تجزیه وتحلیل

دانلود پایان نامه

فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین
آنها در تحقیقی به بررسی فنل،آلفاتوکوفرول،بتاکاروتن وچهار ترکیب اسید چرب پرداختند : انتخاب عناب امیدوارکننده( millerZiziphus jujuba) .
انتخاب چهار ترکیب فنولیک،آلفاتوکوفرول،بتاکاروتن و اسیدچرب از عناب موردبررسی دراین مطالعه بود . ترکیبات فنلی،آلفاتوکوفرول وبتاکاروتن بادستگاه HPLCمجهزبه آشکارسازآرایه دیود تجزیه وتحلیل شد،ومتیله کردن اسید چرب وآنالیز استر های متیله آنها با QP 5050 GC / MSبا یک ستون
CP-Wax 52 CBمجهز شده است . درمیان انتخابهای عناب ،تفاوت قابل توجه درمحتویات فنلی واسیدچرب یافت نشد .کاتچین،اسیدکافئیک،p-کوماریکاسید،اسید فرولیک ، روتین ، اپیژنین -7- گلوکوزید ، اریودیکتیول ، کوئرستین،p-هیدروکسی نزوئیک اسید ، اسید کلروژنیک و اسید سیرینژیک از برگ ها جدا شدند . محتوای روتین دربرگ های تمام عناب های انتخابی بسیاربالابود ، رنج یا بردشان از 0/269 تا 90/367 mg/100 g, پیروی می شود بوسیله اپیژنین 7-گلوکوزید (38/49-90/22 mg/100 g ) و اریودیکتیول ( 27/6 -06/5 mg/100 g ) .هفت ترکیبات فنلی ،کاتچین،اسیدکافئیک ، اپی کاتچین ، اسید فرولیک ، روتین ، p-هیدروکسی نزوئیک اسید و اسید کلروژنیک از میوه های عناب انتخابی جدا شده بودند . محدوده یا برد سطح کاتچین از 74/3 تا 46/2 mg/100 g و محدوده سطح روتین از 60/3 تا 88/0 mg/100 gبرای میوه ها ست . روتین و اپیژنین -7- گلوکوزید فنولیک های غالب برای برگ ها و کاتچین وروتین بیشترین فنول برای میوه ها بودند .برگ های عناب دارای مقادیر بیشتری ترکیبات فنولیک نسبت به میوه های عناب دارا می باشند . آلفا توکوفرول فقط در میوه های انتخابی 22-C -20 و 52- C– 20 ( به ترتیب 70/0 و40/0 mg/100 g ) مشاهده شده بود . بتا کاروتن بیشترین اهمیت را در 22 –C -20 (mg/100 g0/35 ) نسبت به دیگر انتخاب ها داشت . از میان چهار عناب انتخابی ، محتوای چربی در میوه های تازه محدوده یا رنجشان از %10/0 تا % 06/0 است .غالب اسیدهای چرب در همه گزینه های عناب اسید اولئیک ، اسیدلینولئیک ، اسید پالمیتیک و اسید پالمیتولئیک بود . اسیدهای چرب غیراشباع % 44/72 -54/68 ازچربی کل درمیوه عناب تشکیل شده است .(عدنان نورهان ییلدیریم ، بکیر سن و همکاران 2010 ) .
آنها تحقیقی را در مطالعه روی خواص فیزیکیوشیمیایی وظرفیت آنتی اکسیدانی از عنا ب مختلف ارقام (Ziziphus jujube mill) رشددرفلات لسی چین خواص فیزیکیوشیمیایی وظرفیت آنتی اکسیدانی ازپنج رقم اصلی عناب :
Junzao،Lingbaozao ،Jinzao،ZanhuangzaoوLizaoجمع آوری شده ازفلات لسی چین مشخص شد .اجزایی که مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت شامل : عملکردمیوه ،رطوبت ،جرم کلی درمیوه ،pHواسیدیته قابل تیتراسیون (TA) ،کاهش قند ،قندکل ،موادجامدمحلول (TSS)،اسیداسکوربیک ،محتوای فنل کل ،کل مطالب فلاونوئیدها وچندین ترکیب فنولیک خالص است .خروجی تجزیه وتحلیل نشان داد مقادیر بالاتراسیداسکوربیک وفنولیکها دراینگونه عناب دربعضی ازمیوه ها مشترک است . ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره عناب ،باکاهش قدرت ، سفیدکنندگی بتاکاروتن ،مورد بررسی قرارگرفت وروش مهار (2،2؟-azinobis (3 ethylbenzothiazoline-6-sulfonicacid ،2،2-فنیل-1-picrylhydracyl (DPPH•)، (ABTS• +) ،نشان دادکه فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره Lingbaozaoبرای مهار رادیکالهای آزاد وآنتی اکسیدانهای طبیعی قوی دارای ارزش تجاری بسیارعالی بود . آمار تفاوت معنی داری بین ارقام عناب مورد بررسی با توجه به اندازه گیری پارامترهای مشاهده شده به جزمحتوای روتین ازمیوه وجود داشت . این نتایج نشان داد که رقم عامل اصلی بود که تحت تاثیرخواص فیزیکیوشیمیایی وفعالیت آنتی اکسیدانی jujubes بود.(کینگ، چان، مین وانگ و همکاران 2011).
