تحقیقات انجام شده در مورد خود تنظیمی

در مورد ی کارکردهای اجرایی و یادگیری خود تنظیمی به شکل ترکیبی در داخل و خارج از کشور پژوهشی پیدا نشد اما به شکل جداگونه پژوهشایی هم در داخل و هم در خارج کشور انجام شده که در این قسمت اشاره می شه:
1.تحقیقات انجام شده در داخل کشور
عفیفی(1390) در تحقیقی با عنوان” مقایسه کارکردهای اجرایی( نظم– برنامه ریزی، دلیل، حافظه ی کاری) در نوجوانان عادی وبزهکار” به این نتیجه رسیدن که کارکردهای اجرایی در نوجوانان گناهکار در سطح پایین تری نسبت به نوجوانان عادی قرار داره که این موضوع مربوط به فقر اطلاعات پیشنیاز کارکردهای اجراییه.
در تحقیقی با عنوان”مقایسه کارکردهای اجرایی در علم آموزا با کارکرد تحصیلی ضعیف و قوی ” محمدی ازندریانی ( 1390) به این نتیجه رسید که بین دوگروه در متغیرهای نظم- برنامه ریزی و حافظه ی کاری فرق هست.
تازیکی(1390) در تحقیقی با عنوان بررسی تحولی کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی و عادی ” به این نتیجه رسید که بین این دو گروه در کارکردهای اجرایی فرق معناداری هست. میشه نتیجه گرفت که این ضعف در کارکردهای اجرایی در کودکان پرورشگاهی به دلیل محرومیتای محیطی، موقعیتای اقتصادی و از دست دادن والدین باشه.
در تحقیقی با عنوان ” کارکرد افراد گرفتار به چاقی در کارکردهای اجرایی” خداپناه و همکارن (1389) به این نتیجه رسیدن که افراد چاق در مقایسه با گروه به قانون کارکرد ضعیف تری دارن.
عابدی و همکاران (1386) در تحقیقی با عنوان ” مقایسه کارکردهای اجرایی و توجه در کودکان پیش دبستانی دچار ناتوانیای یادگیری عصب شناختی/ تحولی با کودکان عادی” به این نتیجه رسیدن که کارکرد کودکان دچار ناتوانی یادگیری در کارکردهای اجرایی به طور معناداری ضعیف تر از عملکردکودکان عادیه.
در پژوهشی کجباف و همکاران (1389) به بررسی اثر کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی بر کاهش نشونه های کمبود توجه و بیش فعالی پرداخته ان. واسه انجام تحقیق 40 علم آموز با مشکل کمبود توجه انتخاب شدن و آموزش آنهااز راه تکنیک جلوگیری از راه جلوگیری انجام شد. نتایج نشون داد که آموزش کارکردهای اجرایی در کاهش نشونه های کمبود توجه- بیش فعالی اثر داره و می تونه در کنار بقیه درمانای مربوط به این مشکل مورد توجه بگیره.
قشنگ زاده(1387) در تحقیقی با عنوان ” مقایسه اثر آموزش طبق راه و روش سکوسازی و سنتی بریادگیری خود تنظیمی و و پیشرفت تحصیلی ” به این نتیجه رسیدن که علم آموزانی که طبق راه و روش سکوسازی آموزش دیدند نسبت به علم آموزانی که با راه و روش سنتی آموزش دیده بودن یادگیری خود تنظیمی بهتری داشتن و درآزمون پیشرفت تحصیلی نمرات بالاتری کسب کردن.
مهدیانی (1391)در تحقیقی با عنوان ” بررسی رابطه ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تنظیمی و انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین علم آموزا دختر و پسر پنجم راحت” به این نتیجه رسیدن که ارزشیابی توصیفی با یادگیری خود تظیمی علم اموزان دخترتحصیلی و پسر رابطه با معنی داره.
ضمنا درپژوهشی دیگه با عنوان ” بررسی اثر مهارتهای حل مسئله بر میزان یادگیری خود تنظیمی علم آموزا ” این نتیجه به دست اومد که آموزش مهارتهای حل مسئله بر یادگیری خود تنظیمی اثر بخشه(فضل1387).
درپژوهشی دیگه که به وسیله باتوانی آخورزاده(1387) انجام شد محقق به این نتیجه رسید که یادگیری مشارکتی بر یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی علم آموزا اثر داره.
ضمنا یافتهای محمد امینی (1387) در پژوهشی با عنوان “رابطه بین راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با و باورهای انگیزه پیشرفت ” نشون دهنده این بود که راهبردهای یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه داره و همه مؤلفه های یادگیری خودتنظظیمی توانایی پیش بینی پیشرفت رو داره.
