (رابینز، ترجمه پارسائیان واعرابی،۱۹۰:۱۳۹۱).
۲-۳-۷ عوامل حیاتی موفقیت تیم
پیتــرز و کاپنز[۷۲] استدلال کرده اند که تیم ها می توانند به شرط تأمین نیازهای عمده خود، موفق باشند. مهمترین این عوامل حیاتی جهت موفقیت عبارتنداز : (مهدیزاده،۱۴:۱۳۹۰).
۱ – تشویق و پایداری ۲ – تغییر فرهنگ ۳ – آموزش ۴ – حمایت خارجی.
همچنین بیرلین و همکاران[۷۳] موفقیت یا شکست تیم ها را وابسته به متغیرهای زمینه ای (وضعی) می دانند. به زعم آنها، این زمینه شامل شبکه ای از سیستم های حمایتی است که تیم را احاطه کرده اند.
این سیستم های حمایتی عبارتند از:
حمایت و تعهد مدیریت ارشد از مفهوم کار تیمی؛
حمایت مدیران میانـی و سرپرستان مستقیم تیم ها؛
تعیین اهداف و اولویت های تیمی؛
طراحی نظام ارزیابی عملکرد (تعیین روشهای سنجش افراد و تیم ها)؛
طراحی نظام آموزشی؛
طراحی نظام پاداش (پرداخت مبتنی بر عملکرد)؛
نظام یکپارچه سازی (ابـزارها و روشهایی که به هماهنگی میان اعضا و تیم ها و نیز میان خود تیم ها می پردازد)؛
ساختار سازمانی(مهدیزاده،۱۴:۱۳۹۰).
ریچاردسون[۷۴] که در پنج کابینه ریاست جمهـوری آمریکا عضویت داشته است، علل کارایی و موفقیـت تیم ها را در عوامل زیر می داند: (کوهن وبایلی،۲۰۱۳).
۱-شفافیت اهداف تیم و نحوه انتقال آن به سایر افراد: اولین و مهمترین مشخصه یک هدف ، شفافیت است. شفافیت تاکید بر داشتن هدف عملیاتی معینی است که باید در بالاترین قطعیت ممکن بیان شود.
۲- قدردانی از اعضای تیم: به این معنی که سازمان نه تنها باید نقش آنها را مشخص سازد بلکه در جایی که خوب عمل می کنند از خدمات فنی آنها نیز باید قدردانی شود.
۳ – همسوسازی عملیات با موارد ۱و۲: علاوه بر شفاف سازی اهداف و قدردانی از افراد، القا احساس اهمیت و ارزش کار انجام شده توسط افراد است. اگر افراد نسبت به انجام امور احساس خوبی نداشته باشند نمی توان انتظار موفقیت را داشت.
۴- نظام تشویق و تنبیه: نظام تشویق و تنبیه سازمان به جای اینکه فعالیتهای رقابتی را ترویج کند، باید مشوق تلاش های جمعی باشد. ارتقای مقام، افزایش حقوق و سایر اقدامات تشویقی باید برمبنای کارآمدی کارکنان به عنوان عضو تیم صورت گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

Back To Top