مقاله (پایان نامه) : تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

ویژگی های کمیته حسابرسی و ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

کالبرس و فوگارتی[1](1993) نشان دادند که تخصص در حسابداری و امور مالی اعضای کمیته حسابرسی، اثربخشی کمیته حسابرسی را افزایش می دهد. همچنین آنها ثابت کردند که تخصص کمیته حسابرسی، باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود. به طور مشابه، تریدوی[2](1987) بیان داشت که تخصص کمیته حسابرسی، عامل اصلی برای اثربخشی کمیته حسابرسی است.

گودوین[3](2003) نیز ضرورت اعضای کمیته حسابرسی به تخصص حسابداری و یا پس زمینه امور مالی، همچنین مستقل بودن از مدیریت را تایید می کنند. استقلال و دانش حسابداری تاثیر بسزایی بر روی روابط کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی دارد. با این حال، استقلال با تکرار، طول و حفظ حریم خصوصی از جلسات کمیته حسابرسی با حسابرسان داخلی مرتبط است، در حالی که تعدادی از اعضای کمیته حسابرسی با پس زمینه حسابداری مالی به میزانی که حسابرس داخلی بررسی و تجزیه و تحلیل می کند، تقریبا در ارتباط است. از این رو، دانش حسابداری مالی، تخصص و تجربه اعضای کمیته حسابرسی بالاتر، باعث افزایش تاثیر بر کیفیت و کمیت خروجی می شود.

با توجه به تحقیق رایسنبوری[4](2004) مدیران غیراجرایی مستقل و مدیران با تخصص مالی به احتمال بیشتری از اعضای کمیته حسابرسی هستند. با این حال، نه همه کارشناسان مالی مستقل هستند و نه مدیران با تجربه و تخصص حسابداری می تواند موقعیت های غیر اجرایی نگه دارند.

به همان اندازه، داشتن مدیران مستقل به عنوان یک اکثریت مثبت بر ارزش شرکت منعکس خواهد شد(کلاین[5]، 2002). به این ترتیب، استقلال اعضای کمیته حسابرسی نقش کلیدی در مؤثر بودن کیفیت گزارشگری مالی می گذارد، و اکثر مدیران غیراجرایی در مجموع تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی را نشان می دهد. مدیران غیر اجرایی عینی تر و به طور مستقل عمل می کنند، و  آنها را از هر گونه تاثیر بر مدیریت، در نتیجه کاهش احتمال دستکاری مدیریت رها می سازد(مکمولن و راقواناندان[6]، 1996).

کمیته ی حسابرسی مستقل گرایش به کنترل و نظارت بر عملکرد مدیریت دارد، که باعث افزایش قابلیت اتکا از صورتهای مالی و افزایش ارزش شرکت می شود. در نهایت، کیفیت اطلاعات حسابداری مالی را بهبود می بخشد و ارتباط ارزشی ارقام حسابداری افزایش می یابد.

اگر اعضای کمیته حسابرسی واقعا به طور مستقل عمل کنند، کارایی و آگاهی کمیته حسابرسی افزایش می یابد، در واقع آنها با پشتکار بیشتری کار می کنند و می توانند از گزارش ‎دهی نادرست مدیریت جلوگیری کند. بنابراین بین استقلال کمیته حسابرسی و نگرش صحیح مدیریت رابطه معناداری وجود دارد(کوهن، کریشنامورتی و رایت[7]، 2004). علاوه بر این، کمیته حسابرسی مستقل تر نیز به حسابرسی با کیفیت بالاتر کمک خواهد کرد، اگرچه در هزینه، حق الزحمه های حسابرسی بالاتر است. با توجه به این واقعیت، چند سوال باید پرسیده شود: چگونه می توان بهترین شیوه از کمیته حسابرسی مستقل به دست آورد؟ ویژگی های کلیدی از اعضای کمیته حسابرسی موثر چیست؟ آیا افزایش در تخصص کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیر می گذارد؟ آیا در طول چرخه عمر از یک شرکت، نیاز به بازسازی ترکیب کمیته حسابرسی بر اساس نیاز بخش های صنعت خاص، مانند مسائل فنی(مهارت های خاص) و یا به ثبات( فرار) و تنظیم صنایع(غیر قابل تنظیم) وجود دارد؟(کوهن و همکاران، 2004).

