تاریخچه مدل تعالی سازمانی

اهداف
تعهد مدیریت- 150
تعهدات
مدیریت
شکل2-5: مدل جایزه ملی کیفیت فرانسه و معیارهای آن مأخذ: (ریاحی،1385)
2-4-6 جایزه کیفیت اروپا EFQM
2-4-6-1- تاریخچه مدل تعالی سازمانی EFQM (جایزه کیفیت اروپا)
پژوهش ها در زمینه EFQM1 به سال 1950 باز می گردد؛ زمانی که مؤسسه JUSE2 آقای دکتر ادوارد دمینگ را برای انجام سخنرانی های مختلف در زمینه کیفیت به ژاپن دعوت نمود. در سال 1951 این مؤسسه به پاس خدمات دکتر دمینگ جایزه ای به نام ایشان بنیان نهاد که همچنان ادامه دارد. این مدل نگرش جدید در بحث کیفیت ایجاد کرد و عنوان کرد که برای تولید محصولات و خدمات با کیفیت نیاز به هماهنگی همه جنبه ها در سطح سازمان داریم. این نگرش منجر به شکل گیری کنترل کیفیت فراگیر در دهه 60 میلادی گردید (نجمی و حسینی، 1389).
در اواخر دهه 1980 که اقتصاد اروپا در معرض تهدید بازارهای خاور دور به ویژه ژاپن قرار داشت، انجمنی از مدیران عامل14سازمان پیشرو در اروپا گرد هم آمدند تا راه خروج از بحران و سردمداری آینده را بیابند. مشورت این گروه و عزم گروهی آنان به تأسیس بنیاد غیر وابسته کیفیت انجامید. بنگاهی که وظیفه آن افزایش آگاهی ها و ارایه دوره های مدیریت، شناسایی دستاوردها و تشویق و انگیزش راهیان مسیر توسعه و تعالی است. بدین ترتیب در سال 1989 EFQM تأسیس و به تصویب کمیسیون اروپا رسید (گرامی و نور علیزاد، 1388).
مدل تعالی EFQM از ابتدای سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی بکارگیری جوایز تعالی اروپایی و ملی به کارگرفته شده و به شرکت های رو به تعالی تعلق یافت. این مدل یکی از پر استفاده ترین چارچوب های سازمانی در اروپا است که به عنوان پایه و اساسی برای بیشتر جوایز ملی و منطقه ای مثل جایزه تعالی اروپایی قرارگرفته است(2010، Lay Hill Solution). از آن پس این الگو به طور مستمر بازبینی و رفع نقص گردیده تا بتواند به طور خاص منعکس کننده فرضیه هایی باشد که قبلاً در عمل به اثبات رسیده است.
………………………….
1-European Foundation for Quality Management (EFQM)
2- Union of Japanese Scientists and Engineers
در نتیجه، این الگو بر تعالی سازمان متمرکز است و ناگزیر همه جنبه های مدیریت یک سازمان را شامل می شود؛ بنابراین این سازمان ها در گوشه و کنار جهان سعی در دستیابی به استانداردهای EFQMدارند و تحقیقات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است(گرامی و نورعلیزاد، 1388).
2-4-6-2- اهداف
جایزه کیفیت اروپا 2 هدف اصلی دارد( شرطان، 1388):
ترغیب و کمک به سازمان های اروپایی برای ارتقای رضایت کارکنان، مشتری و نتایج کسب و کار.
حمایت از تلاشهای مدیران اروپایی برای آغاز مدیریت کیفیت فراگیر و دستیابی به مزیت رقابتی جهانی.
2-4-6-3- اصول/ ارزش ها
ارزش های جایزه کیفیت اروپا عبارتند از(شرطان،1388):
تمرکز بر مشتری
مشارکت و همکاری تأمین کننده
توسعه و ارتقای کارکنان
فرآیندها و داده ها