تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت ۳۳

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت ۳۳

رفتار تسهیم دانش

۳ مورد

۳۰ تا ۳۲

۷۱/۰

لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰)

۳-۵ ویژگی فنی ابزارِ تحقیق (روایی و پایایی)
الف) روایی: منظور از روایی یا اعتبار این است که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. در این پژوهش، ابزار دارای روایی محتوایی میباشد. اعتبار محتوایی نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل‌دهنده یک ابزار به‌کاربرده میشود. اگر اجزا یا سؤال‌های ابزار معرف ویژگیهایی باشد که محقق قصد سنجش آن‌ها را دارد آزمون دارای روایی محتوا است. ابزار استفاده‌ شده در این پژوهش ابزاری استاندارد است که در پژوهش لیانگ و ایکسیو، برادلی (۲۰۱۰) روایی و اعتبار آن سنجیده و مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید رشته مدیریت استفاده شد و نظراتشان در مورد ایجاد تغییرات در برخی از سوالات اعمال گردید.
ب) پایایی: برای بررسی پایایی پرسشنامه فوقالذکر ، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج ارائه شده در جدول شماره ۳-۱ پایایی آن مورد تایید قرار می دهد. .
۳-۶ فنون تحلیل دادهها
در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده می گردد. بنابراین هدف آمار توصیفی محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است. در آمار استنباطی پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود (دلاور، ۱۳۸۶).
جهت تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناختی از روش‌های آمار توصیفی شامل (فراوانی، درصد و نمودار) و از روش‌های آمار استنباطی شامل ، رگرسیون، تحلیل واریانس جهت بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد.
فصل چهارم : یافته های تحقیق
فصل چهارم : یافته های تحقیق
فصل چهارم
یافته‌های تحقیق
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری دادهها فراهم آمدهاند، خلاصه، کد بندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد، ابتدا شرح و آماده سازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده‌ شده با نتایجی که فرضیهها انتظار داشتند. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها بر عهده‌ دارند. تجزیه و تحلیل برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی به اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهم‌ترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌کنندگان قرار میگیرد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات در واقع بخشی از فرآیند علمی روش تحقیق است که در آن تئوریها، نظریات یا فرضیات تحقیق در قالب آمار و ارقام علمی مستدل جلوه میکنند و ثمرهی تحقیق را به صورت کمی نشان میدهند؛ بنابراین در این بخش ما تصمیم داریم که یافتههای خود را در دو بخش اصلی، الف: شاخصهای آمار توصیفی و ب: شاخصهای آمار استنباطی بیان کنیم.
۴-۲ یافتههای توصیفی پژوهش
۴-۲-۱ جنسیت
جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جنسیت فراوانی درصد
مرد
زن
کل
۷۲

Back To Top