در نتیجه به منظور پشتکار و حفظ استقلال، الزامی است که تعدادی از مدیران در کمیته حسابرسی به منظور جلوگیری از تضاد منافع محدود شوند. با توجه به عملکرد شرکت و ویژگی های آن، مدیران همچنین می توانید برای مدیریت خارجی در شرکت های دیگر، که در آن تجربه  و تخصص بیشتری به دست آورد. این کار باعث ایجاد تقاضا برای چنین افرادی است. اما سرمایه گذاران نهادی بر علیه این اقدامات می باشند، و ادعا دارند که مدیریت های متعدد می تواند به ارزش این شرکت آسیب برساند و مدیران کمتر در نظارت بر حسابداری سلطه جو کوشاتر هستند. با این حال، در نمونه ای از 3190 شرکت درCOMPUSTAT، هیچ شواهدی یافت شده است که مدیریت چندگانه می تواند مسئولیت ها و وظایف را نسبت به نظارت حرفه ای فرایند گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار دهد(فریس، جاگاناتان و پریجارد[8]، 2003).در مقابل، شارما و کونگ[9](2008) نشان دادند که مدیریت های متعدد با شیوه های حسابداری تهاجمی در نیوزیلند ارتباط مستقیم داشتند. رگولاتور[10] در  نیوزیلند مجوز محدود کردن تعداد جایگاه های مدیریت برای هیئت مدیره را توسط کمیته ی حسابرسی به منظور فراهم شدن کیفیت مالی بیشتر صادر کرد.

به طور مشابه، با نمونه ای از 692 شرکت ایالات متحده، بین مدیریت سود و نسبت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با حداکثر ترکیب از مدیران مستقل ارتباط منفی یافت شده است(کلاین، 2002). با این تجزیه و تحلیل چند سوال مهم مطرح می شود: تعداد مطلوب از مدیران مستقل مورد نیاز برای ترکیب کمیته حسابرسی چیست؟ چگونه سود مدیریت حتی در مواردی که کمیته حسابرسی عاری از هر گونه نفوذ از مدیریت است باعث بهبود می شود؟(کلاین، 2002). آیا این به معنی استقلال کمیته حسابرسی است، اما در واقع اقدام آنها نمی تواند واقعا به طور مستقل باشد؟

برخی از جنبه های کلیدی از ساختار کمیته حسابرسی را با توجه به تحقیقات گذشته که می تواند باعث افزایش اثربخشی کمیته حسابرسی شود،  بررسی می کنیم:

در صورتی که اندازه هیئت مدیره بزرگتر شود، پس اعضا به کمیته ها و هیئت مدیره های بزرگ اختصاص می یابند. علاوه بر این، هیئت مدیره و کمیته بزرگتر ممکن است تعدادی از زمینه متنوع تجربه و تخصص باشد، که به طور قابل توجهی می تواند بر بهبود کیفیت گزارشگری مالی اثر گذارد. بنابراین، توجه فوری به اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره مورد نیاز است. که بهترین عضو آن عمل، حاکمیت شرکتی می باشد. علاوه بر این، ماهیت ترکیب بندی اعضا کدام است؟ باید مقررات اجباری باشد یا داوطلبانه؟ آیا شرکت های آماده برای تحمیل چنین عضویت در بهترین شیوه با وجود هزینه های بالا وجود دارد؟ (راینسبوری، بردبری و کاهان[11]،2008) با این وجود، راینسبوری و همکاران(2008) با تعداد 56 شرکت نیوزیلند نشان دادند که شرکت های که اندازه کوچکی از هیئت مدیره و تعداد کمتری از مدیران مستقل دارند، اندازه بزرگتر را ندارند. در چنین مواردی، هزینه های انطباق بالاتر خواهد بود، در صورتی که آنها تا به حال به دنبال الزامات بهترین دستورالعمل عضویت هستند

[1] . Kalbers & Fogarty.

[2] . Treadway.

[3] . Goodwin.

[4] . Rainsbury

[5] . Klein.

[6] . McMullen & Raghuanandan,

[7] . Cohen, Krishnamoorthy, & Wright.

[8] . Feris, Jagannathan, & Pritchard.

[9] . Sharma & Kuang.

[10] . Regulators.

[11] . Rainsbury, Bradbury, & Cahan.