آنها در این تحقیق به بررسی روش فنل وترکیبات آن ازچهارگونه ازمیوه (:(Ziziphus mauritianBERمقایسه سه روش هیدرولیز پایه برای تعیین مقدارازکل اسیدهای فنلی پرداختند که نتیجه آن به این صورت است که ، مطالعه حاضربه منظوربررسی مشخصات فلاونوئید در چهار گونه از میوهBer( Lamkmauritiana(Ziziphusانجام شد .
12فلاونوئیدها ی شناسایی شده کورستین ، کوئرسیتین 3- o – ، 3-o -robinobioside ،کوئرسیتین 30- o–گالاکتوزید، rutinoside ،کوئرسیتین 30- o–گلوکوزید ، 30- o -rhamnoside ،کوئرسیتین 30- o–pentosylhexoside ، کوئرسیتین 3- o -60 malonylglucoside ، کوئرسیتین 30- o–malonylglucoside ، 7- o– لوتئولین 60 –malonylglucoside ، لوتئولین 7- o–malonylglucoside و میریسیتین 3- o–گالاکتوزید و سه گلیکوزید نارینجنین می باشد. این اولین گزارش درمورد استخراج نه فلاونوئیدها ی اضافی ازمیوه BERاست .
علاوه براین ، همچنین تاثیرسه روش هیدرولیزپایه به کمک اولتراسونیک یعنی مقایسه هیدرولیز پایه (UABH)،مایکروویوبه کمک پایه هیدرولیز (MWABH)،وتحت فشارمایع به کمک هیدرولیزپایه (PLABH) برای تعیین مقدار کل اسید های فنلی . نه اسیدفنولیک،اسیدprotocatechuic.،p-hydroxybenzoicاسید،اسیدferulic،chlorogenicاسید،اسیدوانیلیک،اسیدکافئیک،وانیلین،ارتووparacoumaric اسید، شناسایی واندازه گیری شد .
سه اسیدهای فنلی عمده شناسایی شده درهرچهار گونه هایBERp-کوماریک اسید،وانیلینواسید فرولیک می بود .مقدار (p <0.05) ازکل اسیدهای فنلی درتمام ارقام با روشPLABHبه دست آمده درمقایسه با دو روش دیگر (UABHوMWABH)شد .( ایازعلی، ممون، نجمه و محمد اقبال 2013؛ اعظم علی وهمکاران ، 2013؛جکسون،لونی،مورلی-باکر،وتیل،2012؛مرغنی،گورای ونفاتی2012) .
آنها در مطالعه ای که روی تغییرات درفعالیت آنتی اکسیدانی درطول رسیدن ازدرخت عناب(Ziziphus mauritiana Lamk)داشتند به این نتیجه رسیدند که ، ترکیبات فنولی ازمیوه عناب وفعالیت آنتی اکسیدانی مرتبط درطول رسیدن مورد بررسی قرارگرفت . روش آنتی اکسیدانهای مختلف سه مرحله است ،ازجملهORAC،FRAPوDPPH، تحت نظرقرارگرفتند درعصاره عناب خام (CJE). میوه عناب نیزبه سه بخش انتخابی تشکیل شدF1،F2،F3و. با این حال ،تنهااستفاده از روشFRAPفعالیت آنتی اکسیدانی نسبی برای سه بخش است .علاوه براین (HPLC-ESI-MSMS (Q-TOFوGC-MSبرای شناسایی ترکیبات خالص درهربخش مورد استفاده قرارگرفت . با استفاده ازFRAP،F1عمدتاازچربی تشکیل شده پایینترین فعالیت آنتی اکسیدانی ،به نمایش گذاشته است ، (080/0±015/0میلی مولtrolox/100گرم ،p <0.05). F2،سرشارازflavanolsوفلاونول،نمایش داده میشود 50 برابربیشترفعالیت (27/4±11/0 میلی مول درtrolox/100گرم).شایان ذکراست،F3بامحتوای بالا تانن تغلیظشده(proanthodelphinidinsپلیمری)،بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی (4/25±35/0 میلی مول درtrolox/100 گرم) به نمایش گذاشته میشود . نتایج ارائه شده نشان دادکه پروفایلهای فنلی ازمیوه هاتحت تاثیر مرحله رشدونمو خود قراردارند . علاوه براین ،درطول رسیدن ،فعالیت آنتی اکسیدانی ممکن است بیشترتحت تاثیرباشد توسط فلاوونول ها وتانن متراکم . تانن متراکم خالص ازمیوه عناب ممکن است به عنوان عصاره های آنتی اکسیدان طبیعی استفاده میشود.(شوبها و بهاراتی 2013 ،کامانجی ،پائولا ، بادر و براکا 2013 ).
همچنین در مطالعه ای مشابه از این مطلب یعنی بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی اما به گونه دیگر می توان اشاره کرد به :
در تحقیقی که بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی ومحتوای فنلی درارقام درخت عناب هندی (k Zizyphus mauritiana Lam) انجام شد آنها به این مطلب دست یافتند که ،عناب هندی (Zizyphus mauritiana Lamk)،محصول میوه های بومی هندبوده است که به طورگسترده ای برای درمان انواع بیماری درطب سنتی استفاده میشود . عناب چینی مورد مطالعه قرارداده شده است . مطالعه نظام مند با این حال درعناب هندی وجود ندارد .
دراین کار، 12 رقم تجاری ازmauritiana.Zبرای اسیداسکوربیک خود (AA)،فنل کل (TPH)،فلاونوئیدها (TF)،وفعالیت آنتی اکسیدانی کل (AOX)مورد بررسی قرارگرفت . نتایج نشان میدهدکه عناب هندی منبع خوبی است اسیداسکوربیک وفنل کل درمحدوده54/19-49/99mg/100گرم و 172 به6/328میلیگرمGAE/100گرم بود .به ترتیب AOXدردامنه41/7-93/13و01/8-13/15lmolTrolox / گرم درFRAPوCUPRACبود .
تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی انجام شده است پیداکردن یک ترکیب خطی ازویژگیهای کاربردی که میتواندبرای بسیاری ازواریانس ها حساب کرد .(تانمای کومار ، چارانجیت کومار ، سیما جاگی ، ساریکا 2011).
آنها در مطالعه ای که داشتند ،اندازه گیری همزمان ساپونین ها واسیدهای چرب درعناب ( Suanzaoren ) بوسیله کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ، تشخیص پراکندگی پرتو بخار واستخراج مایع تحت فشار را انجام دادند . بذردرخت عناب گونه میل . ور. کور ( (Bungeوهوسابق HFچو ،Suanzaorenدرچین، یکی ازداروهای چینی معمولاستفاده میشود.ساپونین ها وروغنهای چرب حاوی چندین اسیدهای چرب درSuanzaorenمسئول فعالیتهای درمانی آن میباشد.دراین مطالعه ،HPLCجدید همراه باتشخیص پراکندگی نوربخار (ELSD) واستخراج مایع تحت فشاربه روش (PLE)برای تعیین کمی به طورهمزمان11 اجزای اصلی 2 ساپونین واسیدهای چرب 9 ،یعنی jujuboside A ،jujuboside B،اسیدلوریک ،اسیدمیریسیتیک ،اسیدپالمیتیک ،اسیدپالمیتولئیک ، اسیداستئاریک ،اسیداولئیک ،اسیدلینولئیک ،اسیدآراشیدونیک واسیددوکوسونیک درSuanzaore توسعه داده شد .تفکیک همزمان ازاین یازده ترکیبات برروی یک ستون تحلیلی C18به دست آمد. فازمتحرک شامل ( A )1/0 ،درصداسیداستیک آبی ومتانولی (B) با1/0٪ اسیداستیک با استفاده ازشستشو شیب . درجه حرارت لوله رانش ازELSDدر 75◦ C راه اندازی شد ،و سرعت جریان نیتروژن8/1لیتر / دقیقه بود .همه منحنی های خطی خوب کالیبراسیون درمحدوده آزمون(R2> 0.9955) نشان داده شده است . این روش قابلیت تولید خوبی را برای تعیین خاصیت کمی این یازده اجزای ترکیب دهنده در Suanzaoren را با تنوع درن و بین روز کمتر از % 41/3 و 37/4 را به ترتیب نشان داده بود . روش اعتبارموفقیت آمیزبود که برای تعیین کمیت 11 اجزای موردبررسی درنه نمونه های تجاری ازSuanzaorenاستفاده شود. (یانگ وهمکاران 2006 ).
آنها در تحقیقی که انجام دادند ، اثر 1-متیل سیکلو پروپن (MCP -1 ) رادررسیدن ومقاومت میوه عناب(Zizyphus jujubaرقمHuping)دربرابربیماری های پس ازبرداشت را بررسی کردند که به نتایج اعلام شده رسیدند . اثر1-متیل سیکلو پروپن (MCP -1) درپیری والقای مقاومت دربرابر پوسیدگی پس ازبرداشت در میوه عناب (Zizyphus jujubaرقمHuping) دراین مطالعه موردبررسی قرارگرفت .
نتایج نشان داد که ، در مقایسه با کنترل ،تولیدبد اتیلن در 1 میلی لیتر ، % 28 است و سرعت تنفس %30 در 24 ساعت پس از درمان است ، که منجر به تاخیر موثر در پیری میوه می شود .
1-MCPدرمانی تاخیری مفید بود برای حفظ کیفیت میوه عناب هردو در 25 و 0 درجه سانتی گراد ذخیره میشود ،کاهش استحکام ،ویتامین C، اسیدیته قابل تیتراسیون (TA) ودرصدموادجامدمحلول (SSC) که پارامترهای مهم برای ارزیابی کیفیت میوه درطول دوره ذخیره سازی هستند .علاوه براین،MCP 1-به طورموثرمحدود به توسعه ضخامت آسیب پوسیدگی قالب آبی وبه طورقابل توجهی باعث کاهش بروزفروپاشی طبیعی می گردد. فعالیتهای فنیل آلانین آمونیا-لیاز (PAL) ، پلی فنل اکسیدازPPO ) ) ، کاتالاز CAT ) ) وسوپراکسیداز دیسموتاز SOD ) ) پسازدرمانMCP -1به طورقابل توجهی ناشی شد . این یافته هانشان میدهدکه مقاومت ناشی ازمیوه عناب بوسیله MCP-1با افزایش آنزیم های درگیر در مهار گونه های اکسیژن فعال و آنزیم های مرتبط با فنولیک های سوخت و سازی که به تولید محصولات بسیار سمی در برابر تهاجم پاتوژن می باشد ، مرتبط است . نتایج مانشان میدهدکه 1-MCPاثربالقوه ای درحفظ کیفیت وافزایش عمرپس ازبرداشت میوه عناب دارد (شیپینگ تیان و همکاران 2011 ).
آنها در مطالعه ای که در سال 2014 داشتند تحقیق کردند بر روی ، اثراشعه ماورابنفش ترکیب شده باپوشش کیتوزان بر روی حفاظت ازدرخت عناب تحت دمای محیط و به این نتیجه رسیدند که ، اثرتابش اشعه ماوراءبنفش درترکیب با پوشش کیتوزان درعناب تازه تحت درجه حرارت محیط مورد بررسی قرارگرفت .
دردوره اول ،عناب ها به مدت 4، 6، 8، 10 دقیقه درطول موج7/253نانومتراشعه ماوراءبنفش تحت تابش قرارگرفتند،ویابا % 1، %5/1،% 2و%5/2 به ترتیب ازکیتوزان پوشش داده شده بودند .دردوره دوم ،عناب ها ابتدا به مدت6 دقیقه تحت تابش قرارگرفتند،وپس ازآن با % 5/1 ازکیتوزان پوشش داده شدند .
نتیجه نشان داد که درمان ترکیبی می تواند ، وقوع فساد عناب ها را کاهش داده و از افزایش سرعت تنفس ،از دست دادن وزن ،محتوای مالونالدئید و نشست عناب ها جلوگیری کند . مالون ترکیب آلی بافرمول CH ₂ (CHO) ₂ است . ساختاراین گونه پیچیده ترازاین فرمول نشان می دهد است .

مطلب مشابه :  جنین آزمایشگاهی