تحقیق رایگان درمورد تغییرات اجتماعی

ی ارجاع داده شود و در کمیسیون تخصصی آن را تصویب می کنند و جهت تصویب نهایی به صحن علنی ارسال می شود.
لایحه: لایحه عبارت است از آن پیش نویس قانونی که توسط هیأت دولت به مجلس ارائه می شود. این پیش نویس هم خود به دو صورت است؛ یعنی یا لایحه ای است که خود هیأت دولت مستقیماً آن را را تهیه و ارسال کرده است، یا این که از طرف قوه قضاییه پیش نویس آن تهیه شده، و کار کار شناسی بر روی آن صورت گرفته است و به هیأت دولت ارسال شده، و در ادامه هیأت دولت در کمیسیون های تخصصی خود آن را بررسی کرده اند و نهایتاً به عنوان لایحه دولت به مجلس ارسال کرده اند.
مذاکرات مجلس: طبق ماده 111 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوعاتى که طبق دستور در مجلس مطرح مى‏شود باید یک‏ساعت قبل از موقع انعقاد جلسه در ورقه مخصوصى که خارج از جلسه نصب مى‏گردد یا دستگاه الکترونیک، ثبت شود تا مخالف و موافق، در صورت تمایل، با تفکیک کلیات و هر یک از مواد، در آن ورقه یا دستگاه الکترونیک در ستون مخصوص، شخصاً ثبت نام نمایند. حق تقدم نطق با کسانى است که ثبت نام کرده باشند که در این صورت، یک مخالف و یک موافق به ترتیب نطق خواهند کرد. در صورتی که مخالف یا موافقى ثبت نام نکرده باشد، نمایندگان مخالف و موافق در مجلس مى‏توانند کتباً نوبت بگیرند و به تناوب صحبت کنند. اگر هیچ موافقى وجود نداشته باشد، مخالفان مى‏توانند به نوبت صحبت کنند و اگر مخالفى موجود نباشد غیر از نماینده دولت و یا سخنگو به‏عنوان موافق کسى صحبت نخواهد کرد.
شور اول: بر اساس ماده 143قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس جلسه مکلف است وصول کلیه طرح ها و لوایح عادى را که به مجلس تقدیم مى‏شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسى در همان جلسه و یا حداکثر دو جلسه بعد مجلس اعلام و هم زمان به کمیسیون‏هاى مربوطه ارجاع نماید و به‏دستور وى فوراً تکثیر و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
شور دوم: بر اساس ماده 150 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هنگامى که گزارش کمیسیون‏هاى ذى‏ربط در خصوص طرح یا لایحه عادى براى شور اول در جلسه علنى مطرح مى‏گردد، در درباره نقاط ضعف و قوت، نقایص و امتیازات و لزوم یا عدم لزوم آن طرح و لایحه در کلیات مذاکره مى‏شود و پس از آن نسبت به اصل طرح یا لایحه رأى‏گیرى به عمل مى‏آید. در صورت تصویب کلیات، جهت رسیدگى در شور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع مى‏شود.
بر اساس ماده 151 همین آیین نامه، پیشنهادهاى اصلاحى کتبى که در فاصله شور اول و دوم داده مى‏شود، باید به هیأت رییسه کمیسیون مربوط تحویل و حداقل بیست و چهار ساعت قبل از شروع شور دوم در کمیسیون چاپ و بین نمایندگان توزیع شود و پیشنهاد دهندگان به جلسات کمیسیون دعوت شوند. اعضاء کمیسیون زی‏ربط مى‏توانند هنگام رسیدگى شور دوم در کمیسیون پیشنهاد هاى خود را هر چند به چاپ نرسیده باشد طرح نمایند.
طرح عادی، یک فوریتی و دو فوریتی: بر اساس ماده 160 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اصل بر عادى بودن رسیدگى طرح ها و لوایح است. بنابراین فوریت آن ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایى و مستند به دلائل ذیل باشد:
یک فوریت: نیاز فورى جامعه و اولویت طرح و یا لایحه مورد نظر نسبت به سایر موارد مطروحه.
دو فوریت: ضرورت جلوگیرى از وقوع خسارت احتمالى و فوت فرصت.
سه فوریت: حالت کاملاً اضطرارى و حیاتى و براى مقابله سریع با خسارت حتمى.
به طور کلی لوایح و طرح های که به مجلس ارایه می شود بر دو گونه اند:
1. طرح ها و لوایح قانونی عادی: طرح ها و لوایح مزبور دو شوری می باشند بدین معنا که مجلس در خصوص این گونه طرح ها و لوایح در یک شور کلیات را به تصویب می رساند و در شور دیگر به جزئیات می پردازد و مورد تصویب قرار می دهد. غالب طرح ها و لوایح، عادی می باشند اما در بعضی از موارد که سرعت تصویب قانون ضرورت دارد به نوع دیگری طرح و لایحه تقدیم می شود.
2. طرح ها و لوایح فوری: طرح ها و لوایح مزبور یک شوری می باشند بدین معنا که در یک شور هم کلیات وهم جزییات مورد بحث قرار می گیرد و احیاناً به تصویب می رسد. این قسم از طرح ها و لوایح خود ممکن است به یکی از سه شکل ذیل باشد:
الف) طرح ها و لوایح یک فوریتی: این قسم از طرح ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن در مجلس به کمسیون مربوطه ارجاع می شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.
ب) طرح ها و لوایح دوفوریتی: در این گونه طرح ها و لوایح پس از تصویب دو فوریت آن بلافاصله به طبع و توزیع آن بین نمایندگان اقدام می شود و بیست و چهار ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می گردد. این گونه طرح ها و لوایح به کمسیون ارجاع نمی گردد.
ج) طرح ها و لوایح سه فوریتی: در این قبیل طرح ها و لوایح پس از تصویب سه فوریتی آن، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد و نیازمند ارجاع به کمسیون هم نیست. ضمناً هنگامی که طرح و لوایح با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار بگیرد قبلاً از طرف ریس مجلس مراتب به اطلاع شورای نگهبان می رسد و شورای مزبور باید در این جلسات حضور یابد و نظر خود راحتی المقدور و بلا فاصله پس از آرای مجلس و یا حد اکثرتا24 ساعت اظهار کند.
مجلس ششم: ششمین دوره مجلس شورای اسلامی از 7 خرداد 1379 آغاز به کار کرد. در 6 خرداد 1383 به کار خود پایان داد. نمایندگان زن در این دوره 13 نفر بودند که این نسبت به کل نمایندگان مجلس 6/5 درصد بوده است. در این دوره مانند دوره های گذشته به منظور اصلاح و بازنگری در قوانین زنان، خانواده
و کودکان حدود 45 مورد طرح و لایحه راجع به زنان، خانواده و کودکان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 20 مورد آن تصویب شد که تنها 12 مورد آن مرتبط خاص زنان بود و 25 تای آن نیز ناتمام ماند که این موارد برخی در مجلس رد
شدند و بعضی از طرف دولت یا نمایندگان محترم مجلس مسترد شدند و بعضی دیگر به دلیل اتمام دوره در مراحل مختلف متوقف شدند.
مجلس هفتم: هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی از 7 خرداد 1383 آغاز به کار کرد و در 6 خرداد 1387 به کار خود پایان داد. در این دوره 12 زن وارد مجلس شدند و یک نماینده زن نیز در انتخابات میان دوره ای وارد مجلس شد. در طول این دوره تعداد 54 طرح و لایحه با موضوع زنان و خانواده و کودکان در دستور کار مجلس قرار گرفت. از این تعداد حدود 24 مورد به تصویب رسید که تنها 8 مورد مرتبط با خود زنان بود و نیز 18 تای آن ها ناتمام ماند. ماند که این موارد برخی در مجلس رد شدند و بعضی از طرف دولت یا نمایندگان محترم مجلس مسترد شدند و بعضی دیگر به دلیل اتمام دوره در مراحل مختلف متوقف شدند.
ل) ساماندهی تحقیق
قبل از هر چیزی لازم است توضیح داده شود که کل تحقیق و فصول آن بر مبنای دو دیدگاه مذکور در قسمت بیان مساله، بنا شده است.
این تحقیق بعد از مقدمه شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول به دیدگاه امام خمینی در حوزه زنان در دو مبحث که مبحث اول شامل سه گفتار و مبحث دوم شامل دو گفتار می باشد پرداخته شده است. فصل دوم نیز به تفکیک اصول قانون اساسی مجدداً بر مبنای همان دو دیدگاه پرداخته است. فصل سوم و چهارم هر کدام دارای دو مبحث شامل دیدگاه تساوی گرای هویتی و تفاوت محور جنسیتی و هر کدام از این مباحث شامل دو گفتار با عنوان گفتار اول قوانین و مصوبات و گفتار دوم شامل طرح ها و لوایح ناتمام هر مجلس و هر گفتار شامل سه بند با موضوع اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی و سیاسی می باشد که کلیه اصول بر مبنای آن ها طبقه بندی و دسته بندی شده اند. در نهایت دو مجلس اول و دوم با هم مقایسه شده و نتایج حاصله با نتایج فصل اول و دوم مجددا مقایسه شده و در نهایت به سوالات پاسخ داده شده و فرضیه ها رد یا قبول شدند.

فصل اول:

جای‏گاه زن در دیدگاه امام خمینی

درآمد
امام خمینی به عنوان بنیان گذار بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران به وفور بر نقش همسری و علی الخصوص نقش مادری زنان تأکید داشته و از این نقش به مثابه والاترین و ارزنده ترین نقش برای زنان یاد می کرده اند که در درجه اول اهمیت قرار دارد و همیشه تأکید داشته اند که مادری بزرگ ترین موهبتی است که خداوند برای زنان ارزانی داشته است و از همه ی آحاد ملت خواستار تسهیل و یاری زنان در این مسیر بودند، ولی در کنار این نقش و جای‏گاهی که برای زنان قائل بودند، از دعوت به زنان برای حضور در سایر صحنه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دریغ نکردند.
امام خمینی از زنان به عنوان معلمان بزرگ انسان ساز یاد می کردند که باید مبدأ همه ی سعادت ها و کمالات و اخلاقیات انسانی باشند و بتوانند انسان های بزرگی نیز در دامن خود پرورش دهند…و برای این که به این وظیفه خطیر جامه عمل بپوشانند، در مرحله اول خود نیز لازم است به این درجه از آگاهی و شعور برسند؛ لذا به کرات در دیدگاه و مصاحبه ها و نشست ها به حضور پر رنگ زنان در همه ی عرصه ها تأکید داشته و مشارکت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آنان را خواستار بودند.
در این فصل، بناست به طور مختصر به نگرش امام خمینی و جای‏گاه زن از نگاه ایشان اشاره شود تا بعد ببینیم که این نوع نگرش یک بنیان گذار چه تأثیری بر جای‏گاه زنان در مرحله اول در تدوین قانون اساسی و در مراحل بعدی در تدوین سایر قوانین ریز گذاشته است و آیا آن چه که در قوانین منعکس شده است همه ی آن چیزی است که امام خمینی (ره) بنا داشتند در یک جامعه اسلامی در حق زنان پیاده کنند؟
با توجه به دیدگاه و سخنان این مرجع عالی قدر و این بنیان گذار بزرگ می توان دو نگرش و دیدگاه حاکم در رابطه با زنان را شاهد بود:

گفتار نخست: دیدگاه تساوی گرای هویتی
بر اساس این دیدگاه، زن دارای هویت مستقل است و به عنوان یک انسان و نه صرفاً یک زن دارای هویت است و در قالب یک انسان مطرح می شود و دارای جای‏گاه خاص انسانی است و همه حقوق یک انسان به او تعلق میگیرد. (زن مستقل) همچنان که امام نیز می فرمایند:
زن انسان است؛ آن هم یک انسان بزرگ، زن مربی جامعه است، از دامن زن انسان ها پیدا می‏شوند. مرحلۀ اولِ مرد و زن صحیح، از دامن زن است. مربی انسان ها زن است. سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن است. زن با تربیت صحیح خودش انسان درست می‏کند؛ و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می‏کند. مبدأ همۀ سعادت ها از دامن زن بلند می‏شود. زن مبدأ همۀ سعادت ها باید باشد.
1. تأکید بر شخصیت وجودی زن
از نگاه ایشان زن، مظهر تحقق آمال بشری است:
روز بزرگ و اجتماع عظیم و محل مبارک، روز ولادت زهرای مرضیه که روز زن است، روز پیروزی زن است و روز نمونۀ زن در عالم است. زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج می‏رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. روز بزرگی است، یک زن در دنیا آمد که مقابل همۀ مردان است. یک زن به دنیا آمد که نمونۀ انسان است. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت انسانی در او جلوه‏گر است. پس روز، روز بزرگی است؛ روز شما زنان است.
2. برابری زن و مرد در حقوق و هویت انسانی و اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کلام امام خمینی زن در کنار مرد و برابر با او دارای هویت انسانی و اجتماعی و گهگاه بالاتر از مرد می باشد که باید پا به پای مرد و به عنوان جزئی از اجتماع انسانی در رشد و شکوفایی نظام تازه تأسیس اسلامی قدم بردارد و مردان را مثل دوران انقلاب یاری و همراهی کند.
ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و هم دوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.
در این نگاه، تفاوتی بین زن و مرد نیست چرا که هر دو انسانند و زن همچون مرد دارای تکالیف و مسئولیت هایی در قبال جامعه است.
«از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست. زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. در خصوص زنان، اسلام هیچ‏گاه مخالف آزادی آنان نبوده است، برعکس اسلام با مفهوم زن به عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیت های خود را انتخاب کند همان حقوقی که برای مرد وجود دارد برای زن نیز محفوظ است و او نیز حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مردان دارد».
وقتی از ایشان سوال شد که: در حکومت آینده، آزادی زنان چگونه خواهد بود؟ آیا این ها باید مدارس را رها کرده و به منازل بروند، یا این که برایشان امکان خواهد داشت به تحصیلات خود ادامه دهند؟ امام در پاسخ گفتند:
«این حرف هایی که راجع به زنان و یا مسائل دیگر شنیده‏اید، این ها هم تبلیغات شاه و اشخاص مغرض است. زن ها آزاد هستند و در تحصیل هم آزاد هستند، در کارهای دیگر هم آزادند، همان طور که مردها آزادند. حالاست که نه زن آزاد است و نه مرد».
امام در جواب راسل‏کر (نمایندۀ پارلمان انگلیس ـ مجلس عوام ـ و عضو حزب کارگر) که در خطاب به امام پرسید:
دشمنان شما ادعا می‏کنند، که حقوق زنان در حکومت اسلامی از بین می‏رود، حقوق کنونی که زنان در زمان شاه به دست آورده‏اند در آینده از بین می‏رود. من خودم البته باور ندارم؛ شما چه نظری دارید؟ ایشان پاسخ دادند:
«زن ها در حکومت اسلامی آزادند؛ حقوق آن ها مثل حقوق مردهاست. اسلام زن را از قید اسارت مردها بیرون آورد و آن را هم ردیف مردها قرار داده است. تبلیغاتی که علیه ما می‏شود برای انحراف مردم است. اسلام همۀ حقوق و امور بشر را تضمین کرده است. الآن از فشار حکومت در ایران، آزادی نه برای مرد است و نه برای زن؛ در اسلام برای همه هست».
– امام در پاسخ خبرنگار رادیو ـ تلویزیون لوکزامبورگ که پرسید: آیا حکومت اسلامی حکومتی قهقراگرا نیست؟ شاه می‏خواهد یک کشور مدرن برقرار کند؛ کشورهای عربی نیز به دنبال پیشرفت هستند؛ ولی اسلام با رفورم و تغییرات اجتماعی مثل آزادی زنان مخالف است، نظر شما در این باره چیست؟ پاسخ دادند:
«دولت شاه با رشد اجتماعی ما مخالف بود و تمام آزادی و استقلال کشور ما را از دست داده بود. دولت اسلامی قهقراگرا نیست و با همۀ مظاهر تمدن موافق است مگر آن چه که به آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است بل‏که خود پایه‏گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است».
در پاسخ خبرنگار روزنامۀ آلمانی دنیای سوم نیز که پرسید: تشیع در نظر کشورهای غربی به عنوان عنصری محافظه‏کار در پیشرفت قلمداد شده است. همچنین ما خواسته‏های شیعیان را مبنی بر کناره‏گیری زنان از صحنۀ زندگی اجتماعی و نیز بازگشت به قوانین شیعی که می‏خواهد سنت مذهبی مبنای قوانین حکومتی قرار گیرد، همان طوری که در قانون اساسی -که به طور غیر قانونی به این صورت درآمده ـ نیز ذکر شده است، شنیده‏ایم. ما هم چنین شنیده‏ایم که تشیع سبک زندگی غربی را برای این که با سنت های مذهبی توافق ندارد رد می‏کند. آیا ممکن است شما نظر خود را دربارۀ این مساله بر اساس مذهب تشیع بیان کنید؟ پاسخ می دهند:
«تشیع که مکتبی است انقلابی و ادامۀ اسلام راستین پیامبر (ص) است همچون خود شیعیان، همیشه مورد حملات ناجوانمردانۀ مستبدین و استعمارگران بوده است. تشیع نه تنها زنان را از صحنۀ زندگی اجتماعی طرد نمی‏کند، بل‏که آنان را در جامعه در جای‏گاه رفیع انسانی خود قرار می‏دهد. ما پیشرفت های دنیای غرب را می‏پذیریم، ولی فساد غرب را که خود آنان از آن ناله می‏کنند، نه».
خبرنگار مجلۀ هفتگی آمستردام نیوروو هلند از امام پرسید: بازگشت به قوانین قرآن برای زنان، مردم عامی، و در مورد تفریحات ـ الکل، فیلم و غیره ـ به چه معنی است؟ امام در جواب فرمودند:
«در نظام اسلامی، زن به عنوان یک انسان می‏تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعۀ اسلامی داشته