تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

پایان نامه

تاثیر جو تیمی و توانمندسازی رهبری بر رفتار تسهیم دانش بین کارکنان- قسمت …

منابع و مأخذ ۱۲۱
پیوست ۱۲۷
فهرست جداول
جدول ۲-۱ سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی ۱۶
جدول۲-۲ مشخصات ساختار هرمی و دایره‌ای ۲۰
جدول ۲-۳ ابعاد توانمندسازی(پیتر و همکاران، ۲۰۱۲: ۳۸۰). ۳۰
جدول شماره ۲-۴ مقایسه سبک آمرانه و مشارکتی ۴۰
جدول۲-۵ ویژگی های رفتاری کارکنان توانمند شده در مقایسه با کارکنان غیرتوانمند ۴۷
جدول ۲-۶ مقایسه سازمان توانمند و سازمان سنتی ۴۸
جدول شماره ۳-۱ ترکیب و ارتباط مدل پژوهش با موارد پرسشنامه ۹۴
جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب جنسیت ۹۸
جدول شماره ۴-۲ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سابقه ۹۹
جدول شماره ۴-۳ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب تحصیلات ۱۰۰
جدول شماره ۴-۴ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب سن ۱۰۱
جدول شماره ۴-۵ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت تأهل ۱۰۲
جدول شماره ۴-۶ توزیع فراوانی جامعه آماری بر حسب وضعیت استخدامی ۱۰۳
جدول۴-۷ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴
جدول۴-۸ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴
جدول۴-۹ ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و نگرش به اشتراک دانش کارکنان ۱۰۴
جدول۴-۱۰ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۵
جدول۴-۱۱ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۵
جدول۴-۱۲ ضرایب مدل های رگرسیون بین جو تیمی و رفتار تسهیم دانش ۱۰۶
جدول۴-۱۳ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۶
جدول۴-۱۴ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۶
جدول۴-۱۵ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و نگرش به اشتراک دانش ۱۰۷
جدول۴-۱۶ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۷
جدول۴-۱۷ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۷
جدول۴-۱۸ ضرایب مدل های رگرسیون بین توانمندسازی رهبری و رفتار تسهیم دانش ۱۰۸
جدول۴-۱۹ خلاصه وضعیت مدل رگرسیون بین نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۸
جدول۴-۲۰ تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۹
جدول۴-۲۱ ضرایب مدل های رگرسیون بین نگرش و رفتار تسهیم دانش ۱۰۹
جدول۴-۲۲ تحلیل واریانس بین گروه سنی و رفتار تسهیم دانش کارکنان ۱۰۹
جدول۴-۲۳ آزمون تی مستقل بین جنسیت و رفتار تسهیم دانش کارکنان ۱۱۰
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۱ (مدل تحلیلی پژوهش بر گرفته از پژوهش لیانگ و همکاران ،۲۰۱۰). ۹
نمودار ۲-۱ : سه نوع ازتیم ۵۲
نمودار شماره ۴-۱ توزیع درصدی جامعه آماری بر حسب جنسیت ۹۸

Back To Top