قدم پور (1385) تحقیقی باعنوان” بررسی اثر تعاملی روشای مختلف امتحان با و سبکای یادگیری شناختی بر راهبردهای یادگیری خود تنظیمی، نگاه و پیشرفت تحصیلی علم آموزا پایه دوم متوسطه رشته علوم تجربی در درس زیست شناختی” انجام داد، که آخر نتایج تحقیق نشون دهنده اون بود که علم آموزانی که با استفاده از روش امتحان عملکردی مورد آزمون قرار می گیرن در مقایسه با علم آموزانی که عملکردشان با آزمونای مداد کاغذی امتحان می شه در موارد زیر فرق دارن:
از راهبردهای یادگیری خود نظم دهنده ی بیشتری استفاده می کنن، نگاه مثبت تری نسبت به معلم و کلاس زیست شناختی دارن و هدفای مدرسه رو به طور داخلی تری ارزش گذاری می کنن.

2. تحقیقات انجام شده در خارج کشور

درتحقیقی با عنوان ” نقش کارکردهای اجرایی در پیشرفت تحصیلی در بین افراد بزرگسال ” لاتزمن و همکاران(2010) در نمونه ایی با حجم 174 نفر در سن های 11 تا 16 سال نقش حولوحوش مختلف کارکردهای اجرایی رو در ریاضیات، خوندن و تحقیقات اجتماعی بررسی کردن که به رابطه بین کارکردهای اجرایی و پیشرفت تحصیلی پی بردن.
در یک مطالعه ایی با عنوان ” توجه و رفتارهای اجرایی در کودکان با حافظه ی کاری ضعیف ” گدرکول و همکارانش (2010) به کشف نیمرخی از رفتار کلاسی مربوط به توجه و کارکردهای اجرایی درکودکان با حافظه ی کاری خیلی ضعیف پرداختند و این فرض که رفتار بی توجه و مشکل حافظه کوتاه مدت به طور با هم اتفاق می افتد رو مورد آزمون قرار دادن. معلمان مشکل رفتاری 52 کودک با نمره حافظه ی کاری پایین در سن های 6-5 و 10- 9 سال که میزان توجه و کارکردهای اجرایی حافظه ی اونا رو مورد اندازه گیری قرار داده بوند رو بررسی کردن.اکثریت کودکانی که حافظه ی کاری پایینی داشتن از مشکل شناختی نشانگان بی توجهی به طور قابل توجه ایی نمره بالا به دست آوردن، و به عنوان افرادی که فراخنای توجه کوتاهی دارن ، سطح بالایی از حواسپرتی دارن. مشکل کنترل کیفیت کار و مشکل تولید راه حلای جدید واسه مسائل داشتن این نتایج یافتهای قبلی رو مبنی بر اینکه مشکلات حافظه ی کاری و رفتار بی توجهی به طور با هم واقع می شه تأیید کردن.این نتایج اعلام می داردکه ممکنه کاهش توانایی حافظه ی کاری یک نقش علیتی در مشکلات رفتاری این کودکان بازی کنه.
آنتونسن، هادبرد، گراماستد، بروباک و اسکرانسز(2011) پژوهشی رو باعنوان آموزش رایانه ایی حافظه ی کاری واسه بهبود کارکردهای اجرایی در کودکانی که هنگام تولد وزن کمی داشتن، انجام دادن.واسه آموزش حافظه کاری از جنبه های کلامی و عملکردهای حافظه استفاده کردن. نمونه این تحقیق شامل 16 کودک بود که هنگام تولد وزن کمی داشتن.درزمان شش ماه به وسیله نرم افزار آموزش، حافظه ی کاری آموزش داده شدن.نتایج نشون داد که ظرفیت حافظه ی کاری در این کودکان پس از شش ماه آموزش، بهبود زیادی داشته.
میکو و همکاران( 2009) در پژوهشی با عنوان” کارکردهای اجرایی در مبتلایان به افسردگی و استرس” کارکرد عصبی روانشناختی 147 نمونه از کودکان 6 تا 17 ساله رو که گرفتار به افسردگی و استرس بودن رو با گروه کنترل که هیچ اختلالی نداشتن مقایسه کردن.نتایج نشون داد که کودکان دارای استرس کارکرد پایین تری در بخش برنامه ریزی نسبت به بقیه گروه ها داشتن ولی در بخش دلیل و جلوگیری جواب کارکرد افراد گرفتار به افسردگی پایین تر بود. هردو گروه آزمایش درهمه بخش ها کارکرد پایین تری نسبت به گروه کنترل داشتن(میکو و همکاران، 2009).
در یک تحقیق با عنوان” رابطه بین عملیات عینی و کارکرد اجرایی اندازه گیری شده به وسیله آزمون برج هانوی” نمونه ایی 47 نفری از علم آموزا تحت آزمون برج هانوی قرار گرفتن؛ این آزمون حافظه ی کاری، یادگیری رویدادی و دلیل جاری رو سبک و سنگین میکنه. نتایج یکی معناداری بین تفکر عملیات ظاهری و دلیل جاری و کارکرد در آزمون برج هانوی نشون دادن.یافتهای این تحقیق اعلام میکنه که دو مراحل دلیل قیاسی و دلیل فرضی- قیاسی که نشونه های عملیات ظاهری هستن با کارکردهای اجرایی همخوانی دارن(امیک و ولش، 2004)
کارولی آیرلی و ریگز در تحقیقی در یافتند دلیل راهبردی به دلیل روش ایی که کودکان سعی می کنن درباره اون تکلیف فکر کنندتغییر می کنه.اونا یک تست دلیل راهبردی(تکلیف پنجرها) رو که در تحقیقات جورواجور تصاویر قابل مقایسه ایی از تواناییای دلیل اجرایی کودکان رو به بار آورده بود رو مورد آزمون قرار دادن و در یک آزمایش با 52 آزمودنی 3تا 4 ساله در یافتند که نوع عبارت بندی و جمله بندی می تونه در دلیل کودک اثر گذار باشه. استفاده از جملات راحت و روشن به جای جملات استاندارد باعث آسون کردن و بهبود در پاسخگویی و دلیل کودکان می شد(کارولی، آیرلی و ریگز، 2007).
کسلر و لاکایو( 2011) پژوهشی رو باعنوان بررسی مقدماتی برنامه بازتوانی شناختی آنلاین واسه مهارتای کارکردهای اجرایی در بچهایی که سرطان مربوط به آسیب مغزی داشتن، انجام دادن.نتایج تحقیق نشون داد که برنامه بازتوانی شناختی رایانه ایی به طور زیادی سرعت پردازش، نرمی شناختی، نمرات حافظه ی اخباری کلامی و بینایی رو افزایش داده و ضمنا روی افزایش فعالیت کرتکس پیش – پیشانی نقش زیادی داشته.
نتایج تحقیق کسلر و لاکایو(2011) نشون داد که برنامه بازتوانی شناختی رایانه ایی به طور زیادی سرعت پردازش، نرمی شناختی، نمرات حافظه ی اخباری کلامی و بینایی رو افزایش داده و ضمنا روی افزایش فعالیت کرتکس پیش – پیشانی نقش زیادی داشته.نتایج این تحقیق هم هم جهت با این پژوهشه.
طبق نتایج فرا بررسی بیشتر از سی تحقیق شارلوتو همکاران (2008) به این نتیجه رسیدن که استفاده از راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در موفقیت تحصیلی علم آموزا نقش مؤثری داره.
سانگر و تکایا (2006) در تحقیقی به بررسی یادگیری خود تنظیمی 61 علم آموز پایه دوم دبیرستان پرداختند و نتایج تحقیق نشون دهنده اینه که علم آموزانی که به روش یادگیری مسئله محور آموزش دیده ان به سطوح بالاتری از توانایی تعیین هدف، آزمایش وظیفه، استفاده از راهبردهای یادگیری پیچیده، تفکر خلاق، خود تنظیمی فراشناختی و تنظیم سعی دسترسی پیدا کردن.
آشر و پاچارز(2006) در تحق
یقی به بررسی نقش باورهای علم آموزا در یادگیری پرداخته ان و به این نتیجه رسیده اندکه باورهای علم آموزا در مورد دارا بودن راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در موفقیت تحصیلی و انگیزه علم آموزا نقش برجسته ایی داره.
زیمرمن و نوتا (2005) با استفاده از برنامه مصاحبه ی خود تنظیم، در دو فضای کلاس و غیر کلاس، جهت گروهی از علم آموزا ایتالیایی دریافتند که میزان استفاده از راهبردهای شناختی، فراشناختی و هم خودنظم دهی اونا در امر یادگیری، عامل قطعی پیش بینی موفقیت اونا در درس و هم امکان ادامه تحصیل ایشانه.
دارک (1988) فراخنای اعداد(نشون دهنده ی اندوزش در حافظهه) و فراخنای خوندن(که نشون دهنده ی توانایی اندوزش در درحافظه و پردازش از حافظهه) رو در دو گروه از آدما با استرس بالا و استرس پایین اندازه گیری کرد. در این مطالعه افراد با استرس بالا نمره ای پایین تر از آدما با استرس پایین در هر دو آزمون به دست آوردن(دارک،1988؛ به نقل از داتک و استابر، 2001).