پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی است. محقق قصد دارد که در این پژوهش رابطه میان متغیرها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل کند که بدین منظور از روش رگرسیون استفاده میکند. هدف تعیین میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. از آنجا که در اکثر تحقیقات رگرسیون از مقیاس فاصلهای با پیش فرض توزیع نرمال دو متغیری برای اندازهگیری متغیرها استفاده میشود. قلمرو زمانی این پژوهش سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ ؛ قلمرو مکانی آن، اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت و قلمرو موضوعی آن تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش کارکنان می باشد.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری در این پژوهش کارکنان گروه های آموزشی آموزش و پرورش ناحیه ۲ رشت میباشد که با توجه به آمار دریافتی، ۸۷ نفر میباشند که با توجه به محدود و در دسترس بودن افراد بین تمام آنها پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد.
۳-۴ ابزارهای گردآوری دادهها
این مطالعه به صورت میدانی انجام‌ شده، از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. در تحقیق حاضر، مبانی نظری و پیشینه به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری گردیده و آن گاه به منظور دستیابی به نتایج و اهداف اصلی محقق به روش میدانی و از طریق پرسشنامه اطلاعات نهایی را جمع‌آوری می‌نماید.
جهت جمع آوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد که توسط لیانگ و ایکسیو، برادلی[۱۳۸] (۲۰۱۰) تهیه شده است استفاده شد که روایی و پایایی آنها در پژوهش لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) مورد تایید قرار گرفته است استفاده شد. همه سؤالات دارای مقیاسی از ۱ تا ۵ بودند که ۱ به معنای “مخالفت شدید” و ۵ به معنای “موافقت شدید” بود. پرسشنامه در اختیار پاسخگویان قرار گرفت.
جدول شماره ۳-۱ ترکیب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیرها موارد پرسشنامه شماره سؤالات آلفای کرونباخ منابع
جو تیمی ۹ مورد ۱ تا ۹ ۷۶/۰ لیانگ و ایکسیو، برادلی[۱۳۹] (۲۰۱۰)
توانمندسازی رهبری ۱۸ مورد ۱۰ تا ۲۶ ۷۲/۰ لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰)
نگرش به اشتراک دانش ۳ مورد ۲۷ تا ۲۹ ۷۹/۰ لